Deuteronomy 31

1וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל
2ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה
3יהוה אלהיך הוא העבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם ויהושע הוא העבר לפניך כאשר דבר יהוה
4ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם
5ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם ככל המצוה אשר צויתי אתכם
6חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך
7ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחלנה אתם
8ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת
9ויכתב משה את התורה הזאת . . ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני ישראל
10ויצו משה אתם . . לאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסכות
11בבוא כל ישראל להראות את פני יהוה אלהיך במקום אשר בחר יקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם
12הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו וייראו את יהוה אלהיהם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת
13ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את יהוה אלהיהם כל הימים אשר הם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה
14ויאמר יהוה אל משה הן קרבו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד
15וירא יהוה באהל בעמוד ענן ויעמד עמוד הענן על פתח האהל
16ויאמר יהוה אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבוני והפרו את בריתי אשר כרתי אתו
17וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתם והסתרתי פני מהם והיו לאכלה ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין . אלהי בקרבי מצאני הרעות האלה
18ואנכי הסתר אסתיר פני מהם ביום ההוא על כל הרעה אשר עשו כי פנו אל אלהים אחרים
19ועתה כתבו לכם את . השירה הזאת ולמדה את בני ישראל ושימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל
20כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבתיו לתת להם זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפרו את בריתי
21והיה כי תמצאנה אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבתיו
22ויכתב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל
23ויצו את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם ואנכי אהיה עמך
24ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה הזאת על ספר עד תמם
25ויצו משה את הלוים נשאי ארון ברית יהוה לאמר
26לקחו את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית יהוה אלהיכם והיה שם בך לעד
27כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם יהוה ואף כי אחרי מותי
28הקהלו אלי את כל זקני שבטיכם . . ושטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את השמים ואת הארץ
29כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם וקרתה אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם
30וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תמם
Copyright information for SP