Deuteronomy 29

1ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם אתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
2המסות הגדלות אשר ראו עיניך האתות והמפתים הגדלים ההם
3ולא נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה
4ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שמלתיכם מעליכם ונעליכם לא בלו מעל רגליכם
5לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם
6ותבאו אל המקום הזה ויצא סיחון מלך חשבון ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה ונכם
7ונקח את ארצם ונתנה נחלה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשי
8ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכלו את כל אשר תעשון
9אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל
10טפכם ונשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחטב עציך ועד שאב מימיך
11לעברך בברית יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום
12למען הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלהים כאשר דבר לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב
13ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת
14כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום
15כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגוים אשר עברתם
16ותראו את שקציהם ואת גלליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם
17פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה
18והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירת לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה
19לא יאבה יהוה לסלח לו כי אז יחר אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצו בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים
20והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל ככל אלות הברית הכתובים בספר התורה הזה
21ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבוא מארץ רחוקה וראה את מכות הארץ ההיא ואת תחלאיה אשר חלה יהוה בה
22גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזריע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצבאים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו
23ואמרו כל הגוים על מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ומה חרי האף הגדול הזה
24ואמרו על אשר עזבו את ברית יהוה אלהי אבתם אשר כרת עמם בהוצאי אתם מארץ מצרים
25וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם
26ויחר אף יהוה בארץ ההיא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה
27ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה
28הנסתרות ליהוה אלהינו והנגלאות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת
Copyright information for SP