2 Corinthians 7

Kaiyemo mo werese wanure! Nomo Owane Sitewi lo peri te'e naneiyei ape mo wanu aniye su, nomo werese yo seni wara'i a'i irote. Etiri werese luwaru a'i tahe pa'are, hepene nomo lo aiwawe a'i au luwaruweyei ape, etiri werese ape mo ne, nomo lai tahe pa'are, marepi hepene au aseyarowe irote. Sosu nomo etiri pefine wara'i a'i Owane Sitewi ne au ironamite.

Pol lo marepi wisereye nine'iyei.

Fene nomo ne marepi fene lo papu totenamite. Nomo lu taune ma'e au luwaruwe ta'ame. Nomo lu taune werese ma'e peri wawero ta au te'e ta'ame. Ahowa, nomo lu taune lo etiri tamo ta'aneyei ne areare ta'ame. Ane peri eite au te'esiya su, ane yo seni fene lo ne au hese erei ta'ame. Ane nowe tu se fene ma'e apou eiye, “Ane fene marepi erasi a'i tote wawesiyesiya. Serai fene temeniyeyei su, ane fene ne aiwawe a'i temeniyereme. Aiwawe a'i fene mi mi pasi pasi iroteyei su, ane fene ne aiwawe a'i irotereme.” Ane fene ne marepi kairefi a'i totenamisiya. Ane fene ne marepi wisere a'i totenamisiya. Fene ane marepi fetane a'i auwe. Nomo marepi orese a'i teritesiya su, nomo marepi wisere nine'i se a'i fene ne au teme'eriyesiya.

Sosu a'i pe nomo omo pani Masedonia ma'e fi su, tahe pa'are nomo lo pere'eyeye. Mi mi werese lu tamo nomo ma'e au luwaruweye. Lowe nomo ne peri te'e naruteye. Serai marepi nomo lo papu atoweiye iroteye.[2 Ko 2:13]

Ahowa, Owane Sitewi lai lu taune werese, marepi orese a'i teritesiya ape, le marepi fetane a'i lowe ma'e aurowa. Owane Sitewi lai nomo ne marepi erasi toteye su, serai le meni Taitus nomo ma'e eimawesai. Le nomo ma'e henerai su, le marepi nomo lo ma'e au nine'itai. Aiwawe a'i le ane ma'e peri ta fene ne au te'esai. Le ane ma'e apou au te'esai, “Fene, lu taune Omo Korin sahe irosiya ape, le ma'e marepi wisere fetane a'i au irowe. Fene ane siyeyei ne totereme. Sosu marepi orese a'i ane teriteteye ape, fene ane ne marepi erasi a'i ewiteteye. Sosu fene ane ne marepi erasi a'i tote wawesiyesiya.” Serai ane peri ape wanuwe su, marepi ano erasi a'i tote wisereye nine'iteye.

Fene one towe tutawe ano siye te'eye su, fene marepi orese a'i teriteteye. Ane one towe ape leseye su, marepi ano orese a'i terite ta'ame. Ane marepi orese a'i fene lo siyeye su, marepi ano orese a'i teriteteye. Ahowa, one towe ano nowe oso a'i se fene ne marepi orese a'i au irowe.[2 Ko 2:4] Ahowa, pereye nowe eite se ane marepi erasi a'i tote nine'isiya. Fene one towe ano siye te'eye su, fene marepi orese a'i teriteteye. Ahowa, fene yo seni luwaru a'i atati arunati su, marepi ano erasi wisereye nine'iteye. Owane Sitewi lai marepi orese a'i fene lo au irowe. Serai fene yo seni luwaru a'i atati arunati su, one towe ano marepi hepene fene lo ma'e au luwaruwe ta'ame. 10 Ahowa, Owane Sitewi lai lu taune tamo marepi orese a'i irowei su, sosu lowe yo seni luwaru a'i me'iyeni ma'e atati arunatiyei. Sosu Owane Sitewi lai lowe ma'e marepi hepene he'i a'i aurowa. Serai lu taune werese marepi wisereye nine'iyei. Ahowa, marepi orese a'i, awei lo lu taune teritesiya ape, lowe yo seni luwaru a'i atati arunati ta'ame su, lowe mi mi pasi pasi weriyei temeniyerowa.[Mt 27:3-5; Hi 12:16-17] 11 Serai Owane Sitewi lai fene ma'e marepi orese a'i au irowe su, fene marepi hepene fene lo siye etire. Yo seni aseyaro a'i umasiyei ne tohoteteye. Fene lu taune werese ma'e apou au atuatuteye. Lu tamo ane ne yo seni luwaru a'i au fu te'eye su, fene yo seni aseyaro a'i ano ne au te'e areiyeteye. Lowe ane ne au te'e luwaruweteye su, fene lowe ma'e ai marepi toteteye. Fene lowe ne hepene se hemirehemiye. Fene ane ne marepi erasi a'i tote wisereyeteye. Fene ane ne marepi erasi a'i tote wawesiyenamiteye. Lowe ane ma'e au luwaruweteye su, fene witane se a'i lowe ma'e itiya'u aineyei ne toteye. Etiri werese ape mo ne fene yo seni aseyaro a'i iroteye.

12 Serai ane tu one towe ape fene ma'e leseye su, ane meni ape yo seni luwaru a'i irowe ape, tote ta'ame. Sosu, aiwawe a'i ane meni ape ma'e, etiri au luwaruweye ape tote ta'ame. Ahowa, ane one towe ape fene ma'e leseye su, ane fene ma'e peri ta a'i au lese areiyeye. Fene peri eite wanu umasiyei su, fene etiri ape apou au atuaturowa. Owane Sitewi lo nihe se fene nomo ne marepi erasi a'i tote wawesiyenamiteye. 13 Serai etiri werese ape mo se nomo marepi fetane a'i ironamiteye.

Nomo marepi fetane a'i ironamiteye su, nomo meni Taitus ne marepi erasi a'i au wisereye nine'iteye. Le fene mase iroteye su, fene marepi lo au te'e wisereyeteye. Serai yo seni fene lo ne le marepi erasi a'i au te'e nine'iteye.
14 Ane iyape fene lo le ma'e ei ani aroweye. Sosu ane yo seni fene lo ne wanuwe su, ane fene ne neritase se ta'ama. Ahowa, nomo mi mi weriyei peri wiyeme a'i fene ma'e au te'eteye. Aiwawe a'i etiri werese ape mo ne, fene iroteye ape, nomo Taitus ma'e au te'eye su, wisere pefine a'i ne. 15 Serai le fene werese ne marepi erasi a'i tote wawesiyenamisiya. Le fene mase iroteye su, fene peri lo ape umasiyei ne tohoteyei. Taitus fene ma'e henerai su, fene le ne marepi erasi a'i au tote wisereyeteye. Aiwawe fene le ne marepi fetane a'i au toteteye. Serai fene le ne marepi wisere a'i se eriteye. 16 Serai ane fene ne marepi erasi tote wisereye nine'isiya. Ane fene ne marepi erasi a'i toteye su, ane etiri ta apou so'oruwesiya. Mi mi weriyei fene yo seni farere a'i ironamirowa.

Copyright information for `SNY