Deuteronomy 15

1מקץ שבע שנים תעשה שמטה
2וזה דבר השמטה שמט כל בעל משא ידו אשר ישא ברעהו לא יגש את רעהו את אחיו כי קרא שמטה ליהוה
3את הנכרי תגש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך
4אפס כי לא יהיה בך אביון כי ברוך יברכך יהוה אלהיך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה
5רק אם שמע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר ולעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום
6כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו
7כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחת שעריך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון
8כי פתח תפתח . ידך לו העבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו
9השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרובה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא
10נתן תתן לו ולא ירע בלבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך
11כי לא יחדל האביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח . ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך
12כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השבעית תשלחנו חפשי מעמך
13וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם
14העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך כאשר ברכך יהוה . אלהיך תתן לו
15וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך . את הדבר הזה היום
16והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך
17ולקחת את המרצע ונתת באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן
18ולא יקשה בעיניך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה
19כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכור שורך ולא תגז בכור צאנך
20לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר בחר יהוה אתה וביתך
21וכי יהיה בו מום פסח או עור או כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך
22בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל
23רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים
Copyright information for SP