Revelation of John 18

Babiloni u hopa wibo ha

Feto lonumito, enisole ma okulumauti lumito wa edobo ne. Enisolewa ya aubala naba mino edaibo ido lamena hona aibo yakafo mika lamena o fulitaibo ne. Emokafo ha naba-naba loto feto libo,

Numuna meya naba Babiloni ya u hopa wibo ne. Ido aya numuna ebawau ya onesa Satani himiwela hu unato, ido weudina nosámibo li yawa fiyabo ne. Ido nama-afa fuma ibo wenina eleka hofo betito námanabo nama muki ya ayau li yawa fiyabo ne.
Feito wenina mikau-mikau minabo ya no waini biti lutina-weudina li hopaitabo yaidana oti emogi hopa li unabo mona molo-molo o minabo ne. Ido mikalo hiyaba we wehudi yasi emogi hopa li unabo mona molo-molo abo ne. Ido numuna meya nabau minabo wenina ya mona nosámibo-asámibo moloti idafa-adafa muki abi loto nebo ya linune, linune, loti holiyanako, wenina mikau-mikau hefana onona liyabo yasi idafawa liti hefanalo fuloti, weninawalokati hefana-afana ya liti u idafa wa nabo wenina buliyabo ne,
loto lonumiye.
Ena okulumauti ha nola libo ma ya holiyobo feto libo,

Hemotina weninane minabo ya emogi maina mona nosámibo moloti, lifima linabo yaidana oti litanae, loto numuna ya fulitoti holi wilo.
Emo lifimala yomo uto, okuluma ana lito, ido Gotikafo monala nosámibo-asámibo molaibo ya hala holi fulo edáminako, hemotina fulitoti holi wilo.
Wenawa ya hemotina bibo yaidana oti liwila oti muilo. Ido hemotina bibo mulalo-mulalo lifima naba ya liwila oti muilo. Ido nanaiye, loto no waini
hasuwala fibo aubafofo libo no ya lifefe lo betibo yaidana oti muilo.
Ido eimola ula etuwa holito, huliya ito yoto luwala loto, idafa dowa-idafa yagunu auba ito holito idafawa libo ya hemotina onesa idafa munubo idafawa ya li yoima betinaiye, loti ula ogofu naba-naba yagi, ido hena naba-naba yagi li mulalo-mulalo muilo.
Wenawa ya eimola lula-halau feto loto luwala libo, Nemo hiyaba wena wenahudi ya minomo yowobo ne. Ido wena-hiyona minámowe. E'e, wena-hiyona minámobo ya hufo nama ya ámanogolowe, loto holinako,
hamena mako maloko ayalo mona nosámibo eito-eito ya emo nedo oloto pi munaiye. Feto feyanaibo idafa ya idafa i hiliyabo mona, ido hufo nama abo mona, ido inagunu fuliyabo mona ya emodoka oloto pi munaiye. Ido Wenaba Goti yakafo lifima hona molo munaibo ya aubafofo yawala nenako, ula ya so hito ludo edanigilae,
loto libo ne.

Ena mikalo hiyaba we wehudi wenawa yagi hopa li unoti, emogi mikaleka idafa yagunu gedoti holiti liyabo we yasi soku ludibo sokila ya wati, hufo nama oti, ikitinalo hesoba inigilae. 10 Ido lifimala linaibo ya wati, holi naba-naba biyageto, faiga yowaleka sinoi minoti, feto lanabo,

Aiyo, aiyo, numuna meya naba Babiloniyo, numuna ge hofa danibo ya hemo haita lifimaka oloto pi humibo yo-holae,
loti lanigilae.

11 Ena huwamenatina meina finabo wenina ma minámanako, mikau-mikau hefana onodo we wenawagunu holiti, hufo nama anigilae. 12 Ido huwamenatina ya hefana goli, ido hefana siluwa, ido hefana fowena meina naba nebo, ido peseku heila okani hilibo idafa meina finigilabo ya minámanabo ne. Ido lafo-lafo feke wanoba nebo, ido lafo-lafo hamulu libo, ido lafo-lafo dowa libo, ido lafo-lafo luta libo meina finigilabo ya minámanabo ne. Ido yá mona-mona unala ladanuwa aibo, ido safu-elefeni wela-hauwagunu idafa lifefe labo, ido yá meinala nebogunu idafa lifefe labo, ido bolonisigunu idafa lifefe labo, ido ainigunu idafa lifefe labo, ido hefana dowa libo yagunu idafa lifefe labo, idafa-adafa mona-mona lifefe labo ya meina finigilabo ya minámanabo ne. 13 Ido huwamenatina idafa ma hulitina sinamoni, ido henena, idafa hiyato sokila unala ladanuwa aibo, ido yá nowala unala ladanuwa aibo huliya mulu, ido sokila unala ladanuwa aibo hiyabo huliya falagenesenisi ya meina finigilabo ya minámanabo ne. Ido huwamenatina no waini, ido olifi nowala, ido palawa dowa nebo, ido suwa witi meina finigilabo ya minámanabo ne. Ido huwamenatina bulumakau, ido sipisipi, ido safu-hosi, ido safu-hosi ika aibo idafa, ido wenina utina ido weudina meina finigilabo ya minámanabo ne.

14 Ido hefana onodo we yasi lomunabo, Idafa-adafa muki yagunu luka-hakau dowa loto holito linowe, loto holanibo ya fulo hedoitaiye. Ido idafa-adafaka dowa-idafa nebo, ido hulika faka yoiboma ya moda hulito hofa liyámanogolane, loti lomunigilae.

15 Ido hefana onodo we idafawa hefanalo fuloti, emodokati meina naba li-li abo we yasi faiga yowaleka sinoi minoti, lifimala libo wa edato, holi naba-naba bito, yagunu hufo naba oti, hai moloti lanabo,

16 Aiyo, aiyo, numuna meya nabao, ukalo owo ya lafo-lafo feke wanoba nebo, ido lafo-lafo hamulu libo, ido lafo-lafo dowa libo, ido lafo-lafo luta libo ya iyanibo, ido goli yakafo, ido hefana fowena meina naba nebo yakafo, ido peseku heila okani hilibo idafa yakafo ukalo ya li golo minane. 17 Ido hamena fouma efomako wani auwa yalo ya muki idafawa wa nanibo moda u hopa utaiye,
loti lanigilae.

Ido sipi hiyaba we muki, ido sipiku moniyabo wenina muki, ido sipiku onona liyabo we muki, ido ho nolo hefana onona liyabo we muki ya faigaka sinoiti minanae.
18 Ido ludibo sokila wati, hai moloti lanabo, Aya numuna meya naba gedibo yamaidana feyaibo ma ya igaleka ne? loti lanigilae. 19 Feto loti manadinalo ya mika huwopa ya fuloti, hufo naba-naba oti, lutina-hatina fulito, hai moloti lanabo,

Aiyo, aiyo, aya numuna meya nabalo sipi hiyaba we loti huwamenatina hefanalo fuloti wa nabo we buliyabo ne. Ido hamena fouma efomako wani auwa yalo ya li u hopa utaiye.
20 Hemotina okulumau minabo ya emogunu ake naba-naba iyalo. Ido hemotina Goti weninalagi, ido aposologi, ido polofetigi ya ake naba-naba iyalo. Gotikafo wenawa mona nosámibo hemotina molo betibo yagunu lifima hona molo muiye,
loti lanigilae.

21 Ena enisole ma aubafofo libo yakafo hefana naba-naba li faka loto ho noku yau fuloto feto libo,

Nemo hefanama aubafofo loto fulobo monane yaidana oto numuna meya nabama Babiloni ya auba iti fulato, hulito hofa oloto piyámanigilae.
22 Ido Babiloniyo, hemodoka nama loti melege linune, loti hapu hofabo idafa monalo-monalo nola libo, ido nama nomu iyabo nola libo, ido bomu wekilofo fu labo nola libo ya hofa holámanigilae.
Ido onona monalo-monalo onona li holiyabo we ma hemodoka ya hofa oloto piyámanigilae. Ido ononagunu hulolo-halolo ya hemodoka hofa holámanigilae.
23 Ido hemodoka lamu lamenala ya hofa lamena ladámanogolaiye. Ido hipate olute mofu molanigilaibo ya notina ya hemodoka hofa holámanigilae. Homu hemo hefana onodo we ya hulitinagi nebo wenaba minae. Ido
hifena-lusaka hiyanibo yakafo wenina mikau-mikau ya hotina iye.
24 Ido aya ebalo ya polofeti hofo beti fuliyabo lunutina, ido Goti weninala hofo beti fuliyabo lunutina, ido mikau-mikau hofo beti fuliyabo wenina muki lunutina ya oloto piyabo ne,
loto libo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU