Deuteronomy 16

שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה
וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
לא תאכלו עליו חמץ שבעת ימים תאכלו עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
ולא יראה לך שאר בכל גבולך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בין הערבים ביום הראישון לבקר
ולא תוכל לזבח את הפסח באחת שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך
כי אם . במקום אשר בחר יהוה אלהיך . לשכן את שמו שם שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד . צאתך ממצרים
ובשלת ואכלת במקום אשר בחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך
ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג ליהוה אלהיך לא תעשה . כל מלאכת עבדה
שבעה שבעות תספר לך מהחלך חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות
10 ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידיך אשר תתן כאשר ברכך יהוה אלהיך
11 ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
12 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ושמרת ועשית את החקים האלה
13 חג הסכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך
14 ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך
15 שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר בחר יהוה אלהיך כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח
16 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר בחר בו בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראו את פני יהוה ריקם
17 איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך
18 שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק
19 לא תטה משפט ולא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדקים
20 צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
21 לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה לך
22 ולא תקים לך מצבה אשר שנאה יהוה אלהיך
Copyright information for SP