Deuteronomy 26

והיה כי תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה
ולקחת מראשית . פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום ליהוה . אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתינו לתת לנו
ולקח הכהן . הטנא מידך והניחו לפני מזבח יהוה אלהיך
וענית ואמרת לפני יהוה אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב
ויריעו אתנו המצרים ויעננו ויתנו עלינו עבדה קשה
ונצעק אל יהוה אלהי אבתינו וישמע יהוה את קולנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו
ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמראה גדול ובאתות ובמפתים
ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש
10 ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי יהוה והנחתו לפני יהוה אלהיך והשתחוית לפני יהוה אלהיך
11 ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך יהוה אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך
12 כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר ונתתו ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו
13 ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי לגר ליתום ולאלמנה ככל מצותיך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי
14 לא אכלתי באני ממנו ולא בערתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שמעתי בקול יהוה אלהי עשיתי ככל אשר צויתני
15 השקף ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבש
16 היום הזה יהוה אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אתם בכל לבבך ובכל נפשך
17 את יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו . ולשמע בקולו
18 ויהוה האמרך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר לך ולשמר . כל מצותיו
19 ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה לשם ולתפארת ולהיותך עם קדש ליהוה אלהיך כאשר דבר
Copyright information for SP