Titus 3

Mono mona molanubo ha

Ido hatina molotanaiye, loto ya hofa lobiyageto, ya wenina yasi gamani wenaba ido hulitinagi we yowabo lomabo muki ha lanabo ya holiti hololoti, ya onona dowa loto mona-mona mino lito wibo ya hototi liti, ido wenina hamadina ma hiyámoti, ha moliya ma fiyámoti, you lotiko minoti, ya wenina muki you amena mona ya itibilo.

Yagunu ya feto loti holi minalo: Leimo homu ya ayaidana oto hate hopa-napa kito ha holámoto minoto, hopa hanudo ika o ledado u yalo melo oto monito, idafa-adafa mona-mona yagunu sefela wiliyonibo idafa ido dowa loto holiyonibo mona yakafo nala i ledoito minoto, wenina ma ha naba-naba lo betito, idafatina liyabo yagunu wa beti nosámibo onibo ya weninate lutina-hatinau holi nosámibo lomato, ido leimo ya ayaidana oto holi nosámibo bi-bi o minone.

Feito minoba, ido li nomude waibo we Goti li dowa lo ledaibo monala ido lula-hala lumibo monala oloto pido ya li nomude waibo ne. Feto fe ledaibo, ya leimo monate fefe loto molonibo yagunu feto fe ledámiye. E'e, eimola lula-halau milumate holibo yagunu ya li nomude waibo we Yesu Kilistodokati ya Weuna Fele leki faitoto lumibo yakafo noku i ledaido ya hofawa li oloto pi ledoto, monimo yonubo hanu hofawa lumuto li nomude waibo ne. Feto fe ledaibo, ya eimola aifa li dowa lo ledaibo monala yagunu ya monatina fefe libo wenina minae, loto lo ledaito, nomude hofawa minowa-minowa anubo yagunu holito hiyaba o minonibo wenina ya olufola weuna fi ledaibo idafa yawala minanae, loto feto fe ledaibo ne. Hawa ya ona hula nebo yagunu holi hikitoto minonibo ne.

Feto neboma nenako, Goti holi hikito muwabo wenina yasi mona dowa molanabo onona ya mama oti li-li o minanae, loto hemokafo hawa ya auba ito lo oloto biyo, loto holito ya lohomowe. Idafawa ya dowa ona hula, wenina li dowa lo betibo idafa nefa,
ido mono mona magunu hopa feito nefe? mafato nefe? loti ha manadinau molanabo ha wita oti, awatinafo-holofatina hitoti hulitina-hulitina loti, moliya fiti lo molaibo ha yagunu ha loyoilumu oti, liwila-awila abo ha ya aifa idafa, hula minámibo idafawa nenako, loto meka mu mino.

10 Ido wenina makafo ha mono li eito itaibo we ya hala liti hamena makofe, ido loitife, lomuwato, holiyámanaibo, ya yaidana abo wenina u eito hopa hanudo moniti lifima li minanako, eimotina monatina yakafo lifima ha liwila oto binogolaiye, loto holiyaniboma nenako, loto fulo edo itoto, eimolako minanaibo ne.

Onuwaleka ha

12 Ena nemo Atemasife, ido Tikikusife, hemodoka ilifi molotoma, ya nemodoka Nikopolisi numudo ananibo hanu ya auba ito monito witao. Nemo ya ho ibo hamenalo ya numuna yalo ya minanowe, loto hane ki minowe.

13 Ena Apolosi ido lo molabo ha holibo we Senasi ya mono onodo unaibo, ya idafa magunu holiti alafa fiti wita otanaiye, loto auba ito adinalo li faka lo betiyo.

14 Ido mono weninate yagi mono monatina yakafo ilawa iyámotanaiye, loti etuwaloka idafa magunu alafa fiti moniti anabo wenina ya adina li faka lo betinune, loti mona dowa molanabo onona ya li holinae, loto auba ito api itibiyo.

15 Ena nemogi minabo wenina muki yasi aiyo-weiyo ha fulo hedo minae. Ido holi hikitonibo hanudo maina moniti lutina-hatina lumu minabo wenina ya aiyo-weiyo ha fulo betiyonibo ya lobiyo.

Aifa li dowa lo ledaibo mona ya hemotina muki mino betinaiye. Modae.

Copyright information for `SNPLAMBAU