Revelation of John 16

Goti sebala hala-kala libo monala lapeku nebo ha

Ena fele huliyagi numuna naba yauti nola naba ma holiyobo ya emokafo enisolema seweni (7) ya feto lobibo, Hemotina ya uti lape seweni (7) ya liti Goti sebala hala-kala libo monala lapeku nebo mikalo ya lekilo, loto lobiye.

Lobito, enisole homu nebo yakafo lapela lito uto lapelauti idafa ya mikalo lekiyageto wenina hafa hasuwala fibo anela mino o betiyageto fefelumala weudina-lutina-hatina muti huliya li faka labo wenina ya numunatina nosámibo-asámibo utinalo yalo ogofu naba aibo idafa ya oloto pi bimo wiye.

Ido enisole naba tu (2) lapela lito lapelauti idafawa ya ho noku lekiyageto ho nowa ya wenina fuliyabo lunutina yaidana oto buliyageto, idafa-adafa muki hofawa nebo ho noku minabo ya fuli hulabo ne.

Ido enisole naba tili (3) lapela lito, lapelauti idafa no nabau, ido no atalau yau lekiyageto no ya lunu bulibo ne. Lunu bulito, holiyobo enisole no hiyaba aibo yakafo feto libo,

Fele minanibo weyo, hemo onesa minoto, ido hana ona minanibo ya lifima hona molo biyanibo monakawa ya fefe libo ne.
Wenina yasi weninaka ido wekaloti haka lobiyabo weninaka yagi hofo betiti, ya lunutina lekiti hofo beti fuliyaboma nenako, hemo ya nanae, loto no ya lunu buli edoto biyanibo ya lifimatina fefe libo ya liyae,
loto lomuiye.

Ido sokila hi mu-mu abo folomolo yaloti ha nola libo holiyobo feto libo,

O, Wenaba Goti aubafofo yawala, lifima hona molo biyanibo monakawa ya ona hula minoto ido fefe libo ne,
loto liye.

Ena enisole naba fo (4) lapela lito, lapelauti idafa fo yalo lekiyageto fo yakafo aubafofo loto wenina muki hinowe, lito Gotikafo o, libo ne. Feito fo hala-kala libo yakafo wenina muki hito, emotina yasi Goti idafa nosámibo bibo hiyaba aibo we ya hamana hiyafa, ido lutina-hatina elepa i moloti lamena huliya naba umámabo ne.

10 Ido enisole naba faifu (5) lapela lito, lapelauti idafa ya hafa hasuwala fibo ekeni folomola yalo lekiyageto, ayalo hiyaba o betibo ebala ya midipu ibo ne. Ido wenina yasi ogofu naba holiti wetina hofala guti, 11 ido utina ogofu naba aito numunatina nosámibo linako, Goti okuluma yawala ya hamana hiyafa, lutina-hatina elepa i moloti monatina nosámibo molabo ya metina umámabo ne.

12 Ido enisole naba sikisi (6) lapela lito, lapelauti idafawa ya no naba Yufuletisi yau lekiyageto, no ya lano ageto fo yoidokati ya mikalo hiyaba we wehudi ya lo fedanae, loto hanu li oloto pibo ne. 13 Feto fe betito, wa edobo ya Satani himiwela tili (3) ya osuleba hola-wela yaidana oti minae. Osuleba hosofa naba welau yauti ido hafa hasuwala fibo welau yauti ido sugi polofeti wela yauti lo feka abo ne. 14 Emotina ya Satani himiwela minanako, ya mebe-maba li oloto pimo uwabo ya muki mikau mikalo hiyaba we wehudi minado ya moniti Goti aubafofo yawala hamenala nabalo ya lowa fina finae, loti li nuba o betimo uwae.

15 Yesukafo feto libo, Hemotina holifefe loti holilo. Moda nemo ya ugele we yaidana oto haita fedanogolowe. We makafo uwo unámoto apako minoto ulalo holitanowe, loto ulalo owola selo molaibo we ya ake naba inogolaiye, loto libo ne.

16 Ena Satani himiwelawa yasi mika ma huliya Hibulu halokati Amagedoni ne, labo yalo mikalo hiyaba we wehudi li nuba o betiyabo ne.

17 Ena enisole naba seweni (7) lapela lito, lapelauti idafa ya okulumau lekiyageto fele huliyagi numuna nabau ya ekeni folomolo yati nola ma ha naba loto feto libo, Moda huloitaiye, loto liye. 18 Feto lito, hopana lamenala hiyala fuloto, ho mumu loto, ho halake naba loto, mika mima naba-naba aiye. Feto feyaibo ya hana wenina mikalo minado yoimalokati ya mimawa naba-naba aibo yaidana oto minámibo ne. 19 Feito numuna meya naba mika foki-naki oto li tili (3) aito, ido mikau-mikau numuna meya naba ya moda li hopaitaibo ne. Ido Gotikafo Babiloni numudo minabo wenina ya monatina nosámibo-asámibo molabo, yagunu hala holi fulo betiyámoto lula-halau nosámibo naba-naba holinako, yagunu wenina no waini nabo yaidana oti weninawa Gotikafo, nanae, loto sebala hala-kala naba-naba libo monala yama nomu yau faitibo ya biye. 20 Feito bito, ido nokafo yoto mika obula li yoimau itaito, ido obula ma minámibo ne. 21 Ido ho ome naba-naba nebo muki henala foti-faifu (45) kilogilamu yaidana oto ya okulumaloti wenina minado lumuto hofo betiye. Hofo betito, utina elo naba-naba ainako, yagunu emotina yasi Goti idafa nosámibo bibo yagunu hamana hiyabo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU