Revelation of John 15

Enisole yasi idafa nosámibo mikalo minabo binabo ha

Ena okulumalo mebe-maba naba ma oloto pibo ya wa edobo feto ne. Wa edobo ya enisole seweni (7) yasi idafa nosámibo seweni (7) ya wenina hena naba li binaibo ya li minato, idafawa nosámibo ya hulageto Goti sebala hala-kala lotaibo yama hulanaibo ne.

Ido idafa ma wa obo ya idafa ho no hilibo ya botologunu ido sogunu lifefe labo ya wa owe. Wa obo onuwaleka ya wenina yasi hafa hasuwala fibo ido hafa hasuwala fibo fefelumala ido huliya nabala ya li yoima o edotabo wenina sinoi minabo ya wa betiyobo ne. Weninawa nama lanae, loto Gotikafo idafa ma huliya hapu bito adinau li minato wa betiyobo ne. Ido emotina yasi Goti houba-nabala we Mosese namala ido Sipisipi Mofola namala ya feti nama labo,

Wenaba Goti aubafofo yawala, hemo mona molanibo naba-naba nebo feyanibo ya wati eleigiyae.
Hemo ya muki wenina hiyabatina we minanibo monaka muki ya fefe lotoko minoto ido ona hulako ne.
Wenabate heimoka yako fele minaninako, hemakafo holika holiyámanaiye? Ido hemakafo lamena hulika naba ya homámanaiye?
Mikau-mikau wenina muki monaka fefe lotoko nebo ya wa edanako, hemodoka loti weudina-lutina-hatina humuti luwaka lanabo ne,
loti nama feti lae.

Nemo ya hawa holito wa obo ya okulumau fele huliyagi numuna naba ya fele seli numuna ona hula negu yau Goti monala ona hula li oloto pi bibo eba ya hanu godoto nebo ne. Hanu godoto neto enisole seweni (7) ya idafa nosámibo wenina li hopa o betinaibo idafa seweni (7) adinau li minabo feka abo ne. Ido utinalo owo feke loto pana hibo iti, ido goligunu lifefe labo hebe ya ikitinalo iyabo ne. Ido idafa hofawa nebo fo (4) yauti mako makafo enisole seweni (7) ya lape seweni (7) goligunu lifefe labo bito, li minabo ne. Ido lapewa yau Goti minowa-minowa aibo we sebala hala-kala naba loitaibo idafawa yama faitibo ne. Ena fele huliyagi numuna naba lulau yau Goti lamenala nabalokati ido aubafofola yalekati sokila yoto fele huliyagi numuna naba ya li faitoto nenako, yagunu wenina yau yonabo ya ogofuwámae. Yonabo ogofuwámabo yagunu hiyaba o minato, enisole seweni (7) yasi idafa nosámibo wenina hena naba binabo ononatina hulageto fele huliyagi numuna nabau ya yonabo ya ogofuwabo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU