Romans 15

Yesu monala yagunu holito ege molanubo ha

Lemo holi hikitonibo monate gedibo wenina ya leimogunuko holiyámoto, mono weninate gedámabo wenina ya auba iyámabo yagunu holito adina li faka lanubo, ya dowa lanaiye. Leimo muki ya weninate dowa lanae, loto, ido monolo betinae, loto hate ki bito adina li faka lo betiyokelo. Feito Kilisto yagi eimolagunuko holiyámoto, Melafo feto loto lomuibo,

Wenina soka hamaga hiyabo ha ya nemodoka kelaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 69:9) nebo ha ya monala lilibibo ne.

Yagunu holilo. Homu aidena yoimalokati ha mono lufuwa imo yowabo, ya aya lufuwa yakafo lute-hate li aila i ledageto, ya emogunu holito hiyabala anubo mona ya auba ito molomo yonae, loto Gotikafo ha muki aya lufuwau iyabo yakafo api itibinaiye, loto hawa bito, lufuwa iyabo ne.

Ido Goti ya li auba i ledaibo yawala ido lute-hate li aila i ledaibo yawala yakafo hemotina muki weudina-lutina-hatinau onona liyageto, ya Kilisto Yesu monala moloti lutina-hatina u mako uto, wetina mako uwageto ya Wenabate Yesu Kilisto Melafo Goti huliya li faka lanae.

Kilistokafo wenina muki adina li faka lo betibo ha

Feito ya Kilistokafo lemogi houna ibo yamaidana oti hemotina ya Goti weninala muki yagi houna iyalo. Aya mona yakafo Goti huliya li faka lanogolaiye. Aya yagunu lobiyowe. Holilo. Kilistokafo Goti hala ona hula yagunu holito, ya Goti anela utinau fukabo Yuda wenina awatinafo-holofatina ha lo molo bibo halo inaiye, loto adina li faka libo onona li betibo ne. Feto fe betibo, ya eito feka wenina yagi milumatina holibo monawa ya wati Goti huliya li faka lanae, loto feto fe betibo ne. Aya yagunu ha mono lufuwau ya ha ma feto libo,

Feito ya eito feka wenina minagu yau heboka loto, hulika li faka lanaibo nama lo minanogolowe,
loto (Sng 18:49),
10 ido ha ma feto libo,

Hemotina eito feka wenina yagi eimola weninalagi maina lutina-hatinau dowa loti holilo,
loto (Lo 32:43),
11 ido ha ma feto libo,

Hemotina eito feka wenina muki ya Wenaba ebola-abola lilo. Mikau-mikau minabo wenina muki ya huliya li faka lanae,
loto (Sng 117:1),
12 ido ha ma Aisaiyakafo feto libo,

Yesi yufa fibo wenina yauti we ma oloto pito anaibo, ya yoto minoto u mikau-mikau minabo wenina hiyabatina we wenaba minanaibo, ya eito feka wenina emogunu holiti hiyabala anae,
loto (Ais 11:10) ha mono lufuwau ya nebo ne.

13 Ena emogunu holito hiyabala o-o minonibo mona yawala Goti yakafo holi hikito munagu yau you amena mona ido dowa holinabo mona ya lutina-hatinau molo faito betinaibo, ya Weuna Fele aubala yakafo emogunu holiti hiyabala anabo mona hulawa ya li oloto pi betimo yonaiye.

Polokafo mono onona libo yagunu lula-halau dowa loto holibo ha

14 Ena mono weninane-motao, heimotina ya mona dowa mino faito betibo, ya holinabo ha muki hatina-manadinau molo faito betinako, mono weninatina api itibifefe lanabo aubala ya mino betibo ne, loto neimo hemotinagunu holito ya hane loiti kiyámoto, moda holifefe lo minowe. 15 Ido Gotikafo nemo eito feka wenina minado ya uto Kilisto Yesu houba-nabala we minanane, loto aifa li dowa lo ledaibo monala numibo yagunu lufuwa meu ya ha ma hatina molotanaiye, loto auba ito hatina lito, feti-feti mona molalo, loto hawa i fulo betiyowe. Ido ononala liyobo, ya Weuna Felekafo eito feka wenina li Goti fele weninala o betiyageto, ya Goti onobalalo dowa lanabo wenina munowe, loto sokila hi muwabo yaidana oto ya Goti hala ukuwa dowa lo oloto molowe.

17 Yagunu Goti ononala liyobo, ya Kilisto Yesu lulau mino edoto lune-haneu dowa loto holitoko li minowe. 18 Idafa magunu ya ha ma ladámanogolowe. Idafa mako, Kilistokafo nemodoka mino nedaito ononala liyobo yagunuko lanogolowe. Eito feka wenina holiti hololanae, loto emokafo mino nedaito, ya hawa ukuwa lo oloto moloto, ononawa lito, 19 Weuna aubala mino nedaibo yakafo Goti aubala itibinowe, loto idafa ma li oloto pi betiyoto muludina yoibo mona molobo, ya Yelusalemu numudoti uto loto eba nedo-nedo monimo uto uto faiga Ililikumu ebalo lo fedobo, yalo yagi Kilisto hala ukuwa dowa ya holinae, loto lo oloto molobo ononawa ya li hulowe. 20 Feito liyobo, ya we makafo numuna lagi fitaido ya nemo homi ito huwámanogolowe, loto Kilisto huliya yagunu holiyámabo ebalo ya hawa ukuwa dowa lo oloto molanowe, loto auba ito holito, ya ononawa liyowe. 21 Aya yagunu ya feto libo,

Emogunu ha ma lo oloto molo biyámabo wenina ya holinigilae. Ido hala ukuwa holiyámabo wenina ya holifefe lanigilae,
loto ha mono lufuwau (Ais 52:15) ya nebo ne.

Polokafo Lomu wenina minadoka anowe, loto lobibo ha

22 Aya yagunu ya hemotinaloka yagi anowe, loto holiyobo, ya hamena-hamena hanu hu nedaito minofa, 23 ido onesa me ya ya eba melo ononawa linobo ma mináminako, aidenati hemotinaloka anowe, loto holiyobo yagunu ya 24 aliga hefola Sipeni ebalo unowe, loto hanu hofalalo hemotinagi houna ito nomunegunu wa betito, lune-haneu dowa loto holito mino holimo yoto, hemotina ane li faka lanado ya Sipenidoka unobo ne.

25 Yalo unobo nefa, ido onesa feto-namato ya Yelusalemuka uto ya Goti fele weninala yalo minabo ya adina li faka lanowe, loto uwowe. 26 Aya fele weninawadoka ya inagunu fuliyabo hamena naba ya lo fedibo, yagunu mono wenina Masedonia ebalo ido Akaiya ebalo minabo yasi hefana-huwamenatina yauti ma binune, loti dowa loti holiti nuba o beti holiyabo, 27 ya aya Yuda wenina mono idafatina yauti Gotikafo eito feka wenina biboma nenako, yagunu aya weninawa mikaloka idafatina yauti lifima liwilati Yuda wenina adina li faka loti binune, loti dowa loti holiti, feti lifima biyaboma ya liwilati binabo ne.

28 Feti idafatina yauti li nuba o betimo uti, mono mona hulawa anelo moda molato, ya onesa nemo weninawa binowe, loto lito uto bitoto, 29 yaloti Sipenika unowe, loto hanu hofalalo ya hemotina wa betinogolowe. Feito hemotinaloka anobo ya aifa ámanogolowe. Kilistokafo li dowa lo ledomo yoibo mona weude-lute-hateu molo faitanaiye, loto anogolowe.

30 Ena mono weninane-motao, hatina lito ha auba ito lobiyobo ya holilo. Hemotina Wenabate Yesu Kilisto yagunu holiti, ido Weunakafo lute-hate bi-bi onibo mona li oloto pi lumibo yagunugi holiti, ya ane li faka loti nemogi Goti lomu-lomu obo ononawa ya maina auba ito linune, loti nemogunu holiti lomuilo. 31 Feto feyanabo, ya Yudia ebalo ha holiti holiyámoti abo wenina adinauti ya li nomune wa nedo, loto lomuwobo, ido fele weninala Yelusalemudoka minabo ya adina li faka lanobo ononawa ya dowa loto wa edanae, loto lomuwobo, ya hemotina maina ayaidana oti lomuilo. 32 Feito ya Goti dowa loto holiyageto ya hemotinaloka loto, lune-haneu dowa loto holito hemotinagi mino holinowe.

33 Ena Goti you amena mona yawala ya hemotinagi muki mino betinaiye. Ona.

Copyright information for `SNPLAMBAU