Revelation of John 12

Wenate ido hosofa nabate ha

Ena okulumalo mebe-maba naba ma oloto pibo feito ne. Wena ma nebo fo yamo ulalo owo yaidana oto wase i edaito, igana ya hina feumau neto, ido ofiya tuwelu (12) yakafo helekamu lifefe labo ya atalalo mofuibo ne. Wenawa olufola houmalau nebo ya olufo hedanogolainako, ula ogofu naba-naba holito, ha naba libo ne. Feito neto mebe-maba ma okulumalo oloto pibo ya moda hosofa naba-naba ma ne. Nebo ya ula luta libo ne. Ido atala seweni (7) ya ne. Ido atala howa teni (10) neto, ido atalalo mikalo hiyaba we helekamutina yaidana oto helekamu seweni (7) ya mofu minaibo ne. Ido sokuwa yakafo okulumau ofiya mau loiti ya waitoto mau mako ya hililifa oto itifu fulo betiti mikalo lomae.

Lomato, hosofawa yakafo wenawa olufola oloto pinaido ayalo hofo nanowe, loto holaleka minoto hiyaba o ne.
Hiyaba o neto, wenawama hipala hedaito, hipawama hiyaba we minoto ya holobo ainigunu lifefe labo ya lito mikau-mikau minabo wenina aubafofo loto hiyaba o betinaibo ya oloto piye. Oloto pito, makafo hipala ipoto lito Goti nedo ekeni folomolalo ilimito wiye. Wito, wenama ya hafali mikalo holi wito, Gotikafo eba lifefe lo molo edoito fo hamena wani tauseni tu hadeti sikisiti (1,260) ya hiyaba o edanowe, loto eba lifefe lo edaibo ebalo ya u fediye.

Ena okulumau fina lowa oloto pito, enisole hiyabatina we Maikoli enisolelagi uti, hosofa enisolelagi fina fi hofo betiyato, emotina liwila oti fina fi hofo betiti, ido aubatina yakafo li yoima o betiyámato, okulumau ebatina yaloti fulitae. Hosofa naba ya salopaina aidena yoimalokati nebo huliya ya Hamade Hibo ne, ido huliya ma ya Satani ne, loti labo yakafo mikau-mikau minabo wenina muki ya li hanu dowa lotokati ika o beti nebo we ya okulumaloti enisolela yagi maina itifu fulo betiyato, mikalo lomabo ne.

10 Ena holiyobo okulumauti ha nola naba feto libo,

Gotite ya li nomude waibo monala, ido aubafofo libo monala, ido hiyaba we wehudi nebo monala ya oloto pibo ne. Ido ilifi molaibo we Kilisto idafa-adafa feyanowe, loto feyanaibo aubala yagi onesa oloto pibo ne.
Yagunu hounatefo-mota sigiya lo beti-beti aibo we ya fo libo, lubu ibo ya
Goti onobalalo sinoi minoto sigiya lo beti-beti omo wibo we ya okulumaloti moda itifuwato, mikalo lumibo ne.
11 Ido emotina yasi Sipisipi Mofola lunula yakafo hala ukuwa dowa ya lo oloto molabo monatina yakafo ya uwotinafo li yoima o betiyabo ne. Ido eimotinasi holiti hofo ledo fulitanae, loti ladámae.
12 Yagunu okuluma ido okulumau yau minabo muki ya ake naba-naba iyalo. Ake naba-naba iyafa, hemotina mikalo minabo, ido ho noku minabo ya hamade hi-hi aibo we ya hemotina minadoka luminako, hena naba-naba holinigilae. Ido hamenala fouma ne, holinako, sebala hala-kala naba-naba liye,
loti lo minabo ne.

13 Ena hosofa itifu fulato, mikalo lumibo ya holito hipa hedaibo wenama ya ege uto henibo ne. 14 Henifa, ya bu loto eba wa molo edabo hafali mikalo wibo ya faiga hosofa fulo faiga edanaiye, loto wenawama nama lubiya okona loiti ya muito, u ebawa wito hosofa fulo faiga itoto, neto yaleka wela-idafa muto, melege tili-hafugi (3 1/2) ya hiyaba o edomo wibo ne. 15 Feito ya hosofawamamo ya wena no yakafo hofageto wenawa ya u hopa unaiye, loto no naba yaidana oto welauti omu hilito fulaiye. 16 Feto feyaifa, mika yakafo wenama ana li faka loto hale godito hosofa welauti omu hilibo noma ya haleku yau lumuto hulibo ne. 17 Feto wena yagunu holito hosofa sebala hala-kala naba-naba lito, olufola filiga yagi fina fi hofo betinowe, loto wiye. Weninawa Goti lo molaibo hala meyalo moloti Yesu hala ukuwa lo oloto molabo wenina ya minae. 18 Ido hosofa ya uto ho no sesepalo ya sinoito ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU