Romans 5

Goti aifa li dowa lo ledaibo monala yagunu holi dowa lotoko minanubo ha

Feito holi hikito muwonibo yagunu Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledaito, ya Wenabate Yesu Kilistokafo li liwila oto Gotigi houna i ledaiye. Ido emo holi hikito muwonido ya aifa li dowa lo ledaibo lulau yowonibo hanu i ledaito, ayau minonibo ya Goti lamenalau unune, loto holito hiyaba o minoto, ya lute-hateu dowa loto holitoko minone.

Ido yako minámiye. Hena naba fedo lumigu yau moda ayaidana oto lute-hateu dowa loto holitoko minone. Ya neidafaitowe? Hena mona-mona o lumuto fedanaibo yakafo lute-hate li auba i ledanogolaiye. Ido lute-hate auba inaibo yakafo monate li fefe lo ledageto, Gotikafo dowa loto wa ledanogolaiye. Ido monate fefe lageto, Gotikafo dowa loto wa ledaibo mona yakafo lute-hate li aila i ledageto, emogunu holito hiyabala o minanune. Ido hiyabala onibo mona ya hutu ámanogolaiye. Moda holiyafe? Weuna Fele lumibo yakafo Goti lula-hala lumibo mona ya lute-hateu leki faitibo yagunu ya hiyabala omo yoto hulawa linune, loto dowa loto holitoko minone.

Yagunu holilo. Lemo aubate minámido ya Gotikafo Yesu hamena molo muito, ya aya hamenawalo Goti monala molámabo wenina yagunu holito ya fuliye. Holi minafe? Monala fefe libo we yagunu holito ana li faka loto fulinaibo we mako ma nefemo, ido minámiye? Ya ma holiyámoba, ido monala dowa lotoko molaibo we yagunu holiti auba iti ana li faka loti fulinabo wenina mako-mako ma minanabo ne, loto hate kiyone. Feto loto hate kiyoba, ido lemo monate nosámibo molomo yowonibo hamenalo, ya Kilistokafo lemogunu holito ade li faka loto fulibo mona yakafo Goti lula-hala ito yoto holi lumibo mona ya lilibiye.

Feito onesa me ya lunulakafo lifimate hilili oto, monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledainako, aliga ya lifima ha naba binaibo hamena ya emokafo ito yoto li nomude wanaiye. 10 Holi minafe? Homu ya lemogi Gotigi uwolafo-uwolafo minonido, ya Hipala fulibo mona yakafo li liwila oto Gotigi hutifina ledainako, onesa emogi hutifina onibo yagunu ya fuliguti sinoito minowa-minowa oto nebo mona yakafo ito yoto li nomude wanaiye. 11 Ido yako minámiye. Wenabate Yesu Kilistokafo li liwila oto Gotigi hutifina ledaibo mona onesa liyonibo yagunu Goti lulau mino edonibo yagunu lute-hateu dowa loto holitoko minone.

Adamukafo fulibo monala ya lumifa, ido Yesukafo hofawa minowa-minowa aibo monala ya lumibo ha

12 Feito we mako yakafo nosámibo mona molaibo yama mikaloka lo fedito, ido nosámibo mona yamakafo fuliyabo mona ya fedo bibo, ya ayaidana oto wenina muki yagi nosámibo mona molanako, yagunu muki ya fulimo uwabo ne. 13 Holi minafe? Lo molaibo ha biyámibo hamenalo ya nosámibo mona ya mikaloka nebo ne. Ido lo molaibo ha ma minámanaibo, ya wenina lifimatina feito ne, feito ne, loti holinabo hanu ma minámima nefa, 14 ido Adamu hamenalalo yati ya fulimo uwabo mona yakafo wenina muki li yoima o betimo uto uto, Mosese hamenalalo yagi ayaidana oto wenina muki ya nosámibo mona molabo, ya Adamu ha holito holiyámoto aibo mona molaibo yaidana oti molámafa, moda fulimo uwabo monawa yakafo li yoima o betito hiyabatina we wenaba yaidana oto mino betibo ne.

Wewa Adamu ya aliga anaibo we Kilisto mebe-mabala oto lilibibo nefa,
15 ido loitiwa ya hanu eito-eito li oloto piyaima, ya Adamukafo ha holito holiyámoto aibo hanu li oloto pito, ido Gotikafo idafa dowa aifa lumibo hanu li oloto piye. Holi minafe? We ma mako ha holito holiyámoto aibo hanu li oloto pibo yamagunu wenina muki fulimo uwaboma nefa, ido Goti aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo, ido we mako Yesu Kilisto aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo moda li fulo edoto, idafa dowa aifa lumibo ya wenina muki li oloto pi ledomo wiye.

16 Ido idafawa aifa lumibo yagi ido wewa mako nosámibo mona molaibo yakafo idafa li oloto pi ledaibo yagi moda eito-eito ne. Wewa Adamu nosámibo monala mako yaloti ya lifima ha naba li oloto pi ledaito, ya Gotikafo wenina muki li halo molo ledoto u hopa unae, loto lo ledaibo nefa, ido ha holito holiyámoto onibo mona lifimate muki ya wewa Kilistokafo li mofuto, ya monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledaibo mona ya aifa lumibo ne. 17 Yagunu ya wewa mako ha holito holiyámoto aibo mona yaloti ya fulimo uwonibo mona yakafo wenina muki li yoima o ledoto hiyabate we wenaba yaidana oto mino ledaibo nefa, ido wewa mako Yesu Kilistodokati ya Gotikafo ito yoto aifa li dowa lo ledaibo monala ido fefe libo monala naba-naba ya aifa lomageto, ya lito nomude hofawa minowa-minowa oto hiyaba wenina naba minomo yonune.

18 Feito ya wewa Adamu ha holito holiyámoto aibo monala mako yagunu ya wenina muki u hopa unae, loto lo ledaibo yamaidana oto wewa Kilisto fefe libo monala mako yagunugi wenina muki monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledainako, nomude hofawa minowa-minowa anubo hanu li oloto pi ledaibo ne. 19 Holi minafe? Wewa Adamu mako ya ha holámibo mona yakafo wenina abi monatina li nosámibo o betibo yamaidana oto wewa Kilisto mako yagi ha meyalo molaibo mona yakafo wenina abi monatina li fefe libo o betinogolaiye.

20 Feito nefa, ido ha holito holiyámoto onibo mona ya moda oloto pimo unaiye, loto lo molaibo ha ya homi ito lumiye. Ido nosámibo mona molomo uwonido, ya aifa li dowa lo ledaibo monala ya ito yoto molo ledomo yoibo ne. 21 Feto fe ledaibo, ya homu fulimo uwonibo mona yagunu nosámibo monakafo li yoima o ledoto hiyabate we wenaba mino ledaibo yamaidana oto onesa Wenabate Yesu Kilisto yagunu monatina fefe libo wenina minae, lo ledoto ya aifa li dowa lo ledaibo mona yakafo hiyabate we wenaba yaidana oto mino ledaibo, ya hofawa minowa-minowa oti mino holinae, loto feto fe ledaiye.

Copyright information for `SNPLAMBAU