Revelation of John 21

Okuluma hofawa ido mika hofawa ha

Ena nemo okuluma hofawa ma ido mika hofawa ma wa obo ne. Yagunu okuluma lilama ido mika lilama hulito, ho no onesa ya minámiye. Ido wa obo ya fele huliyagi numuna meya naba ya numuna meya naba hofawa nebo Yelusalemu ya wena ma wanafote adinalo li binabo ya ulalo ekeni golaibo yaidana oto okulumalo Gotidokati lumito wa obo ne. Ido ekeni folomolo yati nola naba holiyobo ya feto libo, Moda onesa me ya Goti numuna hu unaibo ya wenina minagu neto, ido emo ya minagu minanaiye. Ido weninala minato, Goti eimola emotinadoka minoto Gotitina mino betinaibo ne. Nomudina nowala muki hilili o betinaibo ne. Mika okuluma lilama ya huliboma nenako, wenina fuliyabogi, hufo nama abogi, hono miluma holiyabogi, utina ogofu hofa holiyabogi ya minámanaiye, loto liye.

Ido ekeni folomolo amedoto nebo yakafo libo, Idafa-adafa muki ya hofawako li oloto pi minowe, loto lonumuto hofa onu ito libo, hawa ona hula gedibo ya lufuwa iyo, loto lonumiye.

Ena lonumibo, Idafa-adafa muki ya moda huliye. Hana ona yoimaloka neimone ya minoto, ido aliga muki idafa hulanaibo ya minoto, ya apiyobo we minoto, onuwa molobo we minowe. We makafo nogunu holinaibo no ya no atala yaidana oto aifa munowe. Ido makafo Satani fina fi hofoti li akaima o edanaibo we ya idafawa dowa nebo nemodoti lito, Gotila minoto, ido emo ya hipane minanaibo ne.

Feito minanaifa, ido holi egiki iyabo, ido holi hikitámabo, ido mona nosámibo eito-eito ona molabo, ido wenina hofo beti fuliyabo, ido hopa-hopa li unabo, ido hifena lusa hiyabo, ido sugi goti lifefe loti weudina-lutina-hatina biti hulitina li faka labo, ido sugi ha labo muki ebatina ya so momeno salifagunu so fiyámanaigu ya nenako, yau unabo ne. Aya ebawau yau ona fulinabo ne, loto lonumiye.

Yonikafo Yelusalemu hofawa ya waibo ha

Ena enisole seweni (7) lapema seweni (7) ya negu-negu ya idafa nosámibo Goti mikalo wenina binaibo idafa ya seweni (7) faitibo ya li minaguti makafo nemodo loto feto lonumibo, Hemo ageto Sipisipi Mofola olonafo minanaibo olu ya hilibinowe, loto lonumiye. 10 Lonumito, Weuna Fele mino nedaito, enisole nilimito uto obula naba fana nedo fedoto, fele huliyagi numuna meya naba Yelusalemu ya okulumalo Gotidokati lumibo ya nilibiye. 11 Idafa nilibibo ya Goti lamenala naba nebo yakafo lamena hu-hu libo minomo wiye. Hefana fowena meina naba fi unaibo huliya yasipa pana hibo yaidana oto lamena hu-hu libo ne. 12 Ido hefana hila naba fana fana ya numuna meya nabama li hona aito hanu hadena tuwelu (12) neto, ido yalo enisole tuwelu (12) ya minomo uwae. Ido hanu hadena nedo-nedo Isilaeli wenina afu monalo-monalo hulitina tuwelu (12) ya lufuwa iti molabo ne. 13 Hila fo yoidokati negu hanu hadena tili (3) neto, ido hila filigaleka negu hanu hadena tili (3) neto, ido hila fo lumidoka negu hanu hadena tili (3) neto, ido hila filigaleka negu hanu hadena tili (3) nebo ne. 14 Aya numuna meya naba hilalawa naba monalo ya hefana tuwelu (12) ya moloti, mulalo hila huwabo nedo yalo Sipisipi Mofola aposolola tuwelu (12) hulitina lufuwa iti molabo ne.

15 Enisolema ha lonumibo ya numuna meya nabafena, ido hanu hadenafena, ido hefana hilalafena, ya fanala wato hitanowe, loto holobo goligunu lifefe labo ya anau li ne. 16 Numuna meya nabama hilalawa ya yofoto nebogi sino loto nebogi ya holobola yakafo moloto wato hitaibo ya numuna meya naba fanala ya tu tauseni fo hadeti (2,400) kilomita ne. Ido yofototo ido sino loto yagi ayaidana ne. 17 Ido enisolemakafo wenina idafa molo wati li minabo yaidana oto hila molo haibo sikisiti (60) mita ne.

18 Ido hilawa ya hefana yasipagunu lifefe loti, ido numuna meya nabama ya goli ona botolo yaidana oto pana hibogunu lifefe labo ne. 19 Hila monalo hefana naba nebo ya hefana eito-eito meina naba yoto nebo falake-falake loto nebo yakafo ekeni li edae. Ido hila mona naba wani (1) hefana yasipa ya ne. Ido hila mona naba tu (2) hefana diyau libo huliya safaiya ya ne. Ido hila mona naba tili (3) hefana yailako libo huliya ageti ya ne. Ido hila mona naba fo (4) hefana yailako ona libo huliya emelali ya ne. 20 Hila mona naba faifu (5) hefana luta libo huliya sadonikisi ya ne. Ido hila mona naba sikisi (6) hefana luta libo huliya koniliyani ya ne. Ido hila mona naba seweni (7) hefana sifuga libo huliya kilisolaiti ya ne. Ido hila mona naba eiti (8) hefana lubufa libo huliya belili ya ne. Ido hila mona naba naini (9) hefana sifuga libo huliya topasi ya ne. Ido hila mona naba teni (10) hefana hiyoba libo huliya kilisopelesi ya ne. Ido hila mona naba leweni (11) hefana lubufa libo huliya yasiniti ya ne. Ido hila mona naba tuwelu (12) ya hefana hamulu libo huliya ametisiti ya ne. 21 Ido hanu hadena tuwelu (12) ekeni idafa meinala naba yoibo heila okani yaidana hilibo yagunu lifefe lae. Hanu muki ya ekeni idafawagunu lifefe lae. Ido numuna meya nabau hanu moninabo eba ya hefana goli ona botolo yaidana oto pana hibo yagunu lifefe lae.

22 Ena Wenaba Goti aubafofo yawalagi Sipisipi Mofolagi fele huliyagi numunala minainako, numuna meya nabau ya fele huliyagi numuna ya wagámobo ne. 23 Ido aya numuna meya nabau ya Goti lamenala naba yakafo lamena muito, ido Sipisipi Mofola ya ebawa lamula le nenako, yagunu fofe, ido iganafe igaidana oto lanaibo ne? 24 Ido mikau-mikau minabo ya aya lamenalawa yakafo lamena aido ya moniyato, ido mikalo hiyaba we wehudi muki ya idafa-adafatina dowa idafa liti aya numudo anabo ne. 25 Ido yalo hofa midipu iyámanogolainako, ya hamena-hamena hanu huwámanabo ne. 26 Ido yalo mikau-mikau minabo wenina yasi hefana huwamenatina dowa idafa hulitina naba yagi liti anobo ne. 27 Ido idafa nosámibo fuma ibo ido mona nosámibo-asámibo yalo yowámito, ido wenina mona nosámibo mona-mona molabo ido ha sugi-fagi loti moniyabo wenina ya numunalau yowámato, wenina ya hulitina Sipisipi hofawa minomo yowabo bukula yau nebo yako yonabo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU