1 Thessalonians 3

No menaidanena e umanala etape nuamba aiaisiwa wampadewantepona. Sa baiwa no insaisantite ita ne Sailas nata Asens bedewe nuba os wankasanten. Tane no sumanai somba Timoti, mida God nolawa dewalala Keriso Gagalowa euda amonaleidia, wataaubetana e manlawo, wasaulempe ita sumanaila badosampaa baiwa. Me sauwa bedewee mai mida da e poka ema tauma eteilana bedewe sumanaiwa epie omepi.E eba atendewaiten poka inainamba ema etontaa baiwa God no sonabanene itunen, mai di eteipona. No e do wainitana walamawe diaimaaletana no sumanailala ando poka etata apana mampo. Tane no dialetana rua segalen, sa ipa e atenlaida, dauwa etalana.

Ipawa ema baiwa ne mai nuana aiaisiwa wampadewanteapona rua. Ne Timoti wanaaubena e sumanaila bedewe ambi wainilana ewepi, naita rubu mamba Seitan inta isiwa mampe e rubulepio omena sawa. Epe segalepia no nolamba e manlawo dewasatana ipasialepi.

Timoti taumaida e manlawoe leulene wisene e sumanaila ita nuawadawadala bedewe badowa eneilana benemawa euda no dianen. Tane do e walama uduudu euda mampe insaneile ita menaidaledia no ewanepona umanawa dianen, ambi no e ewalepona menanedia rua. Sumanai sosomba, no poka daitada ita apana kadineia bedewe e benemala etate sau debama no nenen. E sumanaila inilene debamalena benemawa no etate insaisamba badosan. Ita do e Tatamba bedewe badowa eneilana baiwa no nuamba bedewe inaida oden. E osolawo no nuaeu debama do raupari baiwa God danawe eneitana, ita no insaisamba uduudu mampe e baila God auwaidasaitana. 10 Tadina ita walama no nuamba uduudu mampe me iririsaitana e ibulaida ewape, ita dima e sumanaila bedewe abolawaitilana saulepona. 11 No menanedia Mamamba God me mebaida ita Tatamba Iesu intamba wadepuaubepuo e manlawo wineta.

12 Tatamba dewasapio e nuawadawadala sumanai sosola ita do apana uduudu baibu inilepie debamalepi, ambi no e nuawadawadaleitana rua. 13 Ema epe inta Tatamba e nuala badosapie dewalepio mai kadi da e bedelawo winepi ita kakaiwaida Mamamba God danawe enana no Tatamba Iesu me apanawaida kakaibu do wimopua walamawe.

Copyright information for `SOQ