Titus 2

Mono wenina monatina fefe loti molanabo ha

Kilitilo minabo wenina feti minafa, ido hemo ya ha mono hula fefe loti holinabo ha ya lobi-lobi o mino. Feito lageto, ya we kilofo-akilofo yasi no-ano idafa-adafa nanabo ya alili suwomu noti, hatina kifefe loti holiti, utina-lutina-hatina hiyaba dowa loti ya holi hikito minabo, ido lutina-hatina bi-bi o minabo, ido auba ito hiki loti sinoiti minanabo hulawa anaibo mona ya emodoka minaneyo.

Ido wena kilofo-akilofo yasi ayaidana oti mona molanabo ya wenina sotina hamadina hiyámoti, ekefa aibo nogunu nala i betiyámageto minoti, hanu dowa api itibinabo mona ya emodoka minaneyo. Feto feti ya wena hofa-wena itibinabo ya wadinafo olufotina holoti li dowa lo betiti, lutina-hatina-utina hiyaba dowa oti, monatina feke liboko minoti, numunatina ebatina hiyaba dowa oti, mona dowa moloti, wadinafo-motasi ha lanabo ya holiti hololoti minanabo mona ya itibiyaneyo. Feto feyámanabo ya Goti hala hamana hitanae, loti feto feyalo.

Ido we hofawe ya ayaidana oto hatina lito lobiyageto, ya lutina-hatina-utina hiyaba dowa o minanabo mona ya emodoka minaneyo.

Ido heimoka ya idafa-adafa muki yau li homu molo betito mona dowa yako molo minageto, wa hedoti ya eikakalo meyalo molo minanae. Ido mono api itibiyanibo ya ha ona hula yako fefe loto lobito, lofefe lananibo ha ya wenina masi holi nosámibo feyanabo ya ma minámanaiye. Feto feyageto ya uwotefo ha nosámibo lolumunune, loti wita anafa, ido mináminako, utinalo holiti fulitanigilae, loto feto feyo.

Ido houba-naba wenina hatina lito lobiyageto, ya we nabatina yasi ha lanabo muki ya holiti houba-naba onona dowa lotoko fe betiyato ya dowa loti holinigilae, loti feto feyanabo mona ya emodoka minaneyo. Ha latoma wetinalo hofámoti, 10 idafa-adafatina hiyaba o beti minagu yauti ma ugele-agele námoti, waito betiti minoti, hiyaba dowako ona hula o beti-beti o minanabo mona ya emodoka minaneyo. Feto feti ya mona muki molanabo ya li nomude waibo we Goti hala li omonala itanubo yamo hawa ekeni li edanune, loti feto feyanabo mona ya emodoka minaneyo.

Goti monala meyalo moloto Kilisto hiyabala anubo ha

11 Goti aifa li dowa lo ledaibo monala, wenina muki li nomude waibo aifa li dowa lo ledaibo monala ya moda oloto pibo ne. 12 Aya aifa li dowa lo ledaibo monala yakafo api lilibibo, ya Goti, wenabate, li nomude waibo we Yesu Kilisto lamenala oloto pinaibo yagunu holito, ake ito hiyabala onibo, ya Goti mete muwonibo mona ido mikaloka idafagunu holiyonibo mona ya fulitoto, onesa me ya mikaloka moniyonibo hamenalo ya lute-hate-ute hiyaba dowa loto, monate fefe lotoko moloto, Goti monala fele ya meyalo moloto hiyabala o minanae, loto api lilibi nebo ne. 14 Emo yakafo lo molaibo ha holito holámoto onibo monate muki yauti meina fito wina betinowe, loto, ido neimo weninane ona hula minoti, mona dowa ya auba iti molo-molo o minanae, loto weuna fi ledoto, li hiluwa lo ledanowe, loto leimogunu holito oto moloto aibo mona ya fulitoto fulibo ne.

15 Hawa ya Goti aubala mino hedaibo yamo hatina lito api itibito, fuka ha auba ito lobito lifefe lo beti mino. Feto fe minanibo ya wenina masi nosámibo wa hedanabo mona ya ma molámo.

Copyright information for `SNPLAMBAU