Deuteronomy 18

לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון
ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו
וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרוע והלחים והקבה
ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו
כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שבטיך לעמד לפני יהוה אלהיך ולשרתו ולברך בשמו . הוא ובניו כל הימים
וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר בחר יהוה
ושרת בשם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה
חלק כחלק יאכלון לבד ממכרו ועל האבות
כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם
10 לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מענן מנחש מכשף
11 חבר חבר שאל אוב וידעני ודרש אל המתים
12 כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מורשם . מפניך
13 תמים תהיה עם יהוה אלהיך
14 כי הגוים האלה אשר אתם ירשים אתם אל המעננים ואל הקסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך
15 נביא מקרב אחיך כמוני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון
16 ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחורב ביום הקהל לאמר לא אוסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת אשו הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות
17 ויאמר יהוה אלי הטיבו אשר דברו
18 נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו
19 והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריו אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו
20 אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא
21 וכי תאמר בלבבך איך נודע את הדבר אשר לא דברו יהוה
22 אשר ידבר הנביא בשם יהוה לא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר אשר לא דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו
Copyright information for SP