Deuteronomy 14

בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת
כי עם קדש אהה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה
לא תאכלו כל תועבה
וזאת הבהמה אשר תאכלו שור ושה כשבים ושה עזים
איל וצבי ויחמור אקו ודישון תאי וזמר
כל בהמה מפריסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו
אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה . את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלי גרה הם ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם
ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגור טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו
ואת זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו
10 וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם
11 כל צפור טהרה תאכלו
12 וזה אשר לא תאכלו מהם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה ואת
13 הדאה ואת האיה . למינה
14 ואת כל ערב למינו
15 ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף למינו ואת הנץ .
16 ואת הכוס ואת שלך ואת הינשף ואת התנשמת ואת
17 הקאת ואת הרחמה . . ואת
18 החסידה והאנפה למינה ואת הדגפת ואת העטלף
19 וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא תאכלו מהם
20 כל עוף טהור תאכלו
21 לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכרה לנכרי כי עם קדש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
22 עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה
23 ואכלתו לפני יהוה אלהיך במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכורת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים
24 וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך
25 ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר בחר יהוה אלהיך בו
26 ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן ביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך
27 והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך
28 מקץ שלש שנים תוצא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחתו בשעריך
29 ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה
Copyright information for SP