Romans 3

Mona nosámibo yakafo mona dowa li oloto piyámanaibo ha

Feito Yuda wenina ya igaidana oti eito feka wenina li fulo betiti dowa minae? Ido Goti anela utinau nebo yakafo igaidana oto li dowa lo betiye? Aiyo, li dowa lo betibo idafa hefola minámiye. E'e, u homu molaibo idafa ya Goti eimola hala ya Yuda wenina adinau molaibo ne.

Yagunu neidafaiye loto lanune? Maleka yasi halawa ya holi fulitoti, holi hiki ladámabo monawa yakafo Goti ha lido fefe lotoko meyalo molomo yoibo monala ya li fulo edanaife? E'e, feito minámiye. Wenina muki ya sugi monako molo minae, loto wa betiyanogoloba, ido Goti monala ya u ona hulako minowa-minowa oto minanaibo ne, loto wa edanogolone. Feito yagunu ya ha ma feto loto nebo,

Hemo ha lanibo ya moda fefe lotoko lo-lo o minane, loti holinigilae. Ido masi li halo molo hedanabo ya moda li fulo betinogolane,
loto ha mono lufuwau (Sng 51:4) ya nebo ne.

Feto loto nebo nefa, ido nosámibo monate yakafo Goti fefe libo monala li oloto piyagetoma, ya neidafaiye loto lanune? Gotikafo lifima ha naba liwila oto lumibo ya mona nosámibo molaiye, loto lanube? Feto lobo ya mikaloka monaidana moloto lowe. Yama minámiye. Feito nebo neko, ya Gotikafo igaidana oto mikaloka wenina monate ya hona molanaibo ne? Ido nemo sugi monane yamo ya Goti monala ona hula li oloto pi edomo uto huliya li faka lagetoma, ya lifima ha liwila oto li numibo, ya neidafaito li numibo ne? loto we makafo lanaife? Ido nosámibo mona moloto ya li liwila oto hulawa dowa oloto piyokelo, loto lanube? E'e, feto ladámanogoloba, ido wenina masi hamade hiti, feto lo-lo ae, loti lemogunu lo minae. Feto lo minabo wenina ya lifima ha naba liwila oto binaibo ya moda fefe loto binogolaiye.

Wenina muki u hopa unubo mona yako molonibo ha

Feito ya neidafaiye loto lanune? Yuda wenina ya wenina eitoma li fulo betiti dowa lama mino holiyabo nefe? E'e, feito moda minámiye. Yuda wenina, Giliki wenina, maleka wenina muki ya nosámibo monate yakafo nala i ledaito minone, loto ya moda lotonima ne. 10 Aya yagunu ya ha mono lufuwau ya ha ma feito nebo,

Mona fefe liboko molabo wenina ya ma minámae. Moda ona lowe. Mako magi
minámae.
11 Holifefe labo wenina yagi ya ma minámae. Ido Goti moni witala abo wenina yagi ya ma minámae.
12 Muki ya hanu dowalokati ya u hopa uti, li mako iti u aifa idafa buliti minae. Mona dowa molo minabo wenina ya ma minámae. Moda ona lowe. Mako magi minámae.
(Sng14:1-3, 53:1-3)
13 Henobatina ya fuliyabo wenina haletina wela golotibo hale yaidana oto ne. Wetina huluma yakafo weninatina hotina i-i ae. (Sng 5: 9)
Wetina etuwau ya hosofa hifenala yaidana oto ne. (Sng 140:3)
14 Wetinau ya ha nosámibo-asámibo ekefa aibo ha ya faitiye. (Sng 10:7)
15 Hidina yakafo aloko uti wenina ma hofo beti fuli-fuli ae.
16 Wenina li hopa o betiti, hena fulinabo mona molo beti-beti abo hanudo ya monimo uwae.
17 You amena molabo hanu ya ma holámae. (Ais 59:7-8)
18 Ido nomudinalo ya Goti ya holiya holiyabo nomudina molámae.
(Sng 36:1)
loto ha mono lufuwau ya nebo ne.

19 Ena lo molaibo ha libo muki ya hawa houba-naba o edabo wenina lobibo ne, loto holiyone. Feto loto lobibo, ya mikalo wenina muki monate polito lifimate Gotidoka oloto pi huliye, loti holiyabo yagunu henobatinalo inogolaiye, loto lo molaibo hawakafo lobibo ne. 20 Moda holiyafe? Lo molaibo halokati ya monate nosámibo minone, loto holifefe loto holi minoninako, yagunu lo molaibo hawa hololanabo ononawa liyagu yauti wenina ma Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, loto lo betinaibo wenina ya ma minámae.

Kilisto holi hikito muwabo yagunuko monatina fefe libo wenina minae, lo betibo ha

21 Ido onesa me ya ya Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, lo ledaibo mona li oloto pi lumibo, ya lo molaibo ha ido polofeti hatina lufuwa iyagu ya li nuba oto lo oloto molo ledaibo, ya lo molaibo ha meyalo molonibo yagunu ma minámiye. 22 E'e, Yesu Kilisto holi hikito muwabo wenina muki ya holi hikitonibo yagunu ya Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, lo ledaibo ne. Feto lo ledaibo, ya wenina hona moloto eika fito lo ledámiye. 23 E'e, muki wenina ya nosámibo mona moloto, Goti lamenala li heleuto minone. 24 Feto fe minonibo, ya monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledaibo ya leimo mona molonidokati ma minámiye. E'e, Kilisto Yesu meina fito wina ledaibo yagunu monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledaibo, ya eimola aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo aifa feto fe ledaibo ne.

25 Aya we Kilisto Yesu fuliyageto, lunula yakafo wenina holi hikito munabo yagunu nosámibo mona lifimatina hilili o betinowe, loto Gotikafo aidena yoimati lo molaibo ne. Feto loto lo molaibo, ya monatina fefe libo wenina minae, lo ledaibo monala ya li oloto pi lumiye. Homu wenina nosámibo-asámibo mona molomo uwabo, ya Gotikafo lifima ha naba aloko li oloto pi biyámoto, li you loto waito betimo wifa, 26 ido onesa hamena meleka ya eimola monala fefe liboko nebo li oloto pi lumibo, ya Yesu holi hikito muwabo wenina ya monatina fefe libo wenina minae, lo betibo monala ya moda fefe libo mona ne, loto li oloto pi lumibo ne.

27 Feito neboma nenako, yagunu ute-hulite li faka lanubo hanu ya iga ya ne? Hanuwa moda hu ledaibo ne. Ido nena monakafo hu ledaiye? Lo molaibo ha onona liyonibo mona yakafofe? E'e, holi hikitonibo mona yakafo ute li faka lanubo hanuwa moda hu ledaibo ne. 28 Feito ya wenina masi lo molaibo ha ononawa linabo yagunu ya monatina fefe libo wenina minae, loto lo betiyámanogolaiye. E'e, holi hikitanubo yamagunuko monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledanogolaiye, loto holiyone.

29 Ido emo ya Yuda wenina yako Gotitina nefemo? Ido eito feka wenina yagi Gotitina minámife? E'e, moda eito feka wenina yagi Gotitina ne. 30 Goti ya moda mako ya nenako, emokafo anela utinau fukabo wenina holi hikitabo yagunu holito, ido anela utinau fukámabo wenina yagi holi hikitabo yagunu moda ayaidana oto holito, ya monatina fefe libo wenina minae, loto lo betinaibo ne.

31 Feito neboma nenako, yagunu holi hikitonibo monawa yakafo lo molaibo ha li aifa idafa itobe? E'e, feito minámiye. Holi hikitonido yamo lo molaibo ha ya li auba i edone.

Copyright information for `SNPLAMBAU