Deuteronomy 27

ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמרו את כל המצוה . אשר אנכי מצוה אתכם היום
והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד
וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבוא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך
והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר גריזים ושדת אתם בשיד
ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל
אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עלות ליהוה אלהיך
וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך
וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר הייטב
וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהית לעם קדש ליהוה אלהיך
10 ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותיו ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום
11 ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר
12 אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי יהודה ויששכר יוסף ובנימים
13 ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר זבולן דן ונפתלי
14 וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם
15 ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן
16 ארור מקלה אביו ואמו ואמרו כל העם אמן
17 ארור מסיג גבול רעהו ואמרו כל העם אמן
18 ארור משגה עור בדרך ואמרו כל העם אמן
19 ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמרו כל העם אמן
20 ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמרו כל העם אמן
21 ארור שכב עם כל בהמה ואמרו כל העם אמן
22 ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמרו כל העם אמן
23 ארור שכב עם חתנתו ואמרו כל העם אמן
24 ארור מכה רעהו בסתר ואמרו כל העם אמן
25 ארור לקח שחד להכות נפש דם נקיא ואמרו כל העם אמן
26 ארור אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת לעשותם . ואמרו כל העם אמן
Copyright information for SP