Deuteronomy 12

אלה החקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה
אבד תאבדון את כל המקומת אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן
ונתצתם את מזבחתיהם ושברתם את מצבתיהם ואשריהם תשרפון באש ופסלי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא
לא תעשו כן ליהוה אלהיכם
כי אם אל המקום אשר בחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשים את שמו שם לשכנו תדרשו ובאתם שמה
והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומתיכם . ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם
ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידיכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך
לא תעשו ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו
כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר יהוה אלהיכם נתן לכם
10 ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל איביכם מסביב וישבתם בטח
11 והיה המקום אשר בחר יהוה אלהיכם בו לשכן את שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עלתיכם וזבחיכם ומעשרתיכם ותרמתימם . ונדבתיכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה
12 ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם עבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם
13 השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה
14 כי אם במקום אשר בחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה את כל אשר אנכי מצוך
15 רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל
16 רק הדם לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים
17 לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכורת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידיך
18 כי אם לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר בחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידיך
19 השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך
20 כי ירחיב יהוה אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשר
21 כי ירחק ממך המקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתיך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך
22 אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא בך והטהור יאכלנו יחדו
23 רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר
24 לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים
25 לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני יהוה
26 רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר בחר יהוה
27 ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל
28 שמור ושמעת ועשית את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך
29 כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אתם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם
30 השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איך יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני
31 לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי את כל תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם
Copyright information for SP