Deuteronomy 21

1כי ימצא חלל באדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה נפל בשדה לא נודע מי הכהו
2ויצאו זקניך ושטריך ומדדו אל הערים אשר סביבת החלל
3והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עבד בה ואשר לא משכה בעל
4והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם את העגלה בנחל
5ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר יהוה אלהיך לשרת ולברך בשם יהוה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע
6וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל
7וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו
8כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל תתן דם נקיא בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם
9ואתה תבער הדם הנקיא מקרבך כי תעשה הישר בעיני יהוה
10כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו
11וראית בשביו אשה יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה
12והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה
13והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה
14והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה
15כי תהיינה לאיש שתי נשים אחת אהובה ואחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכור לשנואה
16והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור
17כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי הוא ראשית אונו ולו משפט הבכרה
18כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם
19ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו אל שער מקומו
20ואמרו אל אנשי עירו בננו זה סורר ומורה איננו שמע בקולנו זולל וסובא
21ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו וייראו
22כי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על העץ
23לא תלין נבלתו על העץ כי קבר תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלאי ולא תטמא את אדמתך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
Copyright information for SP