Revelation of John 13

Ho no lulau yati hasuwala fibo hafa yoi fedibo ha

Ena wa edobo ya ho no lulau yati hasuwala fibo hafa ma yoibo ya atalalo wela hauwa teni (10) ya nebo, ido atala seweni (7) ya nebo, ido atala wela hauwa muki yalo mikalo hiyaba we wenaba helekamutina yaidana oto helekamu teni (10) ya mofuto nebo ne. Ido atala muki yalo Goti hamana hiti lufuwa iyabo ya mofuto nebo ne. Ido hafawa hasuwala fibo wa obo ya hula-lepati yaidana hilifa, ido hina ya hula-beya hina yaidana hilibo, ido wela ya hula-laiyoni wela yaidana hilibo ne. Ido hosofa yakafo hasuwala fibo hafawa ya nemote hiyaba we wenaba minoto ido mika okuluma idafa-adafa muki hiyaba betito, ido idafa-adafa ma feyanowe, loto holinaibo ya feto feyanaiye, loto aubala ya muibo ne.

Ido wa edobo hasuwala fibo hafawa ya fulinaiye, loti hofato fulifa, ido numuna huito u dowa libo ne. U dowa libo ya wenina muki mikau-mikau minabo yasi idafa wati elegiti ege molae. Ege molato, hosofakafo hasuwala fibo hafa ya nemote hiyaba o betinoiye, loto aubala naba muibo yagunu weudina-lutina-hatina muti ebola-abola lo-lo ae. Feto fe minoti ido hasuwala fibo hafa yagi li akaisa edoti ebola-abola loti feto labo, Hemakafo hafawa yaidana oto ne? Ido hemakafo emogi ogofuti fina finae? loti lae.

Ido hafawa eimola ebola loto Goti hamana hinaiye, loto waito edaibo ne. Ido auba ito hiyaba o betinaibo ononala igana foti-tu (42) li minanaiye, loto hamena molo muibo ne. Emokafo Goti hamana apito hito, Goti huliya hamana hito, Goti nebo eba yagi hamana hito, ido wenina ya okulumau minabo yagi hamadina hiye. Ena fele wenina li uwotinafo bulito lowa fina fi hofo betito, ya li yoima o betinogolowe, lito Gotikafo, O, lito, feto fe ne. Ido wenina mikau-mikau minabo, ido afu monalo-monalo minabo, ido hotina-wetina-utina eito-eito nebo minabo, ido ha notina eito-eito labo minabo yasi ha lodo ya meyalo molanae, lito Gotikafo, O, lito feto fe ne. Ido hana aidena akaimati mika okuluma li oloto piyámibo hamenalo yalo Sipisipi Mofola hofo fuliyabo hofawa minomo yowabo bukula yau mikalo minabo wenina hulitina lufuwa iyámibo weninawa yasi hafawa weudina-lutina-hatina muti ebola lo-lo anabo ne.

Hemotina hatina nebo yasi hawa ya holifefe loti holilo.

10 Makafo hidinalo-adinalo liyato, nala numugu minanae, loto lanaibo ya hidinalo-adinalo liyato nala numugu minanae. Ido mi fanagunu hofo beti fulinae, loto lanaibo ya mi fanagunu hofo beti fulinae.
Yagunu fele wenina ya you loti hena auba iti li mofuwabo mona moloti ha ona hula hanuwalo fefe loti moni-moni anigilae.

Mika lulauti hasuwala fibo hafa ya yoibo ha

11 Ena mika lulauti hafa hasuwala fibo ma ya yoito wa obo ne. Atalalo wela-hauwa loiti sipisipi mofola wela-hauwa yaidana oto nefa, ha nola libo ya hosofa naba nola libo yaidana oto liye. 12 Ido aliga aibo hafa ya hasuwala fibo hafa homu yoibo aubala yaidana oto nebo, homu yoibo hafa ya welalo auba ito onona li ne. Onona li neto, hafa hasuwala fibo homu yoibo ya hofoti fulitabo numuna huito u dowa liboma ya muki mikalo minabo wenina ya weudina-lutina-hatina muti huliya li faka lanae, loto ilalu hu beti ne. 13 Ido mebe-maba ya li oloto pimo uto, wenina muki nomudinalo ya okulumauti so mikalo lumibo ya li oloto pito itibibo ne. 14 Feto feyaibo hasuwala fibo hafa homu yoibo welalo mebe-maba ya li oloto pi betinaibo auba ya muinako, yagunu mebe-mabawagunu mikalo minabo wenina hotina ibo ne. Ido hafa hasuwala fibo mi fanagunu hofo fuliyafa, hofa sinoito hofawa nebo ya holi muti huliya li faka loti ido hola-wela fefeluma lifefe loti weudina-lutina-hatina munae, loto aubafofo loto lobibo ne. 15 Lobito, welalo hololato, ido hafa hasuwala fibo fefeluma yakafo ha lanaiye, loto wela-mula muito, wenina ya holi muti huliya li faka loti ebola ladámabo wenina muki ya hofo betito fulinae, lito Gotikafo, O, lito feto feyaibo ne.

16 Ido yako minámiye. Hafawa hasuwala fibo aliga aibo yakafo weninala muki hulitina nebo, ido hulitina minámibo, ido idafa wa nabo, ido idafa wa námabo, ido eimotina ononatina liyabo, ido nalalo onona liyabo yaleka weninala ya hemotina adina onaleka yafe, ido onobatinalofe yalo ane hofo molanae, loto aubafofo loto lobibo ne. 17 Anewa ya hafa hasuwala fibo huliyafe, ido huliya hitabo nabala ne. Yagunu wenina anela utinalo iyámabo ya idafa-adafa meina fiti, ido idafa-adafa hefanalo fuloti feyanabo ya ogofuwámae.

18 Hemotina wenina ha manadinau nebo yako idafawa fokiti holifefe loti holinigilae. We ma ha mananau nebo yakafo hafa hasuwala fibo nabala mona ya hitaneyo. Nabawa ya sikisi hadeti sikisiti-sikisi (666) we nabala ya ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU