Revelation of John 14

Sipisipi Mofolagi weninalagi ha

Ena wa obo moda Sipisipi Mofola ya Saiyoni obulalo sinoi neto, ido wenina mau naba-naba wani hadeti foti-fo tauseni (144,000) onobatinalo yalo emo huliya ido Melafo huliya lufuwa ibo nebo wenina ya emogi maina minabo ne. Ido holiyobo ya okulumaloti nola libo ya noila naba satibo nolagi ido ho halake libo nolagi yaidana oto ne. Ido nolawa ya wenina nama loti lanabo idafa huliya hapu hofato, nola libo yaidana oto ne. Aya weninawa ya ekeni folomo onobalalo ido idafa hofawa nebo fo (4) ido we kilofo hulitina nebo we onobatinalo yalo nama hofawa lo-lo minabo ne. Nama labo ya wenina ma holiti ogofuti lanabo wenina ya ma minámae. Wenina wani hadeti foti-fo tauseni (144,000) minabo ya mikalo wenina muki minagu yauti meina fito wina betibo wenina yako holiti namawa labo ne. Aya weninawa wenipagi kelámabo yagunu eimotina utina ya hiluwa loto feke lotoko minae. Ido Sipisipi Mofola nedo-nedo wibo ya ege molo-molo ae. Emotina ya Gotite Sipisipi Mofola weninatina minabo hoba hobina miguti hula libo homu yoibo ya hofuto Goti munubo idafa yaidana oti minae. Ido wetinau yauti ha sugi ha lomámito lifimatina ya minámiye.

Enisole tili (3) nebo ya ha

Ena wa edobo ya enisole ma okulumalo yowa bu loto monimo wibo yakafo hala ukuwa dowa minowa-minowa oto nebo ha ya lito, wenina mikau-mikau minabo, ido afu monalo-monalo muki, ido ha notina eito-eito labo muki, ido utina eito-eito aibo minabo ya lo oloto pi bimo wiye. Emokafo ha naba loto feto libo, Goti lifima hona molo betinaibo hamenala ainako, holiya holiti, lamena huliya naba ya lomu minalo. Hemotina ya okuluma, ido ho no, ido no atala li oloto pibo we ya weudina-lutina-hatina muti ebola ya lo minalo, loto lobimo wiye.

Feto loto lobimo wito, ya enisole ma yakafo loto feto libo, Numuna meya naba Babiloni ya moda guludiye. Moda ona u hopa utaiye. Babiloni wenina mona nosámibo molabo yakafo mikau-mikau wenina monatina li hopa o betiti monatina nosámibo yamo no waini hasuwala fibo yaidana oto wenina li hopa o betibo ne, loto libo ne.

Feto loto wito, enisole naba tili (3) loto ha naba loto feto libo, Wenina yasi hafa hasuwala fibo ido hafa hasuwala fibo fefeluma weudina-lutina-hatina muti ebola loti, ido anela adina onalekafe ido onobatinalofe linabo wenina ya 10 Goti sebala hala-kala naba-naba libo monala yagi holinigilae. Goti sebala hala-kala libo ya no waini hasuwala fibo no li you ladámito, aubafofola aifa nebo yaidana oto ya nomuku lekinaibo ya nanigilae. Noti ya fele enisolegi ido Sipisipi Mofola yagi nomudinalo ya so naba-naba hefana salifa libo negu ogofu naba-naba holinigilae. 11 Ido sokila yau ogofu naba-naba holinabo so ya minowa-minowa oto lomo unogolaiye. Feti weninawa hafa hasuwala fibo ido hafa hasuwala fibo fefeluma weudina-lutina-hatina muti, ebola loti ido anela adina onalekafe, ido onobatinalofe linabo ya fo hamena lubu hamena ogofu holinabo monatina ya huladámanaibo ne.

12 Yagunu Goti weninala Goti lo molaibo ha meyalo moloti auba iti Yesu holi hikito muti, ya you loti auba iti hena li mofuwabo mona molo-molo anae.

13 Ena nemo holiyobo okulumauti nola ma lonumibo, Hemo ha ya feito lufuwa iyo. Onesa hamena meloti wenina Wenabadoka keloti minoti fulinabo ya ake inigilae, loto lonumito, ido Weuna Felekafo libo, Ya onae. Ido weninawa homu hosa fiti onona naba liyabo ya monatina dowa molabo ha ya egetina moloto lo betitainako, foli minanigilae, loto liye.

Hamena naba ya ha

14 Ena nemo wa faka loto wa edobo limu feke libo yalo we ma We Hula yaidana oto nebo, ya amedoto minoto atalalo ya wenaba helekamu goligunu lifefe labo mofuto ido anau mi wela fi haibo ya li nebo ne. 15 Neto, ido enisole ma fele huliyagi numuna nabauti lo feka loto, limulo nebo ya sula fito feto lomuibo, Mi ya lito onona liyo. Mikalo hobina muki ya hula linako, fukoto li nuba ananibo hamena loitaiye, loto lomuiye. 16 Yagunu limulo amedoto nebo yakafo mila lito mikalo idafa hula libo idafa dowa muki fukoto li nuba aiye.

17 Ido enisole ma fele huliyagi numuna naba okulumau nebo yauti lo feka loto emo yagi mi wela fi haibo ya li ne. 18 Ido enisole ma yakafo so huluma hiyaba aibo sokila hi mu-mu abo folomolo yaloti loto, mi wela fi haibo li nebo ha naba sula fito lomuibo, Mikalo nala waini ilawa ya hula lotaibo nenako, hemo mika lito nala waini ilawa dowa loto hula libo ya fuko, loto lomuiye. 19 Lomuito, enisolema mila lito mikalo ya nalaloti nala waini ilawa muki ya fukoto nuba oto, hefana masa nabau nala waini ilawa fuloti lipi-lipi agu yau fulaiye. Ayaidana oto Gotikafo sebala hala-kala naba-naba lotaibo ya oloto pinaiye. 20 Ido numuna meya naba hilala feka yalo nala waini ilawa lala iti lilika iyato, hefana masa yauti lunu naba lumuto lumuto momenoidana nebo minoto ya safu-hosi ya li waka edanowe, loto welalo yoibo tili hadeti mita (300) yaidana minomo wibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU