Revelation of John 17

Hopa li uno-uno monibo wena ha

Ena enisole seweni (7) lape seweni (7) ya li minagu yauti makafo nemo minodo loto feto lonumibo, Ano, hopa li uno-uno monibo wena muki holi minabo wenawa ya numuna meya naba no naba muki selo nedo hu unaibo ya lifima ha linogolaiye. Ano, hilibinowe. Emogi mikalo hiyaba we wehudi hopa li unabo mona molo-molo ato, ido wenina mikalo minabo ya emogi hopa li unabo ya wenina no noti nomudina u hopa wibo yaidana oto minae, loto lonumiye.

Lonumito, Weuna Fele mino nedaito, enisole nilimito mika hafali mikalo wibo ne. Yalo wa edobo wena ma hafa hasuwala fibo luta libo meyalo amedoto ne. Hafa hasuwala fibo ulalo ha lufuwa ibo mona-mona Goti hamana hibo ya neto, ido atala seweni (7) ya neto, ido atalalo wela-hauwa ya teni (10) ya ne. Wenawa ulalo owo hamulu libo ido luta libo i minoto ekeni goligunu lifefe labogi, ido hefana meina naba nebo yakafo lifefe labo yagi, ido okani omunala pana hibogunu lifefe labo yagi, ulalo li golaiye. Ido nomu goligunu lifefe labo li neto, lulau yau idafa nosámibo-asámibogi, hume-ugele aibo monalagi Goti nomunalo unama aibo ya faitibo ne. Ido onobalalo feto lufuwa ibo monawa faluku oto nebo ha ya feto libo, Numuna meya naba-naba Babiloni ya hopa li uno-uno moniyabo wenagi, mikalo utina holiti nosámibo-asámibo mona molabo wenina otinafo ne, loto nebo ne. Ido wa edobo ya wenawa fele wenina Yesu holi hikito muti hala ukuwa lo oloto molabo lunutina ya noitoto weuna-lula u hopa wibo ne. Wa edoto wene-lauwa opaiye.

Yagunu enisole yakafo loga o nedaibo, Hemo weka-lauwa ya neidafaito opaiye? Nemo wenawa monalagi, ido hafa hasuwala fibo monalagi, ido atala seweni (7) ya neto, ido atalalo wela-hauwa (10) ya meyalo monibo yagi, monatina muki ya lohumunogolowe. Holiyo. Hafawa hasuwala fibo wa edanibo ya homu hofawa nebo nefa, onesa hofawa minámibo ya aliga lowauti liwila oto sinoiyageto hofo fulinae. Ido mikalo minabo wenina ya hana aidena akaimati mika okuluma li oloto piyámibo hamenaloti hofawa minomo yowabo bukuku yau hulitina lufuwa iyámibo wenina yasi hafa hasuwala fibo wa edabo homu hofawa nebo nefa, onesa hofawa minámibo, aliga liwila oto anainako, yagunu eleginigilae.

Hemotina wenina ha manadinau nebo yako idafawa fokiti holifefe loti holinigilae. Hafawa hasuwala fibo atala seweni (7) ya obula seweni (7) nebo yalo wenama amedoto ne. 10 Ido atala yagi ya mikalo hiyaba we wehudi ya ne. Minaguti ya faifu (5) ya fuliyato, mako hofawa ne. Ido ma onesa oloto piyámibo ya aliga oloto pito, hamena foumako, wenina hiyaba o beti minanogolaiye. 11 Ido hafa hasuwala fibo homu hofawa nebo, onesa hofawa minámibo, eimola ya mikalo hiyaba we wehudi naba eiti (8) ya ne. Emo ya mikalo hiyaba we wehudi seweni (7) minaguti yauti minaibo ya u hopa unogolaiye.

12 Ido atala wela-hauwa teni (10) wanibo mikalo hiyaba we wehudi seweni (7) ya neto, onesa hiyaba o betiyabo ononatina liyámafa, ido hamena foumako, wani auwa yaidana oto hafa hasuwala fibo yagi maina hiyaba o beti minanigilae. 13 Lutina-hatina mako minageto, hiyaba o betiyabo aubatina ya hafa hasuwala fibo munabo ne. 14 Ido emogi Sipisipi Mofola yagi lowa fina finafa, ido Sipisipi Mofola ya wenaba muki Wenabatina minoto, ido hiyaba we wehudi muki Hiyabatina We Wehudi nenako, emogi ege molabo wegi yasi weninawa li yoima o betinae. Ido ege molabo wenina sutina fito, weuna fi betibo ha ona hula hanuwalo fefe loto moni-moni o minabo wenina ya emogi maina minanae.

15 Ido enisolewa yakafo hofa feto loto lonumibo, No naba yalo hopa li uno-uno monibo wena ya anawalo amedoto nebo ya wa edaniboma nowa ya wenina mikau-mikau minabo, ido afu monalo-monalo minabo, ido ha notina eito-eito labo minabo, ido utina eito-eito molaibo ya nowa ya minae. 16 Ido hafa hasuwala fibo yagi wela-hauwa yagi wa betiyanibo yasi hopa li uno-uno monibo wenawa lutina-hatinau nosámibo holiti, idafa-adafala muki ya soku hiti ludanigilae. 17 Yagunu Gotikafo holibo ya lutina-hatina mako minageto, hiyaba o betiyabo aubatina muki ya hafa hasuwala fibo munae, loto hatina fito, Goti ha lido inaibo hamenalalo yalo hu lanaiye. 18 Ido wenawa wa edanibo ya numuna meya naba ya mikalo hiyaba we wehudi mikau-mikau hiyaba o beti-beti aibo ya ne, loto lonumiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU