Romans 9

Polo ya Isilaeli weninala yagunu holito lula-hala hena aibo ha

Ena nemo Kilisto lulau mino edobo we yakafo ha sugi ladámoto, ha ona lobo, ya Weuna Fele luneu mino nedoto lito, ido neimo yagi weune-lune-hane yauti feto loto lobiyowe. Holilo. Mikaloka weninane, Isilaeli wenina yagunu holito lune-hane hena naba-naba aito ogofu holimo yowobo, ya aiyo, hanu ma nebo neko, neimo ya Kilistodokati u hopa uto, ebane ya weninanewa biyodi ne, loto holito Goti lomu minowe.

Aya Isilaeli weninane, ya Gotikafo neimo olufone minanae, loto li ina fi lito, eimola lamenala ya mino betito, emogi hutifina betibo ha ido lo molaibo ha ya bito, fele huliyagi numuna nabau ya mono ononala bito, ido ha dowa lo molo bibo, ya feito-feito li dowa lo betinowe, loto lo molo bibo ne. Ido awatinafo-holofatina ya ha mono hiyaba we wenaba hulitinagi we ya minae. Ido aya wenina yautiko Kilisto ya mikaloka ulagi oloto pito aiye. Aya we Kilisto ya wenina, idafa-adafa, muki ya hiyabatina we wenaba Goti ya nebo yagunu huliya li faka lo edomo yoto minowa-minowa oto nebo ne. Ona.

Ido Goti hala lobibo ya u aifa wiye, loti ladámilo. E'e, Isilaelikati oloto piyabo wenina yauti ma ya Isilaeli wenina hula minámabo ne. Ido Abalahamu yufa fibo wenina yauti ma yufa fibo wenina hula yagi minámabo ne. E'e, aya yagunu ha ma feto libo,

Aisaka yufa finaibo wenina yako hemo yufa finanibo wenina hula ya minanabo ne,
loto ha mono lufuwau (Stt 21:12) ya nebo ne.
Aya ha monawa feito ne: Abalahamu olufola aifa mikaloka monalokati oloto piyabo ya Gotikafo neimo olufone minanae, loto li ina fi liyámiye. E'e, Goti ha lo molo muido yati oloto pibo olufola yautiko yufa finanibo wenina hula ya minanigilae, loto libo ne. Yagunu ha ma ya feto libo,

Hamenawa molodo ya liwila oto oto, ologafo Salakafo hipaka ma hedanogolaiye,
loto lo molo muibo hawa ya ha mono lufuwau (Stt 18: 1 14) ya nebo ne.

10 Ido yako minámiye. Ha ma yagunugi hatina kifefe lalo. Awatefo-holofate Aisaka mako yakafo olonafo Lebeka lobe hipa houmalau molaibo, 11 ya hipawa loiti hedámibo hamenalo ya monatina dowa ido nosámibo ma molámifa, Gotikafo loiti yagunu otinafo Lebeka feto lomuibo,

Homu we yakafo ege molaibo we ya houba-naba o edoto hafuwalo minanogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Stt 25:23) ya nebo ne. Feto loto lomuibo ha monawa feito ne: Gotikafo wenina wa molo betinowe, loto, ya weninawa monatina yagunu holito wa molo betiyámiye. E'e, eimola hala dowa kito, sutina fito wa molo betinobo ha ya auba ito minanogolaiye, loto hawa lomuibo ne.
13 Aya yagunu ya feto libo,

Yekopu ya lune-hane muwofa, ido Iso yagunu eleka hofo nedaiye,
loto ha mono lufuwau (Mal 1:2-3) ya nebo ne.

14 Yagunu neidafaiye loto lanune? Goti monala ya fefe ladámiye, lanube? E'e, feito minámiye. 15 Aya yagunu ya Mosese feto lomuibo,

Wenina ma milumatina holito adina li faka lanobo, ya moda neimo hane dowa kito ya milumatina holito adina li faka lanobo ne. Ido wenina magunu lune-haneu holinobo, ya moda neimo hane dowa kito ya lune-haneu holinobo ne,
loto ha mono lufuwau (Kis 33:19) ya nebo ne.
16 Feito ya wenina lutina-hatina holinabofe, ido auba ito onona linabo yagunu wa molo betiyámiye. E'e, Goti eimola yakafoko milumatina holito adina li faka lanaibo yagunu wa molo betibo ne.

17 Aya yagunu ya Felo ya feto loto lomuibo,

Hemo ya hiyabatina we wehudi minanane, loto li faka lo hedobo, ya nemo aubane hemodoka li oloto piyoto, ya huline mikau-mikau ba loto lo oloto molomo unae, loto li faka lo hedowe,
loto ha mono lufuwau (Kis 9:16) ya nebo ne.
18 Feito ya eimola hala dowa kito ya wenina ma milumatina holito adina li faka liye. Ido eimola hala dowa kito ya wenina ma lutina-hatina gedageto minanae, loto li gedo betiye.

19 Aya yagunu ya hemotina yauti makafo feto lonumunaibo, Aiyo, eimola hala dowa kito mona molo lumibo, ya hemakafo ogofuto monala li elepa ito eito molanaibo ne? E'e, ogofuwámonibo yagunu emokafo neidafaito li halo molo ledaiye? loto loga o nedananibo nefe? 20 E'e, hemo feto loto loga o nedananibo we ya aifa mikaloka we ma minoto, igaidana oto li liwila oto Goti ha lomunane? Aya yagunu ya feto libo,

We makafo haba lito idafa ma lifefe lanaibo, ya idafawa yakafo hemo feito lifefe lo nedanibo ya neidafaito ne? loto wewa ya lomunaibo nefe?
loto ha mono lufuwau (Ais 29:16, 45:9) ya nebo ne.
21 Haba masa lifefe lanabo wenina yasi haba liti, filigaleka yauti masa ma dowa idafa wenina nomudina fulinaiboidana aibo idafa lifefe lanune, loti holiti, ido filigaleka yauti masa ma aifa idafa yako lifefe lanune, loti eimotina lutina-hatina holinado ya masawa lifefe lanabo ya nosámanaibo nefe? E'e, eimotina idafatina ma nenako, eimotina lutina-hatina holinado ya moda lifefe lanabo ne.

22 Ido Gotikafo ayaidana oto aubala lilibito lifima ha naba-naba li oloto pinowe, loto holito, ya wenina ma lifima ha naba binaibo wenina ya masa nosámibo yamaidana oti u hopa unabo ne, loto lifefe lo betitaibo nefa, hamena fana-fana li you loto waito betibo, 23 ido wenina ma milumatina holito adina li faka lo betinaibo wenina ya masa dowa yamaidana oti lamenaneu minanabo ne, loto homu aidena yoima lifefe lo betitaibo, ya eimola lamena yawala nebo mona li oloto pi biyoto wenina muki holifefe lanae, loto feto fe betibo ne. 24 Ido leimo ya milumate holito lamenaneu minanae, loto lifefe lo ledaibo wenina sute fibo, ya Yuda wenina yautiko sute fiyámiye. E'e, eito feka wenina yauti yagi sute fiye.

25 Yagunu ya Hosea lufuwa igu ya feto libo,

Wenina eito, nemo weninane minámabo wenina, ya neimo weninane minae, loto lo betinogolowe. Ido lune-hane biyámobo wenina, ya lune-hane biyobo weninae, loto lo betinogolowe. (Hos 2:23)
26 Ido hemotina ya nemo weninane minámae, loto lobiyobo ebalo, ayalo ya hofawa minomo yoibo we Goti olufola ya minae, loti lo betinigilae, (Hos 1:10)
loto ha mona lufuwau ya nebo ne.

27 Ido Isilaeli wenina yagunu ya Aisaiya yagi feto loto lo oloto molaibo,

Isilaelikati yufa fiyabo wenina ya ho noku sesepa nebo yaidana oti oloto piti minanigilafa, ido Wenabakafo hala ya mikaloka me ya aloko auba ito lifefe lanogolainako, aya wenina abi yauti aifa hefola efo yako li nomudina wanogolaiye,
loto ha mono lufuwau (Ais 10:22-23) ya nebo ne.

29 Ido aya yagunu Aisaiyakafo homu feto libo,

Wenaba auba yawala yakafo Isilaeli wenina hefola efomako aifa minonigu yauti yufa molanabo ne, loto waito o ledámibo neko, ya numuna me ya Sodomu ido Gomola yaidana oto hofo ledo fuli huladi ne,
loto ha mono lufuwau (Ais 1:9) ya nebo ne.

30 Yagunu neidafaiye loto lanune? Holilo. Eito feka wenina ya monatina lifefe lanabo onona ya auba iti liyámafa, ido holi hikito muwabo yagunu ya Gotikafo monatina fefe libo wenina minae, loto lo betibo mona ya liyabo ne. 31 Ido Isilaeli wenina ya lo molaibo halo monito ya monate fefe libo wenina minanune, loti ononawa auba iti liyafa, ido aya halo ya fefe loti moniyámabo ne. 32 Ya neidafaitowe? Holi hikito muto ya moninune, loti holiyámoti, eimotina onona ya lito moninune, loti o minanako, fefe loti moniyámoti, uteba hofo betinaibo hefanalo ya uteba iti lumu fou labo ne. 33 Aya yagunu ya feto libo,

Holilo. Saiyoni numudo ya uteba hofo betito li hopa o betinaibo hefana ya fiyowe. Emotina holi hikito muwabo wenina ya moda utinalo holiyámanigilae,
loto ha mono lufuwau (Ais 8:14, 28:16) ya nebo ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU