Romans 11

Isilaeli wenina maleka ya holi hikitoti Goti aifa li dowa lo ledaibo monala liyabo ha

Yagunu ha ma lanogolowe. Holilo. Gotikafo Isilaeli weninala ya meya bife? E'e, feito minámiye! Neimo yagi Isilaeli we, Abalahamu yufa fibo we, Benisamini wenina yauti oloto pito minoboma ne. Gotikafo aidena yoimati wa betifefe libo weninala ya meya emo biyámibo ne.

Ido Elaiya hala ha mono lufuwau nebo ya ma holiyámafe? Emokafo Isilaeli wenina sigiya lo betito ya Goti feto loto lomuibo,

Wenabao, sokila hi-hi abo folomoka muki ya foki-naki oti hofu o fulitoti, ido polofetika hofo beti fuliyato, ya neimo yako aifa minoto ya hofo nedo fulinune, loti fe minae,
loto ha mono lufuwau (1 Kin 19:1 14) ya nebo ne.
Feto loto lomuifa, ido Gotikafo ha liwila oto neidafaiye loto lomuibo ne?

Wenina naba-naba seweni tauseni (7,000) yaidana yasi sugi goti Bali ya hidina obula fi umámabo wenina ya nemodoka minanae, loto hiyaba o betiyowe,
loto ya ha mono lufuwau (1 Kin 19:18) ya nebo ne.

Feito onesa me yagi weninawa yauti malekaloka ya aifa li dowa lo ledaibo yakafo weuna fi betito, emo weninala minae. Ido aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo feto fe betima, ya ononatinadokati ma minámiye. E'e, onona liyabo yagunu weuna fi betibo neko, ya aifa li dowa lo ledaibo monawa ya aifa li dowa lo ledaibo ona hula minámadi ne.

Yagunu neidafaiye loto lanune? Isilaeli wenina moniti wita abo idafawa ya li oloto piyámito, ido weuna fi betibo wenina ya moda li oloto piyato, ido malekaloka ya lutina-hatina gedibo minanae, loto li gedo betima ne. Aya yagunu ya feto libo,

Nomudina fifi ageto ya wafefe ladámoti, hatina molageto ya holifefe ladámoti minanae, loto Gotikafo feto fe betima nenako, aidenati feto femo uti uti onesa me yagi ayaidana o minae,
loto ha mono lufuwau (Lo 29:4, Ais 29:10) ya nebo ne.
Ido Defitikafo ha ma ya feto libo,

Idafa-adafa hofo hiti no holiyabo mona yakafo ika o betito, li helefuku nala i betito, li uteba i betito, lifimatina liwila oto binaiye, loto holiyowe.
10 Nomudina li likageto ya hofa wagámoti, metina ya huba iti minowa-minowa oti minanae,
loto ha mono lufuwau (Sng 69:22-23) ya nebo ne.

Gotikafo eito feka wenina li nomudina waibo ha

11 Feito ya ha ma lanogolowe. Holilo. Isilaeli weninawa uteba iyabo, ya lumu fou loti u hopa unabo nefe? E'e, feito minámiye! Gotikafo wauwa linae, loto, ya holiti holiyámoti abo mona yagunu ya eito feka wenina li nomudina waibo hanu li oloto pi betibo ne. 12 Feito Isilaeli weninawa holiti holiyámoti abo mona yagunu ya mikaloka wenina muki ya holi hikitoti mino holinabo hanu li oloto pi betimo yoibo ne. Ido Isilaeli weninawa Goti metina muwabo yagunu eito feka wenina yasi emogunu holiti ya holi hikito mumo yowabo ne. Feito neboma nenako, yagunu Isilaeli weninawa liwila oti emotinaloka o hulanabo, ya eito feka wenina mikau-mikau minabo muki yagi moda maina oto yoti holi hikitoti mino holimo yonabo ne.

