Deuteronomy 18

1לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון
2ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו
3וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרוע והלחים והקבה
4ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו
5כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שבטיך לעמד לפני יהוה אלהיך ולשרתו ולברך בשמו . הוא ובניו כל הימים
6וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר בחר יהוה
7ושרת בשם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה
8חלק כחלק יאכלון לבד ממכרו ועל האבות
9כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם
10לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מענן מנחש מכשף
11חבר חבר שאל אוב וידעני ודרש אל המתים
12כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מורשם . מפניך
13תמים תהיה עם יהוה אלהיך
14כי הגוים האלה אשר אתם ירשים אתם אל המעננים ואל הקסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך
15נביא מקרב אחיך כמוני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון
16ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחורב ביום הקהל לאמר לא אוסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת אשו הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות
17ויאמר יהוה אלי הטיבו אשר דברו
18נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו
19והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריו אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו
20אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא
21וכי תאמר בלבבך איך נודע את הדבר אשר לא דברו יהוה
22אשר ידבר הנביא בשם יהוה לא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר לא דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו
Copyright information for SP