Romans 2

Lifima meina dowa ido nosámibo linabo ha

Feito hemotina ya wenina maleka monatina nosámiye, lo beti minabo, ya heimotina monatina yagunu neidafaiye lanabo ne? Wenina magunu ya mona feti-feti molabo ya nosámiye, loti lo-lo abo wenina ya hemotina aya mona molanako, yagunu lo-lo abo hawa ya heimotina yagunugi ya lo minae. Ido yaidana mona molo minabo wenina ya Gotikafo lifima ha liwila oto bibo, ya moda ona fefe lotoko bibo ne, loto holi minone.

Ido hemotina ya wenina maleka nosámibo mona molabo yagunu lifimatina ne, loti lo beti-beti afa, hemotina ya aya mona molabo yama Gotikafo lifimate liwila oto li lomámanogolaiye, loti hatina kiyafe? Ido Goti lula hala-kala aloko ladámito, li you loto dowa lo ledo nebo mona yawala ya monalawa aifa idafa ne, loti hatina kiyafe? Ake, hemotina feto loti hatina hopa-napa kiyabo wenina ya Goti li dowa lo ledaibo monawa ya wati lutina-hatina li elepa iyalo, loto monawa molo ledaiye, loti holiyámafe?

Ido hemotina lutina-hatina gedibo li elepa iyámanako, yagunu hamena nabalo, Gotikafo lifima ha hula, fefe lanaibo ha naba-naba li oloto pi lumunaibo hamenalo ya ha naba-naba linabo ha ya heimotina li nuba o-o o minae. Yagunu ha ma feto libo,

Emokafo ya wenina muki eimotina monatinalo ya liwila oto li binogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Sng 62:12, Snd 24:12) ya nebo ne.
Mona dowa molomo yonubo yakafo hulite ito yoto lamena o ledageto, hofawa minowa-minowa oto mino holinogolone, loti holiti ya auba iti mona dowa molo minanabo wenina ya hofawa minowa-minowa oto mino holinabo mona ya binogolaiye. Ido wenina masi eimotinagunuko holiti, ha ona hula metina muti nosámibo monalo meyalo molo minanabo wenina ya lula hala-kala lageto, lifima ha naba-naba binogolaiye.

Holi minafe? Nosámibo mona molo minabo wenina muki ya eimotina monatinalo ya miluma ha, hena naba-naba aibo ha ya linigilae. Feti linabo, ya Yuda wenina u homu uti liyato, ido yalo Giliki weninagi wenina maleka muki yagi linigilae. 10 Feti linigilafa, ido mona dowa molo minabo wenina muki ya eimotina monatinalo ya you amena mona, lamena mona, hulitina yoibo mona ya linigilae. Feti linabo, ya Yuda wenina u homu uti liyato, ido yalo Giliki weninagi wenina maleka muki yagi linigilae. 11 Moda holiyafe? Goti ya wenina hona moloto ekei ámibo wema ne.

12 Goti lo molaibo hala liyámabo wenina yasi nosámibo mona molo minabo yamagunuko moda fuliti u hopa unigilae. Lo molaibo hawa yakafo sigiya lo betiyámanogolaiye. Ido lo molaibo hala liyato, aya ha yakafo hiyaba o betibo wenina yasi nosámibo mona molo minabo yamagunu lo molaibo hawa yakafo sigiya lo betito lifima ha liwila oto li binogolaiye. 13 Moda holiyafe? Lo molaibo ha ya aifa hatina etuwaloko holinabo ya Goti onobalalo ya monatina fefe libo wenina minae, loto lo betiyámanogolaiye. E'e, lo molaibo ha ya holiti meyalo molanabo yagunuko monatina fefe libo wenina minae, loto lo betinogolaiye.

