Revelation of John 19

Ena nemo okulumauti ya wenina nuba naba-naba ha naba loti labo holiyobo feto loti labo,

Goti ebola lokelo. Emo ya li nomude waibo we minoto, huliya yoimo wito, aubafofola naba ne.
Yagunu lifima hona molo lumibo monala ya ona hula minoto fefe libo ne. Ido hopa li uno-uno monibo wena auba ibo nebo mona nosámibola yakafo mikau-mikau minabo wenina hatina lito li hopaitaibo ya hona moloto lifimala muiye. Ido houba-nabala wenina hofo beti fulibo yagunu lifima liwila oto muiye,
loti lae.
Ido hofa ha naba loti labo,

Goti ebola lokelo. Emo ludibo so sokila ya minowa-minowa oto yoimo unaiye,
loti lae.

Ena we kilofo hulitina nebo we tuwedi-fo (24) ido idafa hofawa nebo fo (4) yasi Goti ya ekeni folomolo amedoto nebo we ya weudina-lutina-hatina muti ebola loti feto labo, Ya onae. Goti ebola lokelo, loti lae. Ido ekeni folomolokati nola makafo feto libo,

Hemotina houba-nabala we muki holiya holiyabo ya hulitina nebo weninagi, ido aifa lumuti minabo weninagi hemotina muki Gotite ebola lalo,
loto liye.

Sipisipi Mofola ya wena linaibo ha

Ena wenina nuba naba-naba ha naba loti lato holiyobo ya notina ya noila naba satibo nola yaidana oti labo, ido ho halake naba-naba libo yaidana oti ha naba loti labo,

Wenabate Goti aubafofo yawala ya hiyaba we wehudi nenako, ebola lokelo.
Feito leimo ake naba-naba ito lute-hate li dowa loto, huliya li faka lokelo. Yagunu Sipisipi Mofola ya wena linaibo hamenala selo ainako, olonafo ya eimola li henemu o ne. Ido Gotikafo oluwa ulalo owo feke loto pana hito hiluwa libo holoinaibo ya muiye,
loti lae. Ulalo owo feke libo ya Goti weninala fefe libo monatina ya ne.

Ena enisole yakafo feto lonumibo, feto lufuwa iyo. Sipisipi Mofola wena liyageto, hemotina loti wetina-idafa nanune, loti sutina finaibo wenina yasi lutina-hatina ake naba inigilae, loto liye. Feto loto ha ma onu ito libo, Aya hawa ya Goti hala ona hula ne, loto lonumibo ne. 10 Feto lito, weune-lune-hane munogolowe, loto hinalo hine obula fiyofa, feto libo, Hemo feto feyámo. Nemokafo hemogi ido hounakafo-mota Yesu ha ona hula ya oloto pi ledaibo ya holi hikito li-li abo we yamaidana oto Goti houba-nabala we minowe. Hemo Goti yako weuga-luka-haka muto huliya li faka lo. Yagunu Yesu hala ona hula ya oloto pi ledaibo yakafo polofeti hala ukuwa lo oloto molanae, loto mino o betibo ne, loto lonumibo ne.

Safu-hosi feke ma meyalo monibo ha

11 Ena okuluma godo neto wa obo ya moda safu-hosi feke ma sinoi nebo meyalo nebo we ya huliya Monala Fefe Lotoko Molaibo we ido Ona Hula Gedibo we ne. Lifima li hona molaido ido lowa fido mona fefe lotoko molo-molo aiye. 12 Ido nomuna ya so huluma yaidana oto neto ido atalalo mikalo hiyaba we wehudi helekamu yaidana oto helekamu abi idafa mofu nebo ne. Ido emodoka huliya lufuwa nebo ya eimolako holito, huliya holinaibo ma ya minámibo ne. 13 Ulalo owo ya lunu bulibo i neto, ido huliya ya Goti Hala ne. 14 Ido okuluma himiwe nuba abi idafa safu-hosi meyalo minoti, utinalo owo feke loto pana hito hiluwa libo iyabo ya ege molomo uwae. 15 Ege molomo uwato, ido welauti mi wela hasuwala fi haibo ma yoibo yakafo wenina mikau-mikau ya li yoima o betinaibo ne. Ido eimolakafo holobo ainigunu lifefe labo ya lito aubafofo loto hiyaba o betinaibo ne. Ido emokafo hefana masa nabau nala waini ilawa lala iyageto, nowala lumibo ya Goti sebala hala-kala naba-naba libo monala ya ne. 16 Ido ulalo owo yalo, ido hina amisalalo huliya feito lufuwa ibo,

Hiyaba wehudi muki ya Hiyabatina We Wehuditina minoto, ido wenaba muki ya Wenabatina nebo ne,
loto nebo ne.

17 Ena wa edobo enisole ma folo sinoi nebo yakafo muki nama okulumalo akawa bu loti moniyabo ya ha naba loto feto lobibo, Hemotina ya Gotikafo hobina naba hofo hido yalo loti li nuba alo. 18 Mikalo hiyaba we wehudi utina mila, ido himiwe hiyabatina wenaba utina mila, ido hulitina nebo we utina mila, ido safu-hosigi ido meyalo moniyabo we yagi utina mila, ido muki wenina ya houba-naba onona liyabogi, ido eimotina ononatina liyabo aifa wenina ido wenina hulitina nebo utina mila hemotina nanune, loti loti nuba alo, loto lobibo ne.

19 Ena wa edobo ya hafa hasuwala fibo ido mikalo hiyaba we wehudi yagi, himiwetina mau minabogi yasi safu-hosi meyalo monibo we yagi himiwela mau minabo yagi lowa finune, loti nuba oti minae. 20 Feto feyafa, ido hafa hasuwala fibo ya analo hinalo liti, ido sugi polofetima ya hafa hasuwala fibo welalo ya idafa hofawa Satani aubala li oloto pito itibibo we ya emogi analo-hinalo liti nala i betiyae. Nala i betibo we ya mebe-mabawa yakafo wenina hafa hasuwala fibo anela liti utinalo iti, ido fefelumala weudina-lutina-hatina muti, huliya li faka labo wenina ya hotina i-i aibo ne. Yagunu loitiwa ya hofawa minaibo ya adinalo-hidinalo liti so momenoma hefana salifagunu loto lutalo minaigu yau fulo betiye. 21 Ido filiga ya mi wela hasuwala fibo safu-hosi meyalo monibo we welauti yoibo yakafo hofo beti fulito, nama yasi lo fedoti utina mila noti houmatina aibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU