Romans 4

Abalahamu holi hikitibo yagunu monala fefe libo we ne, loto Gotikafo lo edaibo ha

Feito ya mikaloka awatefo-holofate Abalahamu yamagunu neidafaiye loto lanune? Idafawa yagunu holibo ya neidafaiye loto holibo ne? Abalahamu monala fefe lotoko molaibo yagunu Gotikafo monala fefe libo we ne, loto lo edaibo neko, ya eimola ula-huliya li faka lanaibo hanu ma mino edadi ne. Ido Goti nomunalo feito minámiye. Aya yagunu ya ha mono lufuwau ya neidafaiye liye?

Abalahamukafo Goti holi hikito muibo yagunu monala fefe libo we ne, loto lo edaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Stt 15:6) ya nebo ne.

Ido onona liyabo wenina meinatina ya onona yawala yakafo aifa li dowa lo betito meinawa aifa biye, loto lobe? E'e, onona liyado ya moda lifima meinawa ya biye, loto holiyone. Feito nefa, ido Goti nomunalo ya monate fefe libo wenina minanune, loto nena-idafa anune? Monate u fefe lanaibo onona ya auba ito linuba, ido ogofuwámonibo yagunu Goti monalalo meyalo molámonibo mona lifimate hilili oto monatina fefe libo wenina minae, lo ledaibo we holi hikito munubo, ya holi hikito muwonibo yagunu ya monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledanaibo ne.

Feito Defiti yagi ayaidana oto wenina masi monatina lifefe labo onona liyámafa, ido Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, loto lo betibo wenina ya dowa loti holi minae, loto holito, yaidana wenina yagunu feto libo,

Wenina ma lo molaibo ha metina muwabo mona lifimatina ya hilili oto, nosámibo monatina li fulo betibo wenina ya moda dowa loti holi minae.
We ma nosámibo monala yagunu Wenabakafo lifima liwila oto li umámanaibo we ya moda dowa loto holi minanaiye,
loto ha mono lufuwau (Sng 32:1-2) ya nebo ne.

Ido dowa loti holi minabo weninawa ya Goti anela utinau fukabo wenina yagunuko lifemo, ido anela utinau fukámabo wenina yagunugi liye? Aya yagunu ya Abalahamu monala ya lito lobinogolowe. Holilo. Abalahamu holi hikitibo yagunu monala fefe libo we ne, loto lo edaibo ha ya lo-lo one. 10 Ido nena hamenalo feto lo edaibo ne? Anela mino edaibo hamenalo nefemo, ido anelagi minámibo hamenalo ne? Homu anelagi minámibo hamenaloma ya feto lo edaibo ne. 11 Ido anelagi minámido ya holi hikito muibo yagunu monala fefe libo we ne, lo edoto, ya anelawa utinau fukomo unabo monawa ya aliga liboma nenako, yagunu anelagi minámabo wenina holi hikitabo yagunu monatina fefe libo wenina minae, lo betibo wenina muki ya awatinafo-holofatina Abalahamu ya ne. 12 Ido anelagi minoti holi hikitabo wenina yagi ya awatinafo-holofatina ya ne. Aya weninawa ya anelawa utinau fukabo yagunuko holiyámoti, awatefo-holofate Abalahamu anelagi minámibo hamenaloma holi hikitibo monalalo yagi meyalo moloti monimo uwabo yagunu ya awatinafo-holofatina ya ne.

Holi hikitabo wenina muki ya Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, lo betibo ha

13 Moda holiyafe? Homu aidena Gotikafo Abalahamu lo molo muto libo, hemo ido yufa finanibo wenina ya mikaloka eba muki ya weune fi betiyowe, loto lomuima, ya lo molaibo halo meyalo molaibo yagunu lomuwámiye. Holi hikito muibo yagunu ya monaka fefe libo we minane, loto lo edoto, lo molo muibo hawa ya lomuima ne. 14 Ido lo molaibo halo meyalo molabo yagunu weune fi betiyowe, loto lobibo neko, ya holi hikitabo monatina u aifa idafa uwadi ne. Ido lo molo bibo ha yagi u hopa uwadi ne. 15 Yagunu holilo. Lo molaibo ha yakafo lifima ha naba li liwila oto lumiye. Ido lo molaibo ha ma minámibo neko, ya hawa holito holiyámoto onibo mona ya ma minámadi ne.

16 Feito Gotikafo Abalahamu yufa fibo wenina muki yagunu holito, ya lo molo bibo ha ya hulawa emodoka fedanaiye, loto aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo weune fi betiyowe, loto, ya holi hikito muwabo yagunuko lo molo bibo ne. Ido Abalahamu yufa fibo wenina muki yagunu libo, ya lo molaibo hawakafo hiyaba o betibo wenina yagunuko ladámiye. E'e, Abalahamu holi hikitibo monalo meyalo molabo wenina muki yagi Abalahamu ya awatefo-holofate makoma nenako, yagunu lo molo bibo hawa ya hulawa moda lemodoka maina fedanaiye. 17 Aya yagunu ya feto libo,

Mikau-mikau wenina muki ya awatinafo-holofatina minanane, loto fulo hedowe,
loto ha mono lufuwau (Stt 17:5) nebo ha ya Goti onobalalo moda ona hula gedibo ha ne. Aya Goti holi hikito muibo, ya fuliyabo wenina li hofawa o betito, ido idafa ma minámibo ya aifa oloto piyo, loto li oloto pibo we ya ne.

18 Abalahamukafo Goti lo molo muibo hawa ya hulawa igaidana oto fedanaiye? loto holámifa, ido auba ito holi hikitoto hawa hulawa moda fedanogolaiye, loto holito hiyabala o ne. Aya hawa feto loto lo molo muibo,

Yufa finanibo wenina feti minomo unabo ne,
loto ha mono lufuwau (Stt 15:5) ya nebo ne. Ido yaloti ha ma yagi feto loto lo molo muibo,

Mikau-mikau wenina muki ya awatinafo-holofatina minanane,
loto ha mono lufuwau (Stt 17:5) yagi nebo ne.
19 Feto loto lo molo muibo hamenalo ya Abalahamu melegela wani hadeti (100) yaidana oto nema nenako, emo ulau ya hipa yufa finobo aubane moda hulibo ne, loto holito, ido olonafo Sala ulau yagi olufola houmalau minanaibo aubala moda hulotaibo ne, loto holifefe loto holifa, ido aya yagunu hala loiti kiyámoto, holi hikitibo mona u hopa aguwámito, 20 Goti lo molo edaibo ha yagunu holito holi aifa idafa itámibo, holi hikito mumo yoibo mona yakafo li auba i edaito, Goti huliya li faka loto, 21 ya lo molo edaibo hawa ya hulawa li oloto pinaibo aubala ne, loto auba ito holibo, 22 yagunu ya

Monala fefe libo we ne, loto lo edaibo ne,
loto ha mono lufuwau (Stt 15:6) ya nebo ne.

23 Ena feto loto lo edaibo hawa ya Abalahamu yagunuko lufuwa iyámiye. 24 E'e, leimo Wenabate Yesu fuliguti li sinoi edaibo we holi hikito muwonibo wenina yagunu ayaidana oto monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledanogolaiye. 25 Nosámibo mona molonibo yagunu Goti Hipala fulinaiye, loto fulo edaiye. Ido monatina fefe libo wenina minae, loto lo betinowe, loto lemogunu holito ya fuliguti li sinoi edaibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU