Deuteronomy 11

ואהבת את יהוה אלהיך ושמרת משמרתו חקתיו ומצותיו ומשפטיו כל הימים
וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר יהוה אלהיכם את גדלו ואת ידו החזקה ואת זרועו הנטויה
את אתתיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים לפרעה . . ולכל ארצו
ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה
ואשר עשה לכם במדבר עד באכם עד המקום הזה
ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת כל האדם אשר לקרח בתיהם ואת אהליהם ואת כל . . . היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל
כי עיניכם הראות את כל מעשה יהוה הגדול אשר . עשה
ושמרתם את כל המצוה . . אשר אנכי מצוה אתכם היום למען תחזקו . ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם באים . . שמה לרשתה
ולמען תאריכון ימים על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת . לזרעם . ארץ זבת חלב ודבש
10 כי הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק
11 והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים
12 ארץ אשר יהוה אלהיך דרש אתה תמיד עיני יהוה אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה
13 והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את יהוה אלהיכם לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
14 ונתן מטר ארצך בעתו יורא ומלקוש ואספת דגנך תירשך ויצהרך
15 ונתן עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת
16 השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם
17 וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהר מעל הארץ הטובה אשר יהוה נתן לכם
18 ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידיכם והיו לטטפות בין עיניכם
19 ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בבית בלכתך בדרך בשכבך ובקומך
20 וכתבתם על מזוזת בתיך ובשעריך
21 למען ירבון ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם כימי השמים על הארץ
22 כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם היום לעשותה לאהבה את יהוה אלהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו
23 והוריש יהוה את כל הגוים האלה מלפניך וירשתם גוים גדלים ועצמים ממך
24 כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון ומן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם
25 לא יתיצב איש בפניכם פחדכם ומראכם יתן יהוה אלהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם
26 ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה
27 את הברכה אשר תשמעון אל מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום
28 והקללה אם לא תשמעון אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם
29 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל
30 הלוא הם בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורא מול שכם
31 כי אתם עברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה
32 ושמרתם לעשות את כל החקים ואת כל המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום
Copyright information for SP