Deuteronomy 1

1אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פראן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב
2אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע
3ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אליהם
4אחרי הכתו את סיחון מלך האמרי אשר ישב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר ישב בעשתרות באדרעי
5בעבר הירדן בארץ מואב הואל משה באר את התורה הזאת לאמר
6יהוה אלהינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה
7פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה בנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת
8ראו נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבעתי . לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת . לזרעם אחריהם
9ואמר אליכם בעת ההיא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם
10יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב
11יהוה אלהי אבתיכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם
12איכה אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם
13הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם
14ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות
15ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות שרי חמשים ושרי עשרות ושטרים לשבטיכם
16ואצוה את שפטיכם בעת ההיא לאמר שמעו בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו
17לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו
18ואצוה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון
19ונסעה מחורב ונלכה את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע
20ואמר אליכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו
21ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת
22ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן
23וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט
24ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכול וירגלו אתה
25ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
26ולא אביתם לעלות ותמרו את פי יהוה אלהיכם
27ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו
28אנה אנחנו עלים ואחינו המיסו את לבבנו לאמר עם גדול ורב ממנו וערים גדלות ובצרות בשמים וגם בני ענקים ראינו שם
29ואמר אליכם לא תערצון ולא תיראון מהם
30יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם
31ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה
32ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם
33ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה להראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם
34וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר
35אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי . לאבתיכם
36זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען כי מלא אחרי יהוה
37גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבוא שמה
38יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבוא שמה אתו החזק כי הוא ינחלנה את ישראל
39וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם . . . . . . הם יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה
40ואתם פנו וסעו לכם המדברה דרך ים סוף
41ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אלהינו אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה
42ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם
43ואדברה אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ותזידו ותעלו ההרה
44ויצא העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה
45ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקולכם ולא האזין אליכם
46ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם
Copyright information for SP