Deuteronomy 13

1את כל הדבר אשר אנכי מצוך היום אתו תשמרו לעשות לא תוסיפו עליו ולא תגרעו ממנו
2כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת
3ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם
4לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל החלם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם
5אחרי יהוה אלהיכם תלכון ואתו תיראון ואת מצותיו תשמרון ובקולו תשמעון ואתו תעבדו ובו תדבקו .
6והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיך המוציאך . מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך
7כי יסיתך אחיך בן אביך או בן אמך או בנך . או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך
8מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרובים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ
9לא תאבה אליו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו
10כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראישונה להמיתו ויד כל העם באחרנה
11וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
12וכל ישראל ישמעו וייראו ולא יוספו עוד לעשות כדבר הרע הזה בקרבך
13כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר
14יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם
15ודרשת וחקרת ושאלת הייטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך
16הכה תכה את ישבי העיר ההיא לפי חרב החרים אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב
17ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד
18ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך
19כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך
Copyright information for SP