Revelation of John 7

Gotikafo Isilaeli wenina wa molo betibo ha

Idafawa ya hulotaito mika onuwa fo (4) yalo enisole fo (4) ya sinoiti minabo wa betiyowe. Sinoiti minabo we adinau yau mikalo moninaibo asi fo (4) ya mikalo, ido ho nolo, ido yá-nalalo ya fu-fu ladámanaiye, loti li hikito minabo wa betiyobo ne. Ena fo yoidoka yoimati enisole ma yoito wa edobo ne. Yoibo ya Goti hofawa minomo wibo we anela idafa ya li nebo ne. Aya enisolewakafo Goti mika ido ho no ya li hopaitanae, loto enisole fo (4) auba bibo we ya ha naba loto feto lobibo, Hemotina ya aloko mikafena, ho nofena, yáfena ya li hopaitámilo. Homu ya Gotite houba-nabala wenina onobatinalo yalo anela molo betinune, loto lobiye. Feto lobito, Goti weninala hona molaibo anela liyabo wenina ya Yuda wenina afu monalo-monalo muki minaguti ya wani hadeti foti-fo tauseni (144,000) wenina minae, loto lito holiyobo ne.

Ido afu mona ma Yuda yauti tuwelu tauseni (12,000) ya anela i betiyabo ne.
Ido afu mona Lubeni yauti tuwelu tauseni (12,000), ido afu mona Gati yauti tuwelu tauseni (12,000),
ido afu
mona Aseli yauti tuwelu tauseni (12,000).
Ido afu mona Napitali yauti tuwelu tauseni (12,000), ido afu mona Manase yauti tuwelu tauseni (12,000),
ido afu mona Simeyoni yauti tuwelu tauseni (12,000).
Ido afu mona Lifai yauti tuwelu tauseni (12,000), ido afu mona Isaka yauti tuwelu tauseni (12,000),
ido afu mona Sebuluni yauti tuwelu tauseni (12,000),
ido afu mona Yosefe yauti tuwelu tauseni (12,000), ido afu mona Benisamini yauti tuwelu tauseni (12,000) ya
anela feti i betiyabo ne.

Wenina naba nuba minabo Goti weudina-lutina-hatina muwabo ha

Idafawa ya hulotaito wa obo mau naba-naba minabo ya makafo hitanaibo ya ogofuwámiye. Emotina ya mikau-mikau yauti ido afu monalo-monalo minaguti, hotina-wetina-utina mino eito-eito mona mona nebo yauti, ha notina yagi eito-eito labo minagu ya yauti loti ekeni folomo holaleka Sipisipi Mofola nomunalo mau minae. Mau minabo ya utinalo owo feke libo iti, ya yá akawa adinau li minoti, 10 ha naba loti feto labo, Gotite ekeni folomolo amedoto nebo we yagi ido Sipisipi Mofola ya nomude li waima ne, loti lo minae.

11 Ido enisole muki ya ekeni folomo ido we kilofo hulitinagi nebo we ido idafawa hofawa nebo fo (4) ya li hona o betiti minabo ekeni folomo holaleka mikalo lumuti, Goti weudina-lutina-hatina muti huliya li faka loti 12 feto labo,

Ya onae. Gotite ya ebola, ido huliya lamenala naba-naba, ido ha mananau
nebo, ido dowae, lalowe, loti labo ha, ido huliya akaisa yoto nebo, ido hiyaba we wenaba aubala, ido idafa-adafa muki hiyaba o betibo aubala ya moda minowa-minowa oto mino edomo yonaibo ne. Ya onae,
loti lae.

Wenina hena naba li mofu betiyaguti abo ha

13 Ena we kilofo hulitina we minaguti ma yakafo loga o nedaibo, Weninawa utinalo owo feke libo iyabo ya igaleka wenina minae? Ido igalekati ya ae? loto loga o nedaito, 14 nemokafo liwila oto lomuwobo, Wenabane, heimoka ya holi minane. Nemo ya holámowe, loto lomuwowe. Lomuwoto, emokafo lonumibo, Weninawa ya hena naba-nabama li mofu betiyaguti abo wenina ya utinalo owo ya Sipisipi Mofola lunulau noku ito li hiluwa feke libo ne. 15 Yagunu ya,

Goti ekeni folomolalo holaleka minoti, hamena-hamena fo libo lubu ibo ya fele huliyagi numunala naba yau houba-naba o edomo uwae. Ido ekeni folomolo amedoto nebo we yakafo mino betitoto hiyaba o betinaiye.
16 Hofa inagunu fuliyámanabo ne. Ido hofa no-ano yagunu holámanabo ne. Ido fo ya liyámanabo ne. Ido fo loitaibo yakafo utina li hopaitámanaibo ne.
17 E'e, Sipisipi Mofola ekeni folomo lusaku nebo ya weninawa ya sipisipi hiyabatina we ya minanaibo ne. Ido no hofawa minomo yoibo atalalo yalo idipito unaiye. Ido Gotikafo nomudina nowala ya hilili o betiyageto hufo ma hofa ámanabo ne,
loto lonumibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU