Deuteronomy 23

לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו
לא יבוא פצע דכה וכרות שפכת בקהל יהוה
לא יבוא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל יהוה
לא יבוא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל יהוה עד עולם
על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור פתרה ארם נהרים לקללך
ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך
לא תדרש שלמם וטובתם כל ימיך לעלם
לא תתעב אדמי כי אחיך הוא ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצו
בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל יהוה
10 כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע
11 כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה ויצא . מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה
12 . כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש ואחרי כן יבוא אל . המחנה
13 ויד יהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה החוצה
14 ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך החוצה וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך
15 כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך
16 לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו
17 עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחת שעריך בטוב לו לא תוננו
18 לא תחיה קדשה מבנות ישראל ולא יחיה קדש מבני ישראל
19 לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם
20 לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך
21 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידיך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
22 כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא
23 וכי תחדל לנדר לא יהיה בך הטא
24 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה . נדבה אשר דברת בפיך
25 כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן
26 כי תבוא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך
Copyright information for SP