Revelation of John 5

Sipisipi mofolakafo Gotidokati lufuwa libo ha

Ena ekeni folomolo amedoto nebo we ana onaleka lufuwa lolokuto li nebo wa obo ya filiga-filiga lufuwa ito, ido eba seweni (7) yalo idafa ma fuma yaidana oto nebo yakafo li keloto lagoli aibo ya wa owe. Ido wa obo ya enisole aubafofola nebo yakafo ha naba-naba loto feto libo, Mona fefe liboko molaibo we lufuwa keloto lagoli aibo ya lito fumala li fulototo fukoto apasanaibo ya hemakafo ogofuto feyanaiye? loto lo oloto molaiye. Feto feyaifa, we makafo okulumau nefe, ido mikalo nefe, ido mikau lulau fuliyabo ebau nefe, lufuwawa lolokuto lagoli aibo lito, fumala fukoto, ata loto lulau ogofuto wanaibo we ya minámiye. Ido lufuwawa lolokuto lagoli aibo lito, fumala fukoto ata loto lulau ogofuto wanaibo we yama mináminako, yagunu hufo naba obo ne. Feto feyoto, we kilofo hulitina nebo we minaguti makafo lonumibo, Hufo ya ámo. Moda we Hula-Laiyoni huliya ya Yuda wenina afu monama minaguti Defiti yufa fibo we huliya nebo we yakafo uwolafo ya moda li yoima o betitaiye. Emo ya lufuwawa lolokuto nebo yagi, ido fumala li keloto lagoli aibo seweni (7) yagi ogofuto ata lanaiye, loto lonumiye.

Sipisipi Mofola hala

Ena ekeni folomolo lusaku nedo yalo Sipisipi Mofola sinoi neto, idafa nomudina hofawa nebo fo (4) yagi, ido we kilofo hulitina nebo we yasi li hona o edoti minabo ya wa betiyowe. Sipisipi Mofolawa hofo fuliyabo hilibo ne. Atala howa seweni (7) ido nomuna seweni (7) neboma ya Goti weuna seweni (7) mikau-mikau muki yau idipi molaibo ya minae. Sipisipi Mofola yakafo uto ekeni folomolo amedoto nebo we lufuwa lolokuibo ana onaleka yau li nebo ya liye. Litaito, idafa nomudina hofawa nebo fo (4) ido we kilofo hulitinagi we tuwedi-fo (24) minabo yagi Sipisipi Mofola hinalo hidina obula fiyae.

Hidina obula fiyabo we muki idafa ma huliya hapu hofoto nama lanune, loti adinau li minoti, ido goligunu lifefe labo masa yau unala ladanuwa aibo sokila hi muwabo idafa ya fele weninala Goti lomu-lomu abo hatina ya nebo faitoto nebo ya li minae.
Ido nama hofawa ya feto loti labo,

Hofo hedato fuliyanibo ya Goti weninala minanae, loto fuliyageto lunuka yakafo wenina lowa-lawa numudoti, ido afu monalo-monalo minadokati, ido ha notina eito-eito labo minadokati ido utina eito-eito ibo muki minadokati, wenina meina fito Goti muwanima nenako, lufuwawa keloto lagoli aibo ya lito fumala li fulototo fukanibo ya ogofuto ata lanane.
10 Feto feyanibo weninawa ya weninane minoti, ido lusaku we Goti sokila hi muwabo we minoti Goti houba-naba o edanae, loto buli betiyageto mikalo hiyaba o betinae,
loti lae.

Sipisipi Mofola ebola labo ha

11 Ena hofa wa obo ya enisole tauseni-tauseni naba-naba nuba oti minabo hitoto ogofuwámoto yasi nama naba labo ya holiyobo ne. Ido enisolewa yasi ekeni folomogi, ido idafa nomudina hofawa nebo fo (4) ido we kilofo hulitina nebo ya li hona o betiti 12 ha naba loti nama feto labo,

Sipisipi Mofola hofo fuliyabo ya hiyaba we wehudi aubala mino edaito,
idafa-adafa wa noto, ha mananau minoto, aubala nebo yagunu huliyagi we minoto, huliya ito yoito ebola lonibo ya fefe lotoko ne,
loti lae.

13 Ena mikaloka, okulumaloka, mika waka feumau, ho noku ya minomo uwabo muki minabo yasi nama lato holiyobo feto labo,

Ekeni folomolo amedoto nebogi, Sipisipi Mofolagi ebotina logeto, hulitina akaisa yoto minomo yoito, ido hulitina lamenala naba-naba yoito, ido idafa-adafa muki hiyaba o betibo aubatina ya emotinadoka mino betibo, ya moda minowa-minowa oto mino betimo yonaibo ne,
loti labo ya holowe.

14 Feto lato, idafa nomudina hofawa nebo fo (4) yasi ya onae, loti lato, we kilofo hulitina nebo we weudina-lutina-hatina ona muwone, loti hinalo hidina obula fiyae.

Copyright information for `SNPLAMBAU