13 Ido hemotina eito feka wenina ya ha me ya lobinogolowe. Holilo. Gotikafo eito feka wenina minagu ya aposolo ononawa linane, loto nilifi molaito obo yagunu lune-hane dowa loto holito ononawa ya li minobo, 14 ya mikaloka weninane, Isilaeli wenina yasi holiti ya wauwa linabo mona li oloto pi betiyoto, ya emotina yauti malekama li nomudina wanaiye, loto feto fe minowe. 15 Yagunu holilo. Gotikafo Isilaeli wenina idipi fulitaido ya wenina muki mika negu-negu yauti liwila oto li emodoka ito houna i betima nenako, yagunu Isilaeli weninawa liwila oto eimoladoka idipito anaibo ya neidafa-neidafa anae? Moda fuliyaguti li sinoi betibo yaidana anigilae.

16 Mide hofawa yauti hoba-hobina hana apito nanubo, ya ayauti maleka fele ne, loto Goti munubo, ya idafawa muki ya Goti idafala, fele idafa ne. Ido yá ma lufawa ya fele ne, loto Goti munubo, ya yáwa hofala ana muki ya Goti idafala, fele idafa ne. 17 Ido Isilaeli wenina ya yá olifi dowa idafa numudoka hifiyabo yaidana oti minafa, ido yáwa akawa maleka lekaibo ne. Ido hemotina eito feka wenina ya yá olifi hofuku aifa yoibo yaidana oti minagu yauti akawa maleka haka oto yá olifi dowa idafalo moloto li homi ito hiyaba o betibo, ya yá lufawa yakafo li homi inabo akawa ya yá nowala li umageto yonaibo yaidana oto eimola weninala weudina wela-idafa bito li auba i betigu yau hemotina yagi onesa maina no holiti minae. 18 Feto o minanako, hemotina ya Isilaeli wenina ya yá akawa yaidana oto li fulitoto, leimo ito yoto li homi i ledaibo ne, loti heimotina utina-lutina-hatina ya ito yowámilo. Ido, e'e, li fulo beti minone, loti heimotina hulitina li faka lanabo, ya ha me ya holifefe loti holilo. Hemotina ya aifa yá akawa yaidana oti minae. Yá lufawa ya li auba i edámabo ne. E'e, yá lufawa yakafo hemotina li auba i beti ne.

19 Feito hemotina ya Gotikafo leimo li homi i ledanowe, loto aya wenina ya yá akawa yaidana oto lekoto li fulitaibo ne, loti ha liwila oti lanabo, 20 ya moda ha ona lanigilafa, ido hatina kifefe loti holilo. Emotina ya holi hiki ladámabo yagunu lekoto li fulo betima ne. Ido hemotina holi hikito muwabo yagunu ya ayau ya minae. Feito ya heimotina utina-lutina-hatina ito yowámoti, holiya holiti wati monilo. 21 Gotikafo eimola Isilaeli weninala waito betiyámoto, yá akawa yaidana oto lekoto li fulitainako, yagunu hemotina ayaidana oto waito betiyámoto, lekoto li fulo ledotanaiye, loti ya wati monilo.

22 Feito ayalo ya Goti li dowa lo ledaibo monala, ido lifima ha naba li lumibo monala ya feto loti hatina kifefe loti holilo. Isilaeli wenina maleka, lumu fou labo weninaloka ya lifima ha naba li bibo nefa, ido hemotinaloka ya li dowa lo betiye. Feito nefa, ido hemotina ya dowalau mino edanabo ya moda li dowa lo betinaibo hulawa ya wa minanigilafa, ido feto feyámanabo ya hemotina ayaidana oto lekoto li fulo betinogolaiye. 23 Ido Isilaeli weninawa holi hikitámabo monatina li elepa iti holi hikito munabo, ya emokafo liwila oto li homi i betinogolaiye. Holi minafe? Hofuku aifa yoibo olifi yauti yá akawa ma numudoka hifiyabo olifilo li homi inabo ya ogofuwámafa, ido emokafo hemotina ya haka o betito li homi i betima nenako, yagunu numudoka olifilo eimola yá akawa yagi liwila oto li homi inowe, lanaibo ya moda liwila oto li homi i betinaibo ne. Goti eimola li homi i betinaibo aubala moda mino edainako, holi hikito munabo ya moda feto fe betinogolaiye.

