Deuteronomy 24

1כי יקח איש אשה ובא אליה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו
2ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר
3ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות בעלה האחרון אשר לקחה לו לאשה .
4לא יוכל בעלה הראישון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה היא לפני יהוה ולא תחטיאו את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
5כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקיא יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח
6לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל
7כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך
8השמר בנגע הצרעת לשמר מאד לעשות ככל התורה אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות
9זכר את אשר עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים
10כי תשא ברעך משאת מאומה לא תבוא אל ביתו לעבט עבוטו
11בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשא בו הוא יוצא אליך את העבוט החוצה
12ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו
13השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך
14לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך
15ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא
16לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על האבות איש בחטאו יומת
17לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה
18וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך . על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה
19כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך
20כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה
21כי תבצר כרמך לא תעלל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה
22וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך . את הדבר הזה
Copyright information for SP