Deuteronomy 30

והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר ידיחך יהוה אלהיך שמה
ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך
ושב יהוה אלהיך את שובתך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה
אם יהוה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך
והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה . והרבך מאבתיך
ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך
ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך
ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום
והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך ובפרי אדמתך ובפרי בהמתך לטובה כי ישוב יהוה לשש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך
10 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי השוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
11 כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחקה היא .
12 לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
13 ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
14 כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך . לעשתו
15 ראה נתתי לפניך . את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע
16 אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
17 ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם
18 הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן לבוא שמה לרשתה
19 העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך
20 לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לכם
Copyright information for SP