Deuteronomy 24

כי יקח איש אשה ובא אליה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו
ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר
ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות בעלה האחרון אשר לקחה לו לאשה .
לא יוכל בעלה הראישון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה היא לפני יהוה ולא תחטיאו את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקיא יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח
לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל
כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך
השמר בנגע הצרעת לשמר מאד לעשות ככל התורה אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות
זכר את אשר עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים
10 כי תשא ברעך משאת מאומה לא תבוא אל ביתו לעבט עבוטו
11 בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשא בו הוא יוצא אליך את העבוט החוצה
12 ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו
13 השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך
14 לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך
15 ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא
16 לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על האבות איש בחטאו יומת
17 לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה
18 וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך . על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה
19 כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך
20 כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה
21 כי תבצר כרמך לא תעלל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה
22 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך . את הדבר הזה
Copyright information for SP