Deuteronomy 32

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פיי
יערף כמטר לקחי ותזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב
כי בשם יהוה אקרא והבו גדל לאלהינו
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא
שחתו לו לא בני מום דור עקש ופתלתל
הליהוה תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך
זכרו יומת עולם בינו שנת דר ודר שאל אביך ויגידך זקניך ויאמרו לך
בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלות עמים למספר בני . ישראל
כי חלק יהוה עמו יעקב חבל נחלתו ישראל
10 יאמצהו בארץ המדבר ובתהללות . ישמנהו יסבבנהו ויבננהו ויצרנהו כאישן עינו
11 כנשר יער קנו ועל גוזליו ירחף יפרש כנפיו ויקחהו ישאהו על אברתו
12 יהוה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר
13 ירכבהו על במתי הארץ יאכלהו תנופת שדי יינקהו דבש מסלע ושמן מחלמש צור
14 חמת בקר וחלב צאן עם חמת כרים ואילים בני בשן ועתודים עם חלב כליות חטה ודם ענב תשתה חמר יאכל יעקב וישבע
15 ישמן ישרון ויבעט שמנת עבית כשית ויטש אלה עשהו וינבלו צור ישועתו
16 יקנאהו בזרים ובתועבת יכעסהו
17 יזבחו לשדים לא אלה אלהים לא ידעום חדשים מקרב באו לא שערום אבתיכם
18 צור ילדך תשא ותשכח אל מהללך
19 וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו
20 ויאמר אסתיר פני מהם ואראה מה אחריתם כי דור הפכות הם בנים לא האמן בם
21 הם קנאוני בלא אל כעסוני באבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם
22 כי אש קדחה באפי ותוקד עד שאל תחתית תאכל ארץ ויבולה תלהט מוסדי הרים
23 אספה עליהם רעות וחצי אכלה בם
24 מזה רעב לחמו רשף קטף מררים ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר
25 מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה גם בחור גם בתולה וינק עם איש שיבה
26 אמרתי אפיהם אשבית מאנוש זכרם
27 לו לא כעס איבי אגור פן ינכרו צרינו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת
28 כי גוי אבד עצותם . ואין בהם תבונה
29 ולא חכמו וישכלו זאת ויבינו לאחריתם
30 איך ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא . צורם מכרם ויהוה הסגירם
31 כי לא כצורנו צורם ואיבינו פללים
32 כי מגפן סדם גפנם ומשדמות עמרה ענביהם ענבי ראש ואשכלי מררות למו
33 חמת תנינים יינם וראש פתנים אך זרי
34 הלוא הוא כנוס עמדי חתום באוצרתי
35 ליום נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתידת למו
36 כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב
37 ואמרו . איה אלהימו . צור . חסיו בו
38 אשר חלב זבחיהם יאכלו וישתו יין נסכם יקומו ויעזרוכם יהיו עליכם סתרה
39 ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואנכי ארפא ואין מידי מציל
40 כי אשא אל השמים ידי ואמרתי חי אנכי לעלם
41 אם שנתי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם
42 אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעת אויב
43 הרנינו גוים עמו . . . . כי דם עבדיו יקם ונקם ישיב לצריו . . וכפר אדמת עמו
44 ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא ויהושע בן נון
45 ויכל משה מדבר את . הדברים האלה אל כל ישראל
46 ויאמר אליהם שימו לבבכם על כל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר ולעשות את כל דברי התורה הזאת
47 כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכון ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה
48 וידבר יהוה אל משה בעצם היום הזה לאמר
49 עלה אל הר העברים הזה הר נבא אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו וראה את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל לאחזה
50 ומות בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמו
51 על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צן על אשר לא קדשתם אתי בתוך בני ישראל
52 כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל
Copyright information for SP