Gotikafo milumate holibo mona ya wenina muki itibinowe, loto holibo ha

25 Yagunu mono weninane-motao, hemotina ya ha manadeu ne, loti heimotina utina-lutina-hatina li faka lotanae, loto, ya ha ma homu faluku oto nebo ya holifefe lanae, loto holito ya lobinogolowe. Holilo. Isilaeli wenina yauti malekama ya aidenati lutina-hatina gedito minomo uwabo nefa, ido eito feka wenina emodoka moda o hulanabo hamenalo, 26 ya Isilaeli wenina muki li nomudina wanogolaiye. Aya yagunu feto libo,

Saiyoni obulaloti ya nalauti wina betinaibo we ya loto, Yekopu yufa fibo wenina Goti monala metina muwabo ya lutina-hatina li elepa i betinogolaiye.
27 Feito lifimatina hilili o betinobo hamenalo ya nemogi li hutifina betinowe, loto lo molo biyobo halo yama inaiye,
loto ha mono lufuwau (Ais 59:20-21, Jer 31: 33-34) ya nebo ne.

28 Ena Isilaeli weninawa yasi Kilisto hala ukuwa dowa metina muti Goti uwolafo minabo, ya hemotina eito feka wenina hawa ukuwa holi hikitanabo hanu li oloto pi betinowe, loto holito feto fe betibo ne. Feito nefa, ido Isilaeli weninawa weuna fi betito lula-hala bi nebo, ya awatinafo-holofatina yagunu holito feto fe betibo ne. 29 Holi minafe? Gotikafo wenina sutina fito, aubala monala aifa bitaibo yama lula-hala li elepa inaibo ma minámiye.

30 Yagunu holilo. Homu ya hemotina eito feka wenina ya Goti hala ya meyalo molámabo nefa, ido onesa ya Isilaeli weninawa meyalo molámanako, hemotina milumatina holibo ne. 31 Ido onesa ayaidana oti Isilaeli weninawa yagi halalo ya meyalo molámabo, ya hemotina milumatina holibo mona yagunu ya emotinagi milumatina holibo mona ya onesa linigilae, loto monawa bibo ne. 32 Feito ya Gotikafo wenina muki li mako o ledoto, halalo meyalo molámonibo monakafo nala i ledaibo wenina ya minae, loto lilibibo, ya muki milumate holibo mona ya molo ledanowe, loto monatewa lilibibo ne.

Goti ebola lanubo ha

33 Aiyo, Goti ha mananau nebo mona ido idafa-adafa muki holifefe libo mona ya moda yoimati yoimo uto uto holi yoisa itainako, emokafo feto fe betinowe, loto holibo ha ya igaidana oto holifefe lanubo ne? Ido monala ya moni wita oto igaidana oto wafefe lanubo ne? 34 Aya yagunu ya feto libo,

Wenaba halau nebo ha ya hemakafo holibo ne? Ido hala kifefe lanaibo ha ya hemakafo lomuibo ne? (Ais 40:13)
35 Ido Gotikafo lifima idafa liwila oto numunaiye, loto idafa ma hemakafo muibo ne? (Jop 41:11)
loto ha mono lufuwau ya nebo ne.
36 Yagunu holilo. Mika okuluma idafa-adafa muki ya emodokatiko oloto pito, ido emokafoko mona yawala hiyabatina we wenaba minoto, ido emodokako ya u hulo fulitaima nenako, huliya naba-naba mino edaiboma ya moda minomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Ona.

Copyright information for `SNPLAMBAU