Deuteronomy 15

מקץ שבע שנים תעשה שמטה
וזה דבר השמטה שמט כל בעל משא ידו אשר ישא ברעהו לא יגש את רעהו את אחיו כי קרא שמטה ליהוה
את הנכרי תגש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך
אפס כי לא יהיה בך אביון כי ברוך יברכך יהוה אלהיך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה
רק אם שמע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר ולעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום
כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו
כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחת שעריך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון
כי פתח תפתח . ידך לו העבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרובה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא
10 נתן תתן לו ולא ירע בלבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך
11 כי לא יחדל האביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח . ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך
12 כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השבעית תשלחנו חפשי מעמך
13 וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם
14 העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך כאשר ברכך יהוה . אלהיך תתן לו
15 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך . את הדבר הזה היום
16 והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך
17 ולקחת את המרצע ונתת באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן
18 ולא יקשה בעיניך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה
19 כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכור שורך ולא תגז בכור צאנך
20 לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר בחר יהוה אתה וביתך
21 וכי יהיה בו מום פסח או עור או כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך
22 בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל
23 רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים
Copyright information for SP