Romans 12

Ute-lute-hate muki ya Goti mu hiki lanubo ha

Feito ya mono weninane-motao, Goti lula-halau holibo mona yagunu holito, ya lune-haneuti ha me ya auba ito lobinogolowe. Holilo. Sokila hi muwabo idafa yamaidana oti hemotina nomudina hofawa minabo ya utina Goti muilo. Ya eimola fele idafala, dowa wa edaibo idafa muti houba-naba o edanabo ya etuwako ámoti, weudina-lutina-hatina hulawa yakafo houba-naba o edalo. Ido Gotikafo dowa loto holibo mona, hiluwa loto onobalalo fefe libo mona dowa ona hula yama holifefe lanune, loti ya mikaloka wenina onesa me ya mona molado ya meyalo molámoti, lutina-hatina hofawa bibo yakafo monatina elepa iti molalo.

Mono auba i ledoto ononalalo fulo ledaibo ha

Aifa li dowa lo ledaibo monala numibo yagunu ya hemotina muki feto loto lobiyowe. Holifefe lalo. Heimotinagunu ya ito yoti holiyámilo. E'e, Gotikafo holi hikitanabo auba hona molo bido, ayalo ya holoti hatina kifefe lotiko minalo.

Feito ya ute mako yau hide-ade-hofate muki nebo, ido ononatina yagi mako minámibo, eito-eito nebo yamaidana oto mono wenina muki Kilisto lulau mino edonibo ya li mako o ledaito ula mako yaidana oto minoto, ido mono wenina eito-eito ya ula hina-ana-hofala yaidana oto minonibo, ya Kilisto weninala eito muki ya lemo hide-ade-hofate yaidana oti minae. Ido lemo yagi ya hidina-adina-hofatina yaidana oto minone.

Ido emo aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo ononala linubo auba eito-eito hona moloto aifa lumido, ayalo ya liyokelo. Feito polofeti onona linabo auba bibo, ya holi hikitanabo auba hona molo bido, yalo ya ha welaloti lo oloto molalo. Ido mono houba-naba ononala linabo auba bibo, ya houba-naba ononala lilo. Ido wenina api itibinabo auba bibo, ya api itibilo. Ido wenina lutina-hatina li auba i betinaibo auba bibo, ya lutina-hatina li auba i betilo. Ido wa nabo idafatinau yati wa námabo wenina binabo auba bibo, ya lutina-hatina mako moloti fefe loti bilo. Ido hiyaba we minanabo auba bibo, ya auba iti hiyaba dowa lotiko o beti minalo. Ido wenina milumatina holiti adina li faka lo betinabo auba bibo, ya lutina-hatinau dowa loti holiti adina li faka lo betilo.

Weninate lute-hate hulawa binubo ha

Weninatina lutina-hatina binabo, ya etuwako biyámoti, hulawagi bi-bi o minalo. Ido mona nosámibo ya metina muti, mona dowa yako li hikitoti molotiko minalo. 10 Ido Goti weninala muki ya leimo weninate ona minae, loti lutina-hatina hulawa bilo. Feti ya heimotina hulitina ito yowámoti, wenina eito muki hulitina li faka lo-lo anabo mona ya itibilo.

11 Ido Wenaba ononala linabo ya henoba ámoti, Weunakafo weudina-lutina-hatinau ya so lamena o ledo, loti ononala auba iti li holiti, houba-naba o edalo. 12 Hena holinagu ya auba iti minoti, emogunu dowa loto holiti hiyabala oti, lomutiko minalo.

13 Fele weninala idafa magunu holinabo ya adina li faka lalo. Ido eba malekati anabo, ya auba iti hiyaba dowa lo betimo yoilo.

14 Wenina masi li nosámibo o betinabo ya liwila oti li dowa lo betilo. Goti lomuti ya li hopa o betiyo, loti ladámoti, li dowa lo betiyo, loti lomuilo. 15 Dowa loto holiyabo weninagi maina dowa loti holiti minalo. Ido hena fuliti hufo o minabo weninagi maina hufo oti mino betilo. 16 Lutina-hatina mako moloti, ya heimotinagunu holiyabo yamaidana oti mono weninatina yagunugi holilo. Hulite nebo wenina minanune, loti holiyámoti, hidinalo wenina yagi houna i betilo. Ha manadeu ne, loti heimotinagunu holiyámilo.

17 Ido masi li nosámibo o betinabo, ya liwila oti li nosámibo o betiyámilo. E'e, wenina muki nomudinalo ya mona dowa lotiko molalo.

18 Heimotina weudina-lutina-hatinau you amenako moloti, ya wenina muki yagi maina you amenako minanune, loti hanuwa auba iti moni wita alo. 19 Lune-hane biyobo weninane-motao, heimotina ya wenina lifima ha liwila oti biyámilo. Ha muki ya Goti anau moloti, eba muilo. Aya yagunu ya Wenabakafo feto libo,

Wenina lifima ha binobo ya neimo ononane ma nenako, nemo neimonekafo liwila oto binobo ne,
loto ha mono lufuwau (Lo 32:35) ya nebo ne.
20 Ido ha ma ya feto libo,

Hemo uwokafo inagunu fuliyagetoma, ya wela-idafa umo. Ido nogunu holiyagetoma, ya no umo. Feto feyageto, ya mona molo hedaibo yagunu ulalo naba-naba holinaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Snd 25:21-22) ya nebo ne.
21 Moda holiyafe? Nosámibo monawa yakafo li yoima o ledámanaiye, loti monawa dowa molanabo yakafo nosámibo monawa li yoima o edalo.

Copyright information for `SNPLAMBAU