Deuteronomy 30

1והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר ידיחך יהוה אלהיך שמה
2ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך
3ושב יהוה אלהיך את שובתך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה
4אם יהוה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך
5והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה . והרבך מאבתיך
6ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך
7ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך
8ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום
9והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך ובפרי אדמתך ובפרי בהמתך לטובה כי ישוב יהוה לשש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך
10כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי השוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
11כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחקה היא .
12לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
13ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
14כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך . לעשתו
15ראה נתתי לפניך . את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע
16אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
17ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם
18הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן לבוא שמה לרשתה
19העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך
20לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לכם
Copyright information for SP