Deuteronomy 25

1כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע
2והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר
3ארבעים יכנו לא יסף פן יסף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך
4לא תחסם שור בדישו
5כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבוא אליה ולקחה לו לאשה ויבמה
6והיה הבן הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל
7ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי
8וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה
9ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו
10ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל
11כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת אחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה את ידה והחזיקה בבשרו
12וקצת את כפה לא תחוס עינך
13לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדלה וקטנה
14לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדלה וקטנה
15אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך
16כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול
17זכר את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים
18אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים
19והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח
Copyright information for SP