Deuteronomy 22

לא תראה את שור אחיך או את שיו או את כל בהמתו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך
ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו מעמך והשבתו לו
כן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם
לא תראה את חמור אחיך או את שורו או את כל בהמתו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו
לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה כי הועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה
כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או בצים והאם רבצת על האפרחים או על הבצים לא תקח האם על הבנים
שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים
כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו
לא תזרע כרמך כלאים פן תקדיש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם
10 לא תחריש בשור ובחמור יחדו
11 לא תלבש שעטניז צמר ופשתים יחדו
12 גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה
13 כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה
14 ושם לה עלילת דברים והוציא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרבה אליה ולא מצאתי לה בתולים
15 ולקח אבי הנערה ואמה והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה
16 ואמר אבי הנערה אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה
17 והנה הוא לה שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרש השמלה לפני זקני העיר
18 ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ההוא ויסרו אתו
19 וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל שלחה כל ימיו
20 ואם אמת היה הדבר . לא נמצאו בתולים לנערה
21 והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל להזנות את בית אביה ובערת הרע מקרבך
22 כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל
23 כי יהיה נערה בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה
24 והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך
25 ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו
26 ולנערה לא תעשו דבר אין לנערה חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה
27 כי בשדה מצאה צעקה הנערה המארשה ואין מושיע לה
28 כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו
29 ונתן האיש השכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלחה כל ימיו
Copyright information for SP