Revelation of John 3

Sadisika monolo nuba o-o abo wenina lufuwa ito fulo betibo ha

Ena ha ma feto loto lonumibo, ido Sadisika monolo nuba o-o abo wenina enisoletina ya lufuwa i fulo edo.

Ha me ya ya Goti weuna seweni (7) ido ofiya seweni (7) ya li nebo we hala ya ne. Hemotina mona molabo ya holi minowe. Wenina yasi wa betiyabo nomudina ya hofawa minae, loti holafa, ido hemotina moda fulitae, loto holi minowe.
Menefokafo mono weninane mona fefe lotoko molo-molo anae, loto libo ha hemotina meyalo molámabo ya holi minowe. Yagunu uwo unaguti sinoiti, monatina hefola efoma dowa nebo ya selo fulinogolaibo ya li auba i edalo. Ha mono ya api itibiyato, holitabo yama hatina kiyalo. Hawa ya meyalo moloti lutina-hatina ya elepa iyalo. Feti uwo unaguti sinoiyámatoma nemo anobo hamena ya holámoti minanako, hemotina minado ugele we yaidana oto anogolowe.

Feito nefa, Sadisi minabo wenina yauti wenina maleka utinalo owo li fuma iyámabo ya mono weninala mona dowa molanako, yagunu utinalo owo feke libo holoi betiyoto nemogi houna ito moninogolone.

Ido ayaidana oti wenina ya Satani fina fi hofo minoti li yoima o edanabo ya utinalo owo feke libo holoiyato, hulitina ya hofawa minomo yowabo bukuku yauti hulitina ya hilili o betiyámanogolowe. Ido menefogi enisolelagi nomudinalo weninawa ya nemo weninane minae, loto lo oloto molanowe. Wenina hatina nebo yasi hawa ya holifefe loti holilo. Weuna Felekafo monolo nuba o-o abo wenina lobibo ha ya fokiti holifefe loti holilo. Lufuwa i fulo betiyo, loto lonumiye.

Filadelifiaka monolo nuba o-o abo wenina lufuwa i fulo betibo ha

Ena ha ma feto loto libo, ido Filadelifiaka monolo nuba o-o abo wenina enisoletinama ya lufuwa ito fulo edo.

Ha me ya ya fele nebo we ona hula nebo we anau yau Defiti hanu sinaibo osola ki ya li nebo we hala ya ne. Emokafo hanu sinaibo ya we makafo hunaibo ya ogofuwámiye. Ido hanu hunaibo ya we makafo sinaibo yagi ogofuwámiye.
Hemotina mona molo-molo abo ya holi minowe. Aubatina naba minámifa, ido hane ya meyalo moloti, huline ya li faluku nedámabo ya holi minowe. Yagunu moda nomudinalo hanu si betiyobo ya we makafo hanuwa hunaibo ya ogofuwámanaiye.

Moda Satani mono weninala, Yuda wenina mono mona ya molo minone, loti lafa, feto feyámoti sugi labo weninawa ya hemotina hidinalo loti hidina obula fiti hemotina Yesu lula-hala bibo weninala ya minae, loti holinigilae, loto feto fe betinogolowe.

10 Hemotina holoti hiyaba minoti hena ya auba iti mofuilo, loto lobito hane molobo ya meyalo molabo yagunu hena yakafo mikau-mikau wenina muki hepa molo betinowe, loto anaibo ya hemotinaloka lotanaiye, loto hiyaba dowa o betinowe.

11 Hofa liwila oto anobo hamenane selo aiye. Wenina masi helekamugi linabo ya li ipotanae, loti holi hikito nomabo ya aubafofo loti li minalo.

12 Wenina masi Satani fina fi muto minoti li yoima o edanabo wenina ya nemokafo Goti weninala hiyaba o betibo ebau yau hefana lagi yaidana oto li sinoi betinowe. Ido aya ebalo yalo minoti minomo yoti fuliti aguwámanigilae. Ido Gotine huliya yagi, ido Gotine numuna meya naba huliya Yelusalemu hofawa nebo ya okulumauti Gotine nedoka lumunaibo huliya yagi weninawaloka hulitinawa ya lufuwa inogolowe. Ido nemo huline hofawa yagi ya emodoka lufuwa inogolowe. 13 Wenina hatina nebo yasi hawa ya holifefe loti holilo. Weuna Felekafo monolo nuba o-o abo wenina lobibo ha ya fokiti holifefe loti holilo. Lufuwa i fulo betiyo, loto lonumiye.

Laodisiaka monolo nuba o-o abo wenina lufuwa i fulo betibo ha

14 Ena ha ma feto loto lonumibo, ido Laodisiaka monolo nuba o-o abo wenina enisoletina ya lufuwa ito fulo edo.

Ha me ya we ona hula yawala nebo, Goti hala ukuwa ya ona fefe lotoko lo-lo aibo, idafa-adafa muki Gotikafo li oloto pibo idafa ya hiyaba we aibo hala ya ne.
15 Hemotina houba-naba o nedabo monatina ya moda holi hulobo ya auba iti houba-naba o nedámafa, ido metina nomámabo ne. Nemo holiyobo ya hemotina metina numunafe, ido auba iti houba-naba o nedanae, loto holofa, 16 ido aifa lusakuko minabo auba iti houba-naba o nedámoti metina nomámanako, yagunu no mumusiko aibo yaidana oto weneu yauti omu hili fulo betinogolowe.

17 Hemotina feto labo, Lemo huwamena muki idafa ogofuto wa noninako, idafa magunu wita ámone, loti hatina ki minafa, ya mino nosámoti, wenina milumatina holinabo minoti ya idafa wa námabo minoti, nomudina likaibo wenina minoti, apako minoti minabo yagunu holifefe loti holámae. 18 Yagunu lobinogolowe. Holilo. Idafa wa nanubo minanune, loti lanabo ya nemodokati hefana goli soku hiyato, mouta ulalo itámibo idafawa dowa ona ya meina filo. Ido hemotina ya utina apako nebo ya li faluku anune, lotima loti utinalo owo feke libo ya nemodokati meina filo. Ido nomudinalo wiliyato, nomudina hofa falatanaiye, lotima hafa nowala nomudinalo wilinabo ya nemodokati meina filo.

19 Nemo lune-hane biyobo wenina mona nosámibo molatoma ya hanu bito li fefe lo beti-beti owe. Yagunu hemotina auba iti lutina-hatina li elepa iyalo.

20 Moda holilo. Nemo hanudo feka ya sinoito minoto hesoba-hesoba i minowe. Ena makafo none holito hanu si nedanaibo ya numunalau yau yoto wete-idafa emogi noto ido emo ya nemogi nanogolaiye.

21 Nemokafo Satani li yoima o edoito onesa Menefo hiyaba o betibo folomolalo yalo maina amedoto minobo yaidana oti Satani fina fi muto minoti li yoima o edanabo wenina ya hiyaba o betinobo folomolo nemogi amedoti maina hiyaba o betinune, loto lobiyowe.

22 Wenina hatina nebo yasi hawa ya holifefe loti holilo. Weuna Felekafo monolo nuba o-o abo wenina lobibo ha ya fokiti holifefe loti holilo. Lufuwa i fulo betiyo, loto lonumiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU