Deuteronomy 33

וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו
ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פראן ואתו מרבבות קדש מימנו אשדת למו
אף חובב עמים וכל קדשיו בידך והם תכו לרגליך ושאו מדברתך
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב
ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי העם יחדו שבטי ישראל
יחי ראובן ואל ימות ויהי מאתו מספר
וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידו רב לו ועזר מצריו תהיה .
וללוי אמר תמיך ואריך לאיש חסידך אשר נסיתהו במסה ותריבהו על מי מריבה
האמר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו
10 יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטרה באפך וכליל על מזבחך
11 ברך יהוה חילו ופעל ידו תרצה מחץ מתני קמיו ומשנאיו מן יקימנו
12 ולבנימים אמר יד יד יהוה ישכן לבטח . חפף עליו כל היום ובין כתפתיו שכן
13 וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת
14 וממגד תבואת שמש וממגד גרושי ירחים
15 ומראש הרי קדם וממגד גבעת עולם .
16 וממגד ארץ ומלואה ורצון שכן סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו
17 בכור שור הדר לו וקרני ראמי קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי הארץ הם רבבות אפרים והם אלפי מנשה
18 ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך
19 עמים הרי יקראו ושם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינק ושפוני טמוני חול
20 ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביה שכן טרף זרוע וגם קדקד
21 וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי העם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל
22 ולדן אמר דן גר אריה ויזנק מן הבשן
23 ולנפתלי אמר נפתלי שבע ורצון ומלא ברכת יהוה ימה ודרום יירש
24 ולאשר אמר ברוך מבנים אשר ויהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגליו
25 ברזל ונחשת מנעליך וכימיך רביך
26 אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאתו שחקים
27 מעונה אלהי קדם ומתחת זרועת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד
28 וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב על ארץ דגן ותירש ואף שמיך יערפו טל
29 אשרך ישראל מי כמוך העם הנושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאתך ויכחשו איביך לך ואתה על במתם תדרך
Copyright information for SP