Romans 8

Kilisto Yesu ya lifimate hilili oto, Weuna Fele fulo luteu ledaibo ha

Feito onesa Kilisto Yesu lulau mino edonibo wenina ya lifima ha li liwila oto lomámanogolaiye. Moda holiyafe? Hemotina Kilisto Yesu lulau mino edabo yagunu Weunakafo li hofawa o betibo ha lo molaibo yakafo nosámibo mona ido fulinabo mona lo molaibo ha nala i betimo wiguti moda wina betitaima ne.

Yagunu holilo. Mikaloka ute-lute-hate ya auba iyáminako, lo molaibo ha ogofuto meyalo molámonibo yagunu Gotikafo eimola Hipala ilifi molaito lumibo ne. Ilifi molaibo, ya nosámibo mona yagunu ilifi molaiye. Ido lumibo, ya nosámibo mona molonibo wenina ute-lute-hate yamaidana oto mikaloka ula-lula-hala ito lumito, ya aya mikaloka ula-lula-hala ya Gotikafo nosámibo mona lifima ha li muibo ne. Lifima ha li muibo, ya lemo mikaloka ute-lute-hate monalalo moniyámoto, Weuna monalalo monimo unubo wenina ya lo molaibo ha fefe libo monala ya lemodoka u unanaiye, loto lifima ha li muibo ne.

Holi minafe? Mikaloka utina-lutina-hatina monala molabo wenina yasi mikaloka utina-lutina-hatina dowa loti holibo idafa ya hatina ki muwafa, ido Weuna monala molabo wenina yasi Weuna dowa loto holibo idafa ya hatina ki mu minae. Moda holiyafe? Mikaloka ute-lute-hate holibo mona ya moda fulito u hopa unubo mona ya nefa, ido Weuna holibo mona ya hofawa mino holimo yoibo mona, you amena mona ya ne. Feito ya mikaloka ute-lute-hate holibo mona yakafo Goti lo molaibo hala meyalo molanaibo ogofuwáminako, ya aya hala meyalo molámoto, Goti uwolafo nebo yagunu ya mikaloka utina-lutina-hatina meyalo molabo wenina yasi Goti dowa wa betinaibo mona molanabo ya ogofuwámae.

Feto fe minafa, ido hemotina lutinau ya Goti Weuna mino betima nenako, yagunu mikaloka utina-lutina-hatina meyalo molámoti, Weuna lulau mino edoti abo monala ya molo minae. Ido Kilisto Weuna lutinau mino betiyámibo wenina ya emo weninala minámae. 10 Nosámibo mona yakafo utina ya hofo fulibo nefa, ido lutinau ya Kilisto mino betitoma ya fefe libo wenina minae, loto lo betibo yagunu weudina ya moda hofawa ne. 11 Ido Yesu fuliguti li sinoi edaibo we Weuna ya lutinau mino betitoma, ya aya we, Kilisto fuliguti li sinoi edaibo we yakafo eimola Weuna lutinau mino betibo yagunu ya utina fulinaibo idafawa ya li hofawa o betinogolaiye.

Weuna Fele yakafo Goti olufola li ina fi libo ha

12 Feito ya mono weninane-motao, mikaloka ute-lute-hate yakafo nena idafa lumido ya leimo lifima liwila oto muto monala molanubo ne? Ma minámiye! 13 E'e, mikaloka utina-lutina-hatina monala molanabo ya fuliti u hopa unigilafa, ido Weuna mino betibo yakafo mikaloka utina monala ya hofo fulinabo ya hofawa mino holimo yonigilae. 14 Goti Weunakafo idipito moni minabo wenina muki ya Goti olufola minae. 15 Holiyafe? Emokafo Weuna bibo, ya holi holinabo mona yakafo hofa nala i betinaibo weuna ma biyámiye. E'e, Weuna bibo, ya neimo olufone ne, loto li ina fi libo Weuna ya bito, emogi houna i minae. Aya Weuna lulau mino edoto ya Wauwe, Menefo, loto sula fi-fi one.

16 Weuna eimolakafo ya lemo weudegi mino ledoto ya Goti olufola minone, loto holiyonibo ha ya emogi maina lo oloto pi lumibo ne. 17 Ido olufola minoninako, emo idafa-adafala olufola weuna fi betibo idafa linogolone. Ido linubo, ya Kilistogi maina lamenalau minanogolone, loto onesa me ya emogi maina hena mofunubo ya Kilisto li nebo idafawa yagi maina linogolone.

Lamenala aliga li oloto pi lumunaibo hamena yagunu holiyonibo ha

18 Yagunu holilo. Lamenala li oloto pi ledanaibo ya idafa dowa lito nebo ma nenako, hena onesa me ya holiyonibo ya aifa idafaidana ne, loto holiyowe. 19 Holi minafe? Mika okuluma li oloto pibo idafa-adafa muki ya Goti olufola li oloto pi betinaibo hamena ya wa edanubolae, loti auba iti holiti, ya hiyaba o-o minae. 20 Idafa-adafawa u aifa idafa wibo, ya eimotina dowa loti holiyabo minámiye. E'e, Gotikafo u aifa idafa unaiye, loto lido, ya aya idafawa fulito lilitibo yoibo monakafo nala i betibo, ya eimola olufola nalauti wina oto li lamenalau molo ledanaido, ya li oloto pibo idafa-adafawa muki yagi wina ageto, ya fulito lilitámoto, aifa dowa lotoko minowa-minowa oto minanogolone, loti holiti hiyaba o-o minae.

22 Yagunu holilo. Wenipa olufotina hedanigili ogofu holiyabo yaidana oti mika okuluma li oloto pibo idafa-adafawa muki li mako itoti ya aidenati ogofu holiti, hai-hai, molomo uti uti, onesa me ya yagi ayaidana otiko minae, loto holiyone. 23 Ido yako minámiye. Leimo yagi, idafa-adafa lumunaibo yauti hana liyonibo we Weuna ya luteu mino ledaibo wenina, ya emokafo neimo olufone minanae, loto li ina fi libo hula, ya ute wina oto li eimoladoka linaibo hamena yagunu auba ito holito hiyaba oto, ya lute-hateu holiki-naliki, loto holito minone. 24 Feito hiyabala onibo yakafo li nomude waibo nefa, ido hulawa ya nomudekafo moda wa onibo neko, ya idafawa yagunu holito hiyaba ámadi ne. Holi minafe? Wenina nomudinagunu wati li minabo idafa ya igaidana oti idafawagunu holiti hiyaba anae? Moda feto ámanigilafa, 25 ido nomudegunu wagámonibo idafa yagunu holito hiyabala o minanubo, ya hate mako kito ya linune, loto auba ito hiyabala o minanune.

26 Ido Weuna yagi ayaidana oto lemo weude-lute-hate aubala minámibo yagunu holito, ya ade li faka lo ne. Goti lomunubo, ya igaidana oto fefe loto lomunune? loto holifefe ladámoba, ido Weuna eimolakafo lemogunu holito, luteu ya ha ma wetekafo ogofuto ladámanubo ha ya holiki-naliki, loto ade li faka loto Goti lomu-lomu o ne. 27 Feto fe ledaibo we yakafo Goti hala dowa kibo halo meyalo moloto fele weninala yagunu holito lomuinako, yagunu weude-lute-hateu nebo ha muki polibo we Goti yakafo Weuna halau nebo ha ya moda holifefe lo ne.

28 Ido Goti lutina-hatina muwabo wenina, eimola hala dowa kito sutina fibo wenina, ya idafa-adafa muki o bito fedanaibo yakafo li dowa lo betinowe, loto emokafo li mako ito lifefe lo betibo ne, loto holi minone. 29 Feto fe betibo wenina ya aidena yoimati wa beti hulibo, ya Hipane fefelumala anae, loto homu aidenati auba ito lo betibo ne. Feto fe betibo, ya Hipala unalafo-mota abi minanagu yauti emo ya hana Hipane minanaiye, loto feto fe betibo ne. 30 Ido feto loto auba ito lo betido, yalo ya sutina fiye. Ido sutina fido, yalo ya monatina fefe libo wenina minae, loto lo betiye. Ido monatina fefe libo wenina minae, loto lo betido, yalo ya li lamenalau o betibo ne.

Goti lula-hala lumibo monau yati li eito o ledanaibo idafa ma minámibo ha

31 Idafawa muki feto fe ledaibo yagunu neidafaiye loto lanune? Goti ya lemogi houna inako, hema ya uwotefo minanaibo ne? 32 Emo ya leimo muki yagunu holito, eimola Hipala waito edámoto, fulinaiye, loto fulo edaibo we yakafo emogi maina idafa-adafa muki ya igaidana oto aifa lomámanaibo ne? E'e, moda lumunogolaiye.

33 Ido Gotikafo wa molo ledaibo wenina ya hemakafo li halo molo ledanowe, loto anaibo ne? Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledaibo, 34 ya hemakafo lifimatina ne, loto lo ledanaibo ne? Kilisto Yesu fulibo, ya ito yoto li sinoi edaito, ya Goti ana onaleka minoto lemogunu holito lomu-lomu o nebo we ya ne.

35 Emo lula-hala lumibo mona yauti nena idafakafo li eito o ledanaibo ne? Ha hena naba o lumuto fedanaibofe, ido miluma holito hate abi kinubofe, ido li nosámibo o ledanabofe, ido inagunu fulinubofe, ido apako minanubofe ido fulinogolone, loto holi lumunaibofe, ido hofo ledo fulinabofe, ya idafawa yaidana-meidana yakafo Kilisto lula-hala lumibo mona yauti li eito o ledanaibo nefe? E'e, feito minámiye! 36 Idafawa ya Goti weninala o bito fedomo yoibo yagunu ya feto libo,

Hemo weninaka minonibo yagunu ya hamena-hamena hofo ledo fuli-fuli o
minoti, ya sipisipi hofabo yamaidana oto hofo ledanune, loti wa ledabo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 44:22) ya nebo ne.
37 Feito nefa, ido Kilisto lula-hala lumibo we mino ledainako, yagunu idafa-adafawa mona-mona o lumuto fedageto ya auba ito li fulo betimo yowone.

38 Holi minafe? Nemo hane auba ito kiyobo, ya fulinubofe, ido aifa minanubofe, ido enisolefe, ido wenabatinafe, ido idafa-adafa onesa fedanaibofe, ido aliga fedanaibofe, ido idafa auba ibo idafafena mafe, 39 ido yoto nebo idafafe, ido lumuto nebo idafafe, ido idafa-adafa li oloto pibo idafa yaidana-meidana muki yauti makafo Goti lula-hala lumibo monau yati li eito o ledanaibo idafa ma minámiye, loto auba ito holi minowe. Aya lula-hala lumumo yoibo mona ya Wenabate Kilisto Yesu lulau mino edonibo yagunu lumibo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU