Deuteronomy 10

בעת ההיא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראישונים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ
ואכתבה על הלוחת את הדברים אשר . היו על הלוחת הראישונים אשר שברת ושמתם בארון
ואעשה ארון עצי שטים ואפסלה שני לוחת אבנים כראישונים ואעלה ההרה ושני הלוחת בידי
ויכתב על הלוחת כמכתב הראישון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי
ואפנה וארדה מן ההר ואשימה את הלוחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה
ובני ישראל נסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן . . . . . . . . . .
משם נסעו ויחנו הגדגדה משם נסעו ויחנו ביטבתה ארץ נחלי מים משם נסעו ויחנו בעברנה משם נסעו ויחנו בעציון גבר משם נסעו ויחנו במדבר צן היא קדש משם נסעו ויחנו בהר ההר וימת שם אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו
בעת ההיא הבדיל יהוה את שבט הלוי לשאת את ארון ברית יהוה לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה
על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו
10 ואנכי עמדתי בהר כימים הראישונים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא ולא אבה יהוה השחיתך
11 ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם הזה ויבאו ויירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם לתת להם
12 ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
13 ולשמר את מצות יהוה אלהיך ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך
14 הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה
15 רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אתם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה
16 ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד
17 כי יהוה אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדון האדונים האל הגדול והגבור והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד
18 עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה
19 ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים
20 את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע
21 הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלות ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך
22 בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב
Copyright information for SP