Romans 7

Fele hanu hofawalo moniyonibo ha

Ido mono weninane-motao, hemotina lo molaibo ha holi minabo wenina ya lobiyowe. Holilo. Wenina nomudina hofawa minabo hamenalo yako lo molaibo ha ya hiyaba we wenabatina ne, loti ya ma holiyámafe? Feito ya wena ma wanafo nomuna hofawa minanaibo hamenalo ya lo molaibo hawakafo emogi li hutifina o edaifa, ido wanafo fuliyagetoma, ya wanafogi hutifina aibo hawa nalalauti moda wina aiye. Yagunu ya wanafo nomuna hofawa minanaibo hamenalo ya wenawakafo wanafo fulitaito we malo uwagetoma, ya hume-ugelelo moni ne, loto lo edanogoloba, ido wanafo fuliyagetoma ya hawa nalalauti wina oto minainako, we malo unaibo ya hume-ugele ha ma ladámanigilae.

Feito ya mono weninane-motao, hemotina yagi Kilisto ula hofo fuliyado ya Gotikafo li onu i betito, ya lo molaibo hawa moda fuli mutama nenako, yagunu we ma eito, fuliguti li sinoi edaibo welo uti ya Goti nomunalo moda monatina hula oloto pinae, loto feto fe betima ne.

Holi minafe? Homu, lute lilalo mona molomo yowonibo hamenalo, ya fulito u hopa unubo mona hulawa li oloto pi lumunowe, loto nosámibo mona so libo monala uteu ya ononala li nema, ya lo molaibo halokati lito ya aya ononawa nosámibo ilalu huto liye. Feito lifa, ido onesa me ya ya nala i ledaibo monawa yauti moda fulitonima nenako, yagunu lo molaibo halokati moda wina ledotaima ne. Feto fe ledaibo, ya onesa lo molaibo ha lufuwa lila monalalo molanune, loto onona liyámoto, Weuna monala hofawalo molanune, loti onona linae, loto wina ledotaima ne.

Nosámibo monakafo li hopa o ledaibo ha

Yagunu neidafaiye loto lanune? Lo molaibo ha mona ya nosámibo mona nefe? E'e, feito minámiye! Lo molaibo ha holiyámobo neko, nemo nosámibo mona ya holiyámodi ne. Holi minafe? Lo molaibo ha yakafo feto libo,

Wenina idafatina yagunu holiyámilo,
loto ha mono lufuwau (Kis 20:17, Lo 5:21) nebo ha yakafo lo fuko ledámibo neko, ya idafatinagunu holinubo mona ya nosámibo mona ne, loto holiyámodi ne.
Ido nosámibo mona yakafo lo molaibo hawa yaloti lito ya lune-haneu ya idafa-adafatina muki yagunu holimo yowobo mona li oloto pi nedaiye. Yagunu holilo. Lo molaibo ha minámibo neko, ya nosámibo mona moda fuliboidana adi ne.

Feito nemo homu lo molaibo ha yagunu holiyámobo hamenaloma ya mino holiyobo ne, loto holiyofa, ido aliga, Goti lo molaibo hala holiyodo, ya nosámibo mona sinoito, 10 ya nemo fulito u hopa unobo we minowe, loto holiyobo ne. Feto loto holiyobo, ya Gotikafo hawa li dowa lo ledageto, mino holinae, loto lo molo ledaifa, ido nemo holito ya moda fulito u hopa unobo ne, loto holiyobo ne. 11 Holi minafe? Nosámibo mona yakafo lo molaibo ha lito ya meyalo molanane, loto hone ibo hanu li oloto pito, hone ito hofo nedo fulibo ne.

12 Feito ya lo molaibo ha ya fele nebo, ido hawa muki lo molaibo ya moda ha dowa, fefe libo ha, fele ha ya ne. 13 Feito neboma nenako, yagunu idafawa dowa ya hofo nedo fulibo idafa ma nefe? E'e, feito minámiye! Nosámibo mona ya hofo nedo fulibo idafa ya ne. Holi minafe? Nosámibo mona ya eimola monala nosámibo ona oloto pinaiye, loto idafawa dowa loto lito ya hofo nedo fulibo hanuwa li oloto pibo, ya lo molaibo hawa yakafo nosámibo monawa ito yoto nosámibo ona ne, loto li oloto pi ledaibo ne.

Lute lilagi ido lute hofawagi ya lowa fina fi minaibo ha

14 Holi minafe? Lo molaibo ha ya Weunadokati ne, loto holi minoba, ido nemo ya mikaloka we minobo ya nosámibo monakafo nala i nedaito, houba-naba o edo-edo fe minowe. 15 Feto fe minoto, ya neimo oto moloto obo monane ya holifefe ladámowe. Mona ma molanowe, loto dowa wa edobo mona ya molámofa, ido mona eito, eleka naba hofo nedaibo mona ya molo-molo o minowe. 16 Feito eleka hofo nedaibo mona molotoma, ya lo molaibo ha dowa ne, loto hane mako molo lo molaibo halo itowe. 17 Feito nefa, ido neimo haneloti ya monawa molámowe. E'e, nosámibo mona luneu nebo yamakafo molaiye.

18 Holi minafe? Nemo mikaloka we minobo nenako, une-lune-hane lilau yau mona dowa ma minámiye, loto holi minowe. Nemo mona dowa molanobolae, loto holiyofa, ido monawa dowa molanobo aubane ma minámiye. 19 E'e, ya mona dowa molanowe, loto holiyobo mona ya molámowe. Ido nosámibo eleka hofo nedaibo mona ya molo minowe. 20 Feito minofa, ido eleka hofo nedaibo monawa molo minobo, ya neimo molámowe. E'e, nosámibo mona luneu nebo yamakafo ilalu huto molo ne.

21 Yagunu holilo. Neimo mona dowa molanowe, loto holiyobo we lune-haneu ya mona nosámibo mino nedaiye, loto holiyowe. 22 Moda holiyafe? Nemo weune-lune-haneu ya Goti lo molaibo hala ya holi lalo mu minofa, 23 ido uneu ya ha eito ma weune-lune-hane uwolafo ha yakafo lowa fina fi nedoto, li nosámibo monawa uneu nebo yamakafo nala i nedo ne, loto holi minowe.

24 Aiyo, nemo hena naba-naba holiyobo we, ya Goti lo molaibo ha meyalo moloto houba-naba o edomo unowe, loto hane ki minofa, ido une yakafo nosámibo mona lo molaibo ha meyalo moloto houba-naba ononala hopa limo yowowe. Aiyo, feto fe minobo we, ya une fulinaibo idafawa yakafo nala i nedaiguti ya hemakafo wina nedanaiye? Wenabate Yesu Kilisto yagunu ya dowae, lalowe, loto Goti lomu-lomu o minowe.

Copyright information for `SNPLAMBAU