Romans 13

Gamani hiyaba wenina mona molo binubo ha

Ena wenina muki ya gamani hiyabatina wenina hatinalo meyalo molalo. Hiyabate wenina muki ya Goti welalotiko hiyaba o ledaboma ne. Ido emokafo hiyaba o ledabo auba biyámibo neko, ya hiyabate wenina minámadi ne. Yagunu hiyaba wenina hatina holi fulitabo wenina ya Goti eimola welaloti ha holiti holiyámoti abo mona molae. Ido ha holiti holiyámoti abo wenina ya eimotina lifima ha liwila oti linabo mona ya molabo ne.

Yagunu holilo. Mona dowa molanubo ya hiyabate wenina holitina holiyámanogoloba, ido mona nosámibo molanubo ya moda holitina holinogolone. Yagunu ya hiyaba wenina holitina holiyámanowe, loto holinanibo, ya mona dowa lotoko molo minageto ya heboka lanae. Holi minabe? Hiyaba we, Goti ononala libo we yakafo li dowa lo hedanaibo onona liye. Feito nefa, ido mona nosámibo molananibo ya moda holiya holiyo. Emo ya himi li nebo ya aifa liyámiye. E'e, Goti ononala libo we yakafo nosámibo mona molabo wenina ya lifima ha moda liwila oto binaibo ononala li ne. Yagunu hiyabate wenina hatinalo meyalo molonibo, ya lifima ha naba litanune, loto holito yagunuko meyalo molanubo ya ogofuwámiye. E'e, meyalo molonibo mona ya moda fefe libo mona ne, loto lute-hateu holito muki yagunu hatinalo meyalo molo minanubo ya moda dowa lanogolaiye.

Feti Goti ononala liyabo wenina ya minoti, hamena-hamena aya ononawa litoko minama nenako, yagunu hefana takisi yagi ya meina molo-molo o minae. Yagunu wenina muki fefe loti binabo idafa ya bilo. Hefana takisi eito-eito muki ya li-li anabo wenina ya fefe lotiko bilo. Ido hiyabatina wenina ya fefe loti lutina dowa moloti hatinalo meyalo molalo. Ido hulitinagi wenina ya fefe loti hulitina li faka lalo.

Lute-hate bi-bi anubo ha

Wenina masi lifima o betinado ya aloko liwila oti bi hulalo. Lifima mako yako liwila bi huladámanubo, ya lute-hate binubo mona ya ne. Holi minafe? Lute-hate bi-bi anubo ya lo molaibo ha yama lemodoka ya inaiye. Yagunu holilo. Lo molaibo ha ma feto libo,

Hume-ugele ámilo. Wenina hofo beti fuliyámilo. Idafa ugele liyámilo. Wenina idafatina yagunu holiyámilo,
loto ha mono lufuwau (Kis 20:13-17, Lo 5:17-21) nebo ha, ido lo molaibo ha ma eito-eito muki yama li mako ito ya feto libo,

Heimokagunu holiyanibo yamaidana oto weninaka muki ya luka-haka bi-bi o mino,
loto ha mono lufuwau (Wkp 19:18) ya nebo ne.
10 Feito lute-hate bi-bi anubo, ya wenina li nosámibo o betinubo ma minámiye. E'e, lutina-hatina bi-bi anabo ya lo molaibo ha meyalo molabo wenina ya minanae.

Fefe libo monako molanubo ha

11 Ido feto feyanae, loto ha ma lobinogolowe. Holilo. Lemo hana apito holi hikito muwonido ya li nomude waifa, ido onesa me ya hulawa moda alili aiboma nenako, yagunu uwo unaguti sinoinabo hamena onesa me ya ne, loti holiti ya feto alo. 12 Midipu ibo ya moda huloto, ho lanogolo moda alili aibo yagunu midipu ibo monala li uwado fulitoto, lamena hiya-huwa mainafa-anafa muki ya li minoto, 13 fefe loto fo lido yaidana oto moniyokelo. No noto lute u hopa aito ake ito u wanoba yonubo mona, hume-ugele oto hopa li unanubo mona, moliya fito wauwa linubo mona muki yalo ya moniyámokelo. 14 E'e, utinalo owo holoiyabo yaidana oti ya Wenabate Yesu Kilisto liti emodoka keloti minalo. Ido utina-lutina-hatina dowa loti holibo monakafo ika o ledotanaiye, loti ya aya monalo hatina fulámilo.

Copyright information for `SNPLAMBAU