Deuteronomy 13

את כל הדבר אשר אנכי מצוך היום אתו תשמרו לעשות לא תוסיפו עליו ולא תגרעו ממנו
כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת
ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם
לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל החלם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם
אחרי יהוה אלהיכם תלכון ואתו תיראון ואת מצותיו תשמרון ובקולו תשמעון ואתו תעבדו ובו תדבקו .
והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיך המוציאך . מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך
כי יסיתך אחיך בן אביך או בן אמך או בנך . או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך
מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרובים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ
לא תאבה אליו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו
10 כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראישונה להמיתו ויד כל העם באחרנה
11 וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
12 וכל ישראל ישמעו וייראו ולא יוספו עוד לעשות כדבר הרע הזה בקרבך
13 כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר
14 יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם
15 ודרשת וחקרת ושאלת הייטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך
16 הכה תכה את ישבי העיר ההיא לפי חרב החרים אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב
17 ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד
18 ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך
19 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך
Copyright information for SP