Deuteronomy 28

והיה אם שמע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר ולעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גוי הארץ
ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול יהוה אלהיך
ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה
ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך
ברוך טנאך ומשארתך
ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך
יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך
יצוה יהוה אתך את הברכה באסימך ובכל משלח ידיך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
יקימך יהוה לו לעם קדש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו
10 וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך וייראו ממך
11 והותירך יהוה לטוב בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך
12 יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת את מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידיך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה
13 ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות
14 ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוך . היום ימין ושמאל ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם
15 והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר . . . מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך
16 ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה
17 ארור טנאך ומשארתך
18 ארור פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך
19 ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך
20 ישלח יהוה בך את המרה ואת המהמה ואת המגערת בכל משלח ידיך אשר תעשה עד השמידך ועד אבידך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני
21 ידבק יהוה בך את הדבר עד כלותו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה
22 יכך יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ירדפוך עד אבידוך
23 והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל
24 יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השמים ירד עליך עד השמידך
25 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזועה לכל ממלכת הארץ
26 והיתה נבלתך למאכל . לעוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד
27 יכך יהוה בשחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא
28 יכך יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב
29 והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח . דרכך והיית אק עשוק וגזול כל הימים ואין מושיע
30 אשה תארש ואיש אחר ישכב עמה בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו
31 שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע
32 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך
33 פרי אדמתך וכל יגעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים
34 והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה
35 יכך יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך
36 יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן
37 והיית לשם ולמשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך יהוה שמה
38 זרע רב תוצא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה
39 כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התולעת
40 זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסך כי ישל זיתך
41 בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי
42 כל עצך ופרי אדמתך יוריש הצלצל
43 הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה
44 הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב
45 ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמידוך כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך
46 והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם
47 תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל
48 ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובערום ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך
49 ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר יראה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו
50 גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן
51 ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמידך אשר לא ישאיר לך דגן ותירש ויצהר שגר אלפיך ועשתרות צאנך עד האבידו אתך
52 והצר לך בכל שעריך עד רדת חומתך הגבהות והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך
53 ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך . . במצור ובמצוק אשר יציקו . איביך
54 האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר
55 מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל במצור ובמצוק אשר יציקו לך איביך בכל שעריך
56 הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצינה על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה בבנה ובבתה
57 ובשליתה היצאת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציקו לך איביך בשעריך
58 אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך
59 והפלא יהוה אלהיך את מכותך ואת מכות זרעך מכות גדלות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים
60 והשיב בך את כל מדוי מצרים אשר יגרת מפניהם ודבק בך
61 גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזה יעלם יהוה עליך עד השמידך
62 ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי לא שמעתם בקול יהיה אלהיכם
63 והיה כאשר שש יהוה עליכם להטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה
64 והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן
65 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז כליון עינים ודיבון נפש
66 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמן בחייך
67 בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה
68 והשיבך יהוה מצרימה באניות בדרך אשר אמרתי לכם לא תוסיפון עוד לראותה והתמכרתם שם לאיביכם לעבדים ולשפחות ואין קנה
69 ואלה דברי הברית אשר צוה יהוה את משה לכרת את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב
Copyright information for SP