Deuteronomy 31

וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל
ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה
יהוה אלהיך הוא העבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם ויהושע הוא העבר לפניך כאשר דבר יהוה
ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם
ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם ככל המצוה אשר צויתי אתכם
חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך
ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחלנה אתם
ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת
ויכתב משה את התורה הזאת . . ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני ישראל
10 ויצו משה אתם . . לאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסכות
11 בבוא כל ישראל להראות את פני יהוה אלהיך במקום אשר בחר יקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם
12 הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו וייראו את יהוה אלהיהם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת
13 ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את יהוה אלהיהם כל הימים אשר הם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה
14 ויאמר יהוה אל משה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד
15 וירא יהוה באהל בעמוד ענן ויעמד עמוד הענן על פתח האהל
16 ויאמר יהוה אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבוני והפרו את בריתי אשר כרתי אתו
17 וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתם והסתרתי פני מהם והיו לאכלה ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין . אלהי בקרבי מצאני הרעות האלה
18 ואנכי הסתר אסתיר פני מהם ביום ההוא על כל הרעה אשר עשו כי פנו אל אלהים אחרים
19 ועתה כתבו לכם את . השירה הזאת ולמדה את בני ישראל ושימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל
20 כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבתיו לתת להם זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפרו את בריתי
21 והיה כי תמצאנה אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבתיו
22 ויכתב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל
23 ויצו את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם ואנכי אהיה עמך
24 ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם
25 ויצו משה את הלוים נשאי ארון ברית יהוה לאמר
26 לקחו את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית יהוה אלהיכם והיה שם בך לעד
27 כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם יהוה ואף כי אחרי מותי
28 הקהלו אלי את כל זקני שבטיכם . . ושטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את השמים ואת הארץ
29 כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם וקרתה אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם
30 וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תמם
Copyright information for SP