14 Yagunu holilo. Eito feka wenina ya lo molaibo ha liyámafa, ido eimotina lutinakafo holiti hawalo hololanabo, ya hawa liyámabo weninawa ya moda eimotina hatina kiyadoti ya moda lo molaibo hawa holiyaboidana oti minae. 15 Feto fe minabo weninawa lutinau ya lo molaibo hawa mino betito ya ononawa libo mona li oloto pi minae. Feito hamena nabalo, ya faluku oto molonibo mona ido lute-hateu faluku oto holiyonibo ha muki ya Gotikafo hona moloto, lifima ha liwila oto lumunaibo hamenalo, ya wenina yasi mona ma molonibo ya moda dowa nefa, ido ma ya nosáminako, lifimate ne, loti hatina kiti weudina-lutina-hatinau holiyabo mona yakafo li oloto pi betinogolaiye. Yagunu ya hawa ukuwa dowa lo oloto molobo, ya Gotikafo lifima hawa liwila oto lumunaibo, ya Yesu Kilisto anau molageto, emokafo hona moloto lumunaibo ne, loto lo oloto molowe.

Yuda wenina yasi lo molaibo ha meyalo molabo aubatina ma mino betiyámibo ha

17 Ido hemotina ma ya Yuda wenina minone, loti, ido lo molaibo ha ya litumate ne, loti, ido Goti ya leimo Gotite ne, loti heimotina hulitina li faka lo minoti, 18 ido dowa loto holibo mona ya holifefe loti holiti, ido lo molaibo hakafo api itibitaima nenako, mona-fana dowa lama ya wa dowa moloti, 19 ido lo molaibo ha yau holifefe lonibo ha monala ona hula moda li minone, loti holiyabo yagunu ya weudina nomuna likaibo wenina ya hanu dowa itibinubo wenina minone, loti, ido midipu igu moniyabo wenina ya li lamena o betinubo wenina minone, loti, ido holifefe ladámabo wenina ya holifefe lanabo mona itibinubo wenina minone, loti, ido gedámabo wenina ya api itibinubo wenina minone, loti auba iti holiti, 21 hemotina api itibi-itibi abo yamaidana oti heimotina lutina-hatina ya api ilibiyámafe? Ugele ámilo, loti lo-lo aboma nefa heimotina ya ugele mona molo minafe? 22 Ido hume-ugele ámilo, loti lo-lo aboma nefa heimotina ya hume-ugele o minafe? Ido sugi goti yaidana-meidana ya eleka naba hofo betima nefa, heimotina ya wenina masi idafawalo ya hefana-hoba-hobina molagu yati ma ugele li minafe? 23 Ido lo molaibo ha ya lemo liyonibo ne, loti heimotina hulitina li faka lo-lo aboma nefa hemotina ya aya hawa holiti holiyámoti abo monatina yakafo Goti huliya ito lomafe? 24 Aya mona molabo wenina yagunu feto libo,

Eito feka wenina yasi heimotina monatina yagunu Goti huliya hamana hi minae,
loto ha mono lufuwau (Ais 52:5, Ese 36:22, 23) ya nebo ne.

Goti anela utinau fukabo ha

25 Goti anela utinau fukabo, ya lo molaibo hawa meyalo molanabo yako moda hulawa minanaibo nefa, ido lo molaibo ha holiti holiyámoti anabo, ya aya monatina yakafo Goti anela utinau nebo ya u minámiboidana anaibo ne. 26 Ido Goti anela utinau fukámabo wenina yasi lo molaibo hawa meyalo molanabo, ya aya mona yakafo anela utinau minámibo ya u mino betiboidana anaibo ne, loto wa betinogolaiye.

27 Feito ya utinau anela fukámabo wenina lo molaibo hawa meyalo molanabo mona yakafo hemotina mono lufuwa liti anewa utinau mino betifa, lo molaibo hawa holiti holiyámoti o minabo wenina, hemotina lifimatina li oloto pi binogolaiye.

28 Holi minafe? Yuda wenina monatina etuwaloko molabo ya Yuda wenina ona hula minámae. Ido utina etuwaloko Goti anela fukabo ya anela ona hula mino betiyámiye. 29 E'e, Yuda wenina ona hula ya weudina-lutina-hatinau ya Goti weninala minae. Ido anela ona hula ya weudina-lutina-hatinau ya ne. Lo molaibo ha lufuwa iyabo ya meyalo moloti fukabo idafa ya minámiye. E'e, Weunakafo lutinau molo betibo idafa ya ne. Feti minanabo yagunu wenina yasi luwatina ladámanabo nefa, Goti yakafo luwatina lanaibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU