Deuteronomy 23

1לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו
2לא יבוא פצע דכה וכרות שפכת בקהל יהוה
3לא יבוא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל יהוה
4לא יבוא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל יהוה עד עולם
5על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור פתרה ארם נהרים לקללך
6ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך
7לא תדרש שלמם וטובתם כל ימיך לעלם
8לא תתעב אדמי כי אחיך הוא ולא תתעב מצרי כי גר היית בארצו
9בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל יהוה
10כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע
11כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה ויצא . מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה
12. כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש ואחרי כן יבוא אל . המחנה
13ויד יהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה החוצה
14ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך החוצה וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך
15כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך
16לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו
17עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחת שעריך בטוב לו לא תוננו
18לא תחיה קדשה מבנות ישראל ולא יחיה קדש מבני ישראל
19לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם
20לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך
21לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידיך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
22כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא
23וכי תחדל לנדר לא יהיה בך הטא
24מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה . נדבה אשר דברת בפיך
25כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן
26כי תבוא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך
Copyright information for SP