1 Timothy 3

Ne Owane Sitewi lo wesi lu owane tamo ariariyere.

Sosu a'i pe ane peri wiyeme a'i au te'esiya. Meni ta Owane Sitewi lo wesi meni owane erasi heneraiyei ne totesiya su, etiri wisere a'i ne.[Ap 20:28] Sosu Owane Sitewi lo wesi meni owane, le yo seni werese aseyaro a'i irote. Le tani ta'i naiture. Le sa'i meremereye a'i owe ape ate, ai peri werese owe ape te'ete. Lu taune werese meni ape ne erasi a'i toteyei. Lu taune wesi lo sewiyeyei ne aiyeyei su, le lowe ma'e ayei tamo au ene are. Meni ape lu taune werese fara'u au te'e atuatute.[Ta 1:6-9] Meni ape sa'i meremereye a'i owe ape ate. Le a'i lai owe ape ai atu tiyatite. Ahowa, le lu taune werese ne marepi eresene a'i pei irote. Sosu aiwawe a'i lu taune ma'e ai peri owe ape te'e tiyatite. Le ma'aru werese topo lo erasi a'i owe ape totenamite. Le nohuweripi awaripi lo wisere a'i au noweinoweite. Eimane werese lo peri lo fa umasinamite. Le tai mai topo lo au wisereyete. Sosu meni ta nohuweripi awaripi lo luwaruwe noweinoweiyei su, le Owane Sitewi lo wesi etiri aiwawe a'i au luwaruwe noweinoweirowa. Meni ape he'i a'i Owane Sitewi lo marepi tote tawesi ta'ame. Tu naifa le Owane Sitewi lo marepi tote tawesiye. Meni ape he'i a'i tote tawesiyei su, le marepi tote kuseriyei henerairowa. Serai Owane Sitewi lai meni ape ani fu arosawiyei, apou aiwawe a'i tu naifa le sepei Satan omo hire ma'e ani fu arosai. Sosu lu tewi tere'e, Owane Sitewi ne tote umasi ta'ame ape, lowe meni ape marepi wisere a'i pei totete. Lowe marepi luwaru a'i le ne au toteyei su, le a'i lai Owane Sitewi lo wiyawi au luwaruwe ta'anerowa. Meni ape etiri apou ape irowei su, le Satan lo mino se ti tawesirowa.[2 Ko 8:21]

Sosu a'i pe ane Owane Sitewi lo wesi lu owane tere'e ne au te'esiya. Lowe Owane Sitewi lo wesi au noweinoweiyei. Lu ape mo lu tewi tere'e lai, lowe ne marepi wisere a'i totete. Lowe Owane Sitewi lo wesi sahe wiyawi ani tohotete. Lowe sa'i meremereye a'i owe ape ene ate. Sosu lowe lu tere'e lo ma'aru ta'arei aniyei ne owe ape totete. Lowe marepi wara'i a'i pei irote. Sosu lowe Owane Sitewi lo marepi wiyeme kairefi a'i se tote anite tawesite. 10 Ne lu ape mo yo seni lowe lo siye etite. Yo seni lowe lo aseyaro wisere a'i siyeyei su, marepi lowe lo, lowe fara'u Owane Sitewi lo wesi au noweinoweirowa.

11 Sosu aiwawe a'i tani lowe lo ne, lu taune tere'e lowe ne marepi wisere a'i totenamite. Lowe lu taune werese ma'e peri luwaru a'i owe ape te'e narute. Yo seni werese lowe lo, lowe irosiya ape, apou a'i pei ironamite. Lowe etiri werese, lowe irowei ape, lowe marepi momotei a'i au ta'anerowa.[Ta 2:3] 12 Owane Sitewi lo wesi au noweinowei siye lu, lowe tani ta'i a'i naiture. Lowe nohuweripi awaripi au wisereye noweinoweite. 13 Lu ape mo Owane Sitewi lo wesi au noweinoweiteyei su, lowe Jisas Krais ne tote tawesi umasinamiyei. Lu taune iyape towafi lowe lo au te'e wisereyerowa. Lowe Jisas Krais lo marepi tote tawesiyei su, lowe Owane Sitewi lo peri kairefi a'i se au te'e fiyarirowa.

14 Sosu a'i pe marepi ano apou a'i totesiya. Nowe ataheyeyei su, Timoti, ane ne ma'e sewiyeyei ne totesiya. Ahowa, ane aiye ta'ame su, ane peri eite ne ma'e lese ausawisiya. Ne peri ano wanu umasiyei su, ne yo seni wara'i a'i lu taune lo nihe se ironamite. Lu taune werese, Owane Sitewi lo marepi umasiye ape, lowe werese apou a'i Owane Sitewi lo wesi tene! Owane Sitewi lai mi mi pasi pasi weriyei ironamitorowa. Lu taune ape mo lowe apou a'i wesi me tou wou a'i opo teinamirowa. Lowe werese Owane Sitewi lo marepi sitewi wiyeme a'i henerai tepa'asiye. 16 Wiyeme a'i! Peri fareyare a'i henerai.

Yo seni wara'i a'i lo sitewi nomo ma'e amerame a'i henerai. Owane Sitewi lo marepi Jisas ne apou a'i toteteye ape, meni ape hi awei ma'e tahe pa'are mase itorai. Sosu lu taune werese le siyeye. Owane Sitewi lo ipari wisere a'i meni ape siyeye. Serai lu taune tamo omo omo werese meni ape lo peri au te'e fiyariye. Lu taune tamo omo omo werese sahe meni ape lo peri wanu umasiye. Sosu wiyawi lo tepa'asiye su, Owane Sitewi lai meni ape kairefi a'i se omo hire ma'e hene ani wiye.”[Jo 1:14; 2 Pi 3:3; 1 Jo 2:18]
Copyright information for `